ТРГ 3

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ на тема

Даването на приоритет на тази актуална и значима тема е в контекста на стартиралия процес на стратегическото планиране у нас и заложените в Европейския зелен пакт нови инициативи на Европейската комисия, определящи амбициозни цели към Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП) в изпълнението на ангажиментите на ЕС за опазване на околната среда, климата и биоразнообразието.

По идея на Европейската мрежа за развитие на селските райони, която в настоящия програмен период определи една по-широка тема на ТРГ („Greening the Rural Economy“), която във времето да може да работи върху по- детайлизирани теми, от ЗУ на НСМ предложихме на Управляващия орган на ПРСР сформирането на новата ТРГ 3.

Безспорно новата „зелена архитектура“ на ОСП 20+ е една от съществените иновации и предизвикателство в новата политика. В тази връзка и на база дългогодишния експертен опит на екипа на ЗУ, изтъкнахме пред МЗХГ необходимостта по тази тема да бъдат вложени всички възможни усилия за мобилизирането и включването в реални експертни дискусии на максимално широк кръг заинтересовани лица и експерти.

 

ЦЕЛ

Целта на ТРГ 3 е да бъде предоставена възможност за обсъждане, консултиране и участие на заинтересованите партньори в процеса на формиране на решенията. Темата ще продължи да бъде актуална в процеса на програмиране и изготвяне на Стратегически план по ОСП 2021-2027, а сформираният експертен състав ще може да продължи своята работа, подпомагайки УО с идеи и предложения.

ЕКСПЕРТЕН СЪСТАВ

След като УО на ПРСР 2014-2020 одобри сформирането на ТРГ 3, ЗУ на НСМ публикува покана за номиниране на състав на ТРГ 3.  Заинтересованите страни, заявили интерес, участваха в първото заседание на ТРГ 3, в рамките на което самите участници направиха избор на експертния състав.

РЕЗУЛТАТ

В резултат на експертната дискусия в рамките на проведеното първо заседание на ТРГ 3 бяха формулирани от участниците основният фокус на работа, целите и задачите. Работата на ТРГ 3 ще се основава на практическите уроци от постигнатото по ПРСР 2014-2020 и ПРСР 2007-2013, на изготвените за целите на стратегическото планиране SWОT-анализи и напредъка в програмирането, на идентифицирани добри европейски практики и иновативни идеи, както и на богатия експертен и практически опит на членовете на ТРГ 3.

Очакваните основни резултати от работата на ТРГ 3 са разработването на предложения към МЗХГ относно предварителните условия, екосхеми по стълб 1 и интервенциите по стълб 2 на разработвания Стратегическия план за ОСП 2021-2027. Експертната работа на ТРГ 3 ще се фокусира върху всяка от следните специфични цели, дефинирани в проекторегламента на ЕС:

  • специфична цел 4 Допринасяне за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, както и за устойчива енергия;
  • специфична цел 5 Насърчаване на устойчиво развитие и ефективно управление на природните ресурси като вода, почва и въздух;
  • специфична цел 6 Допринасяне за защита на биологичното разнообразие, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта.

ИНТЕГРИРАН И МЕЖДУСЕКТОРЕН ПОДХОД в действие

Новата ТРГ 3 се създава към НСМ като платформа, предоставяща възможност за обсъждане, консултиране и участие на широк кръг заинтересованите страни в процеса на формиране на решенията чрез подхода „отдолу-нагоре“. Чрез мобилизирането и съвместната работа на заинтересованите страни, пряко участващи в стратегическото планиране на ОСП или заинтересовани от темата, ще бъдат събрани и предоставени полезни указания и идеи за програмиране на зелени интервенции в рамките на бъдещия Стратегически план по ОСП за периода 2021- 2027.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!