ТРГ 4

ТРГ 4 „Подкрепа за структурирането и функционирането на AKIS“

 

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ на темата

Насърчаването и споделянето на знания и иновации са част от общата цел на ЕС за модернизация на новата ОСП. Те трябва да играят ключова роля в подпомагането на фермерите и селските общности да се справят с предизвикателствата на днешния и утрешния ден. В момента в ЕС интензивно се работи за изграждане и развитие на система AKIS (Agriculture knowledge and innovation system в превод Система за знания и иновации в селското стопанство/СЗИСС), която трябва да работи като мрежа за обмен и свързване на заинтересовани страни в областта на иновациите и дигитализацията, а усилията са насочени към идентифициране на потенциалните партньори. В контекста на интензивната работа у нас по разработването на стратегическия план за ОСП, наличието на богат опит и надеждно структурирани AKIS сред държави- членки на ЕС отговори изисква въпросът какво следва да се направи в България за структурирането и функционирането на страбилна AKIS.

За да мобилизара заинтересованите страни у нас по тази тема, както и за да привлече опитни експерти към тематичната работа на НСМ, ЗУ проведе на 7 юли 2021 г. в гр. София работна среща за „Набиране на идеи в подкрепа на структурирането на национална иновационна екосистема чрез AKIS“, в рамките на която бяха идентифицирани необходимостта от създаването на формат, в който вече ангажираните страни да продължат съвместната си работа, както и чрез допълнително задълбочено проучване на европейските примери да се изготвят препоръки към УО. В тази връзка УО одобри предложението за сформиране към НСМ на ТРГ 4 „Подкрепа за структурирането и функционирането на AKIS“.

ИНТЕГРИРАН И МЕЖДУСЕКТОРЕН ПОДХОД в действие

Новата ТРГ 4 се създава към НСМ като платформа, предоставяща възможност за обсъждане, консултиране и участие на широк кръг заинтересованите страни в процеса на формиране на решенията чрез подхода „отдолу-нагоре“. Чрез мобилизирането и съвместната работа на заинтересованите страни, пряко участващи в стратегическото планиране на ОСП или заинтересовани от темата, ще бъдат събрани и предоставени полезни указания и идеи, които да подкрепят процеса по структурирането и функционирането на AKIS в рамките на бъдещия Стратегически план по ОСП за периода 2023- 2027.

На публичната ПОКАНА за участие в ТРГ „Подкрепа за структурирането и функционирането на AKIS“ към НСМ се отзоваха за първото заседание широк кръг заинтересовани страни по темата. В онлайн заседанието на 25 октомври 2021 г. се включиха близо 25 участника представители на: неправителствени организации– Фондация за биологично земеделие „Биоселена, Национална асоциация на зърнопроизводителите, Асоциация на земеделските производители в България, Борд по говеждо и агнешко месо, Национална био асоцияция, Националния браншови пчеларски съюз, фондация „Земята източник на доход“, Институт за агростратегии и иновации, Национална асоциация Зелена Сърница; представители от научната и академичната общност: Института по философия и социология към БАН, СУ- Климент Охридски, Аграрен университет- Пловдив, Тракийски университет- Стара Загора; представители на съветнически звена: Национална служба за съвети в земеделието, Смарт Агростарт; Федерация на независимите синдикати от земеделието към КНСБ; представители на МЗХГ (от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020, от Дирекция „Развитие на селксите райони“).

ЦЕЛ на ТРГ 4 към НСМ

Целта на ТРГ 4 е бъдат създадени условия за взаимен обмен на опит, знания и информация с цел набиране на идеи и и формулиране на препоръки в подкрепа на структурирането на национална иновационна екосистема чрез AKIS. Темата ще продължи да бъде актуална в процеса на програмиране и изготвяне на Стратегически план по ОСП 2023-2027, а сформираният експертен състав ще може да продължи своята работа, подпомагайки УО с идеи и предложения.

РЕЗУЛТАТ

Работата на ТРГ 4 бе основава на проучване ,,Европейски практики и подходи за структуриране и функциониране на Системата за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС/AKIS): препоръки за България“, предварително изготвено за целите на ТРГ 4 от д-р Светла Стоева и д-р Дона Пикард от Института по философия и социология към БАН и доц. Петя Славова от СУ- Климент Охридски, както и на идентифицираните в дискусиите нови предложения и добри европейски практики. В рамките на проведеното онлайн заседание на ТРГ 4 бяха обсъдени препоръките от докалда на изследователския екип и в резултат на дискусията участниците формулираха допълнителни предложения. Основни резултати от работата на ТРГ 4 са разработените от експертния състав на ТРГ 4 препоръки към МЗХГ относно структурирането и функционирането на AKIS, които бяха предоставени на УО с годишния доклад на ЗУ за 2021 г. в края на октомври месец 2021 г.

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!