Управляващият орган (УО) на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 публикува за Обществено обсъждане на проект на Заповед за изменение на Заповед №РД09-565 от 15 юни 2018 г. на ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., с която се увеличава бюджета по процедура чрез подбор № BG 06RDNO001-9.001 по мярка 9  „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014-2020 с 3 144 372,94 лева, съответстващи на 1 607 717,02 евро.

 

Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 03 януари 2020 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

 

Увеличението на бюджета, в резултат на пренасочване на средства в рамките на ПРСР, цели да бъде осигурена възможност за одобрение на 11 проекти предложения с дейности е секторите „медицински и етерично-маслени култури“, „плодове“, „зърнено-житни култури“, „технически култури“ и „винено грозде“.

Необходимостта от увеличаване на бюджета е продиктувана от факта, че в проведения през 2018 г. прием са подадени общо 38 броя проектни предложения със заявена финансова помощ в размер на левовата равностойност на  11,4 млн. евро, надхвърляща наличения бюджет по мярката от 7 563 679,22 евро (14 793 043,82 лв.), предвиден в ПРСР 2014-2020.

Тъй като заявената от кандидатите безвъзмездна финансова помощ (БФП) надхвърля определения за приема бюджет, е извършена предварителна оценка на проектните предложения. След приключване на обработката на 35 проектни предложения на етап „техническа и финансова оценка“ (ТФО) е установено, че на подпомагане подлежат проектни предложения, получили най-малко 40 точки (включително) или общо 23 (сектор „животновъдство“ – 18 броя, в сектор „плодове и зеленчуци“ – 5 броя) проектни предложения за финансирането, за които е наличен бюджет в рамките на обявената процедура.

УО се позовава на получена от ДФ „Земеделие“ информация относно обработката на проектни предложения по процедура № BG 06 RDNP001-9.001, че е отправена покана за сключване на административни договори към всички кандидати преминали етап ТФО и получили над 40 точки (включително) по критериите за подбор. Общият размер на финансовата помощ по сключените административни договори възлиза на 12 846 827.55 лева.

От друга страна за проектните предложения, получили съответно 30 и 20 точки съгласно критериите за подбор не е достатъчен бюджет за финансиране, който да покрие пълния размер на финансовата помощ. В предоставената до УО информация ДФ „Земеделие“ посочва, че остатъчният недоговорен бюджет в резултата на обработка на проектните предложения възлиза на 1 956 150.32 лв., а общият размер на допустимата за подпомагане финансова помощ за проектните предложения, получили 30 точки и преминали успешно етап ТФО възлиза на 2 834 951.88 лв. Данните на ДФ „Земеделие“ сочат, че недостигът на бюджет за финансиране на проектни предложения получили 30 точки (7 бр.) съгласно критериите за подбор, възлиза на 878 801.56 лв., а за проектни предложения, получили 20 точки (4 бр.)- на 2 265 571.38 лв.

В доклада на и.д. директор на дирекция „Развитие на селските райони“ се посочва, че публичните финансови средства, необходими за финансиране на проекти, получили 30 и 20 точки е 3 144 372,94 лв. (1 607 717,02 евро).

В доклада се уточнява, че съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013, страните членки могат да стартират прилагане на изменения в ПРСР след изпращане на искане за изменение на програмата до Европейската комисия (ЕК) преди официалното й одобрение. След 13-то заседание на КН, УО изпрати на 15.11.2019 г. официално до ЕК искане за промяна, което е в процес на разглеждане от службите на ЕК.

Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ като част от  ПРСР 2014 – 2020 г. допринася за изпълнението на Приоритет № 3, насочен към „Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство“ и по конкретно област с поставен акцент 3А, която е свързана с подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации

Източник: МЗХГ

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!