Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на заповед за изменение на насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020

До 25.11.2020 г. могат да се изпращат писмени предложения и коментари по публикуваните документи чрез ИСУН2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg

Проекта на заповед предвижда увеличаване на бюджета по процедурата от 15 646 400 лв. на 16 440 400 лв.

В периода от 16 декември 2019 г. до 16 март 2020 г. бе реализиран приемът по процедурата по подмярка 1.1, чието подпомагане е насочено към повишаване на знанията и уменията на земеделските и горските стопани, както и заетите лица в стопанствата им👉 79 са проектните предложения, подадени в рамките на приема по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ от ПРСР 2014-2020. Общата стойност на всички подадени проектни предложения е 38 605 496.37 лв. при общ бюджет на процедурата от 15 646 400 лв.

По процедурата бе определен целеви бюджет в размер на 6 млн. лв. за кандидати висши училища, научни институти и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) чрез лицензирания си Център за професионално обучение, за провеждане на курсове и семинари, свързани с предотвратяване и/или преодоляване на усложнена епизоотична обстановка, включително и подобряване на биосигурността в стопанството. Максималният размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) е до 1 000 000,00 лева. Проектни предложения можеха да подават: висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение, научните институти, опитни станции, които са самостоятелни научни звена по Закона за Българската академия на науките или Държавно предприятие „Научно-производствен център“, създадено по Закона за Селскостопанска академия. Проектните предложения по процедурата се подаваха чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на придружителните документи чрез ИСУН 2020 с използването на Квалифициран електронен подпис.

Подмярка 1.1 на ПРСР: Ясни са резултатите от административната оценка на проектите

В доклада на г-жа Елена Иванова (директор на Дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗХГ) се посочва, че на етап техническа и финансова оценка (ТФО) „са преминали общо 49 проектни предложения, чиито размер на одобрените допустими разходи, след оценка на проектните предложения по критериите за оценка/подбор на проекти, възлиза на 12 404 357 лева. Само 2 от съответните проектни предложения включват заявени дейности, попадащи в обхвата на гарантирания бюджет по процедура. По останалите 47 проектни предложения (извън гарантирания бюджет) общият размер на допустимите разходи/респективно допустимата БФП възлиза на 10 440 317 лева.“ Това показва, че „в рамките на целевия бюджета, извън обхвата на гарантирания бюджет, е налице недостиг в размер на 793 917 лева“.

Във връзка с предвидената възможност по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и „предвид наличието на свободен финансов ресурс в рамките на мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селското стопанство за периода 2014-2020 г. е необходимо да се увеличи бюджета на процедурата със публични разходи в размер на 794 000 лева“, се казва в заключение в доклада на г-жа Иванова.

Източник: МЗХГ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!