Португалска оперативна група използва Европейския фонд за развитие на селските райони за насърчаване на интегрирани подходи за намаляване и повторно използване на животинската тор.

Проектът има за цел да превърне „отпадъците“ в енергия. Животновъдството често е от решаващо значение за устойчивостта на традиционните селскостопански системи. Това се дължи на факта, че оборският тор, който те произвеждат, все още съдържа около 70% хранителните вещества, които могат да бъдат повторно използвани за обогатяване на почвите. Въпреки това интензифицирането на системите за отглеждане на животни може да доведе до глобална загуба на хранителни вещества и негативно влияние върху околната среда, когато оборският тор е прекалено много и не се управлява ефективно както е случая с неправилни и случайни изпускания на отпадъчни води. Проблемът е особено в райони с висока концентрация на големи животновъдни стопанства. Португалският проект „GOEfluentes” стартира през 2018 година като оперативната група обединява четири изследователски/образователни институции, три фермерски асоциации и шест селскостопански предприятия. Това е типичен пример за сътрудничество, такъв подход ще се прилага и с предстоящите мерки, които ще отворят по Програма за развитие на селските райони до края на годината.

Португалският проект има за цел да създаде устойчиви решения за управление на оборския тор, да подобри качествата на водата и хранителните вещества, които се изпозлват в почвите, да намали въздействието на селското стопанство върху околната среда и да „трансформира“ отпадъците в енергия.

„Биоикономиката се очертава като възможност с особено значение за селските райони, за земеделието, животновъдството и горското стопанство като се има предвид количеството и разнообразието на матерали, които се предоставят на биоиндустрията“, казва Мария Кустодия Коррея от Национална селска мрежа, Португалия.

Проектът ще оцени екологичното и икономическо въздействие на оборския тор и потока на хранителни вещества на ниво ферма. Разработва се методология за картографиране и гео-рефериране на производство, събиране, съхранение, оползотворяване и повторна употреба на оборския тор. Картографирането ще предостави систематична, обобщаваща информация и ще помогне за прогнозиране на производствените сценарии. Данните, събрани от управлението на потока на хранителните вещества се подава в Португалския институт за инвентаризация на емисиите. Тази информация се изпозлва за проследяване напредъка спрямо заложените емисионни цели. Важното е, че проектът по Европейския фонд за развитие на селските райони включва и монтаж на демонстрационни съоръжения за управление на отпадни води и валоризация, покачване стойността на торовете, също така ще разработи модели за производство на биогаз от животинската тор.

Интересното е, че проектът включва по-голям кръг заинтересовани страни и може да ги информира за количеството на емисии, прави бенчмаркинг, идентифицира различни възможности за намаляване на въздействието на фермите върху околната среда във всеки регион. Прави проучвания на ефекта от животновъдната дейност и подготвя сценарии за подобряване състоянието на околната среда, водите, климата.

Макар проектът да дава предимно аналитични данни, основната му полза е, че насърчва сътрудничеството между заинтересованите страни, за да се намали отрицателното въздействие върху природните ресурси от дейността на фермите.

Проектът се изпълнява по мярка 16.1 Подкрепа за развитие на оперативните групи за иновации за продуктивност и устойчивост на селското стопанство. Стойността му е 401 801 евро като 265 189 евро е финансирането от Европейския фонд за развитие на селските райони, 36 162 е националното съфинансиране и над 100 000 евро е частното финансиране от местния бизнес и организации. Срокът за изпълнение е от 2018 до 2020 година.

Повече за проекта може да научите ТУК.

Още примери може да откриете в последния брой на брошурата с проекти на Европейския фонд за развитие на селските райони. (European Agriculture Fund for Rural Development- EAFRD).

Eafrd-brochure-09-en_2019

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!