Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 24 юни 2022 г. в гр. София работна среща за „Набиране на идеи и обратна връзка относно прилагането на процедурите за избор на изпълнител по ПРСР 2014-2020, предложения за справяне с предизвикателствата и подготовка за новия програмен период“.

Екипът на ЗУ на НСМ предоставя на УО чрез междинните годишни доклади по проекта обратна връзка за ПРСР 2014-2020, събрана от широк кръг заинтересовани страни при изпълняваните разнообразни дейности и анкетните допитвания, включваща както предизвикателствата пред бенефициенти и администрация, така и идеи за подобряване на планирането и прилагането на програмата, за намаляването на административната тежест, за повишаване на прозрачността и публичния имидж, както и необходимостта от нормативни промени и пр. Констатациите от докладите на ЗУ на НСМ за причините в забавеното изпълнение на ПРСР 2014-2020 бяха официално посочени през 2021 г. и в:

  • окончателния одитен доклад на Сметната палата на РБ „Мониторинг и оценка на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2019 г.;
  • приетия от ЕК годишен доклад за изпълнението на ПРСР 2014-2020, обхващащ периода 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г.

В този контекст ЗУ организира провеждането на работната среща. Основни цели на работната среща бяха: да се мобилизират заинтересованите страни в политиката за развитие на селските райони в тематичната работа на НСМ и ЗУ; да се създадат условия за взаимен обмен на опит, знания и информация с цел набиране на идеи и обратна връзка относно подобряване на прилагането и изпълнението на ПРСР 2014-2020 и подготовка за новия програмен период; да бъдат генерирани нови решения и предложения от заинтересованите страни въз основа на добри европейски практики и националния опит; да се установи какви нови механизми биха способствали за подобряване на работата на администрацията и облекчаването на административната тежест; да бъде получена обратна връзка по темата от широк кръг заинтересовани страни и своевременното й адресиране към УО с предложения, във връзка с подготовката на новия програмен период. За целите наработната среща ЗУ привлече лектори от Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ (ИА СОСЕЗФ)- г-жа Юлия Велчева (главен одитор) и г-жа Радосвета Абаджиева (Директор на Дирекция „Одитни дейности по европейските земеделски фондове“), както и г-н Иво Кехайов от ДФЗ.

В резултат от проведеното събитие: 20 участници- представители на различни заинтересованите страни, са мобилизирани в тематичната работа на НСМ и ЗУ (земеделски асоциации; съветнически служби и консултанти; експерти от: УО на ПРСР 2014-202, ИА СОСЕЗФ и ДФЗ; представители на НСОРБ, ИАИ, ССА); създадени са условия за взаимен обмен на опит, знания и информация с цел набиране на идеи и обратна връзка относно подобряване на прилагането и изпълнението на ПРСР 2014-2020; набрани предложения от широк кръг заинтересованите страни за подобряване на прилагането на Програмата, пряко адресирани до УО чрез участвалия експерт; идентифицирани нужди за подобряване на публичния имидж на ПРСР, прозрачността и ефективността на работа на администрацията, облекчаването на административната тежест, необходими нормативни промени; набрани идеи относно бъдещия програмен период 2023-2027 и бъдещи възможностите за сътрудничество в рамките на НСМ; популяризирана е дейността на ЗУ и НСМ сред посочените групи участници; високо ниво на оценка за работата на ЗУ от страна на участниците и готовност за участие в дейността на НСМ.

Като основни идеи и предложения, получени по време на дискусиите и анкетата, могат да бъдат посочени:

  • Подобен вид срещи с широк кръг заинтересовани страни, включително и присъствието на контролни и проверяващи органи са много полезни, и би било добре да бъдат организирани периодично, а резултатите от тези срещи да бъдат анализирани взети предвид при изграждането на контролните системи за новия програмен период.
  • Да се изготвят анализи, в резултат на които да се насочат допълнителни усилия за опростяване и уеднаквяване на правилата, осигуряване на административен капацитет и намаляване на административната тежест, както на етап кандидатстване, така и на етап отчитане и приключване на проектите.
  • Извършване на анализ за ефективността от прилагане на ПРСР 2014-2020, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ в ИСУН 2020 и при необходимост, в резултат на анализа, иницииране на промени в ЗУСЕСИФ и/или доразработване на съответните модули в ИСУН 2020/ИСАК.

По време на заключителната част на срещата участниците се обединиха около мнението, че подобни срещи ЗУ на НСМ трябва да провежда по-често и с участие в тях да се ангажират министър, ресорен зам.-министър и от УО, както и ръководството на ДФЗ, за да отчитат веднага проблемите и да се предприемат навременни действия за решаването им.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!