Една от новостите на програма „Хоризонт Европа“ е инициативата „Hop on Facility“, която дава възможност за включване на допълнителен участник от държавите членки, нуждаещи се от подобряване на иновационния си капацитет, към консорциум на текущ проект по „Хоризонт Европа“ или към инициативата Pathfinder на Европейския съвет за иновации. Основните критерии за избор е добавената стойност на новия партньор, изпълняващ съответна допълнителна задача в проекта. Задължително условие е и всички партньори в съществуващия консорциум да одобрят присъединяването на новия партньор.

Желаете ли да се присъедините към вече работещи консорциуми по проекти в областта на науката и иновациите по програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“? 

 

10 ноември 2022 г. е крайната дата за подаване на документи!

 

 

Механизмът „Hop on Facility“ е създаден, за да стимулира участието на научноизследователски институции от държави–членки с недостатъчно високи резултати в научните изследвания и иновации (НИИ) в действията по втория стълб на„Хоризонт Европа“ и действията на програмата за иновации Pathfinder на Европейския съвет, с цел премахване на пропастта при участието в „Хоризонт Европа“ и различните нива на иновации в ЕС. Една от целите на поканата е да се отворят съществуващите затворени мрежи от изследователски институции и да се насърчат постиженията и иновациите в страни в специфични области, свързани с втория стълб на „Хоризонт Европа“. Освен това се дава възможност да се изградят нови компетенции в бенефициенти от държави–членки с недостатъчно високи резултати в НИИ, които се очаква да придобият умения за управление на научни изследвания, разпространение и използване на резултатите, чрез конструктивно сътрудничество с по–напреднали партньори.

Кой може да участва?

  1. Вече финансираниповтори стълбконсорциумиилитакива, финансиранипо програматаза иновацииPathfinderнаЕвропейскиясъветсвалидноспоразумениезаотпусканена безвъзмездни средства, но без партньор отЕС–13.
    2. Юридическо лице от страни с не достатъчно високи резултати в НИИ , което се интересува да стане нов партньор. Регламентът на „Хоризонт Европа“ посочва като такива държавите България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Словения. Всички асоциирани държави с еквивалентни характеристики по отношение на изпълнението на НИИ (т.е. Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Фарьорски острови, Грузия, Исландия, Косово, Молдова, Черна гора, Мароко, Северна Македония, Сърбия, Тунис, Турция и Украйна), също са включени сред държави с ниски резултати, както е описано в Приложение Б на Общите приложения на работната програма.

Процедура за приемане на нов разширяващ партньор в консорциума

Координаторите на консорциума играят основна роля в процеса на присъединяване, тъй като те са тези, които трябва да подадат предложението. Важно за отбелязване е изискването, че те могат да го направят само след като всички партньори в консорциума одобрят присъединяването на новия партньор!

Бюджет и финансови параметри

Общият бюджет заHop On Facility“ е 40 милиона евро, от които 20 милиона евро са за текущата покана, с краен срок 10.11.2022 г. Предвиденият бюджет за всеки проект е между 200 хиляди и 500 хиляди евро, които ще бъдат добавени към първоначалния бюджет на консорциума. Увеличението на бюджета ще бъде използвано изключително в полза на новия партньор, като за координация се допускат до 10% от увеличения бюджет. Очакваният брой проекти, които ще бъдат финансирани по механизма е 80.

Подробна информация за механизма „Hop on Facility“ може да намерите в портала на Европейската комисия👉 Funding & tender opportunities

За да се присъединят към вече съществуващ консорциум държавите трябва:
1. Да се свържат с отговорното националното контактно лице, за да получат помощ при намирането на съответстващ консорциум;

2. Да разгледат
списъкас допустими проекти поHop onна сайта на ЕК,който регулярно се актуализира с новите подписани споразумения;
3. Да осъществят контакт с координатор на консорциума, в който искат да бъдат включени, и да обосноват приноса и добавената стойност, които присъединяването може да донесе на проекта.

Източник: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/; Мariya.Gabriel.eu; https://horizoneu.mon.bg/; https://freedesignfile.com/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!