111 са проектните предложения, подадени в рамките на приема по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020. Общата стойност на подадените проектни предложения е 5 233 792.46 лева, толкова е и размерът на заявената обща субсидия.

Това установи справка, направена от Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020), след приключилият в 17:30 ч. на 31.07.2022 г. прием. Очаква се Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) да излезе с официална информация за броя на дублираните проекти, тъй като съгласно условията за кандидатстване, на разглеждане подлежи само последния подаден по време проект, а предходните се считат за оттеглени.

6 845 300 лева е общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени за всички одобрени проектни предложение по процедурата.

В периода от 05 май 2022 г. до 31 юли 2022 г. бе реализирана процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014 – 2020.

По процедурата можеха да кандидатстват:

  1. МИГ, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
  2. Представители на публичния сектор (общини), определени за водещи партньори в местни партньорства;
  3. Представители на стопанския сектор, определени за водещи партньори в местни партньорства;
  4. Представители на нестопанския сектор, определени за водещи партньори в местни партньорства.

По подмярката се финансират дейности, свързани с учредяване на местни инициативни групи (МИГ) за кандидат местно партньорство, в което не участва МИГ, популяризиране на подхода ВОМР (само за общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР през програмни периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. на териториите или част от териториите, за които се кандидатства), процеса на разработване на стратегия за ВОМР (за всички кандидати), обучения на местни лидери и заинтересовани страни, проучвания и анализи на територията, подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията и координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за един проект за подготвителни дейности е:

  • а) до левовата равностойност на 30 000 евро (58 674 лева) за кандидат – местно партньорство, на територията на което не е прилаган подхода ЛИДЕР през периода 2007 – 2013 г. или подхода ВОМР през периода 2014 – 2020 г.;
  • б) до левовата равностойност на 25 000 евро (48 895 лева) за кандидат – местно партньорство или МИГ, на територията на което (цялата или част от територията, за която се кандидатства), е прилаган подхода ЛИДЕР през периода 2007 – 2013 г. или подхода ВОМР през периода 2014 – 2020 г.

Минимален и максимален срок за изпълнение на проектите:

Максималната продължителност на проект за бенефициенти, на чиито територии не е прилаган подхода ЛИДЕР/ВОМР – до 9 месеца, а на проект за бенефициенти, на чиито територии е прилаган  подхода ЛИДЕР/ВОМР – до 6 месеца от сключване на Административен договор за предоставяне на БФП.

Предстои оценка и класиране на постъпилите проектни предложения

Оценката и класирането на проектните предложения ще се извършват от Оценителна комисия при спазване на условията на ЗУСЕСИФ и Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. Оценката на проектните предложения включва:

  • Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта (ОАСД);
  • Етап 2: Техническа и финансова оценка (ТФО).

ОАСД се извършва въз основа на критериите съгласно Приложение № 4 от Указанията за кандидатстване (УК). Само проектни предложения, преминали успешно ОАСД, подлежат на по нататъшно разглеждане и ТФО, съгласно критерии и съответен брой точки посочени в Приложение № 5 от УК. След приключване на етапа на ТФО, проектните предложения се класират според общия брой получени точки като оценителната комисия предлага за одобрение в низходящ ред проектните предложения, за които е наличен бюджет по процедурата. След одобрението на оценителния доклад от ТФО одобрените за предоставяне на БФП кандидати се поканват в 30 – дневен срок да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент. За предоставяне на БФП по тази процедура се сключва Административен договор между УО и кандидата съгласно Приложение № 1 от Указанията за изпълнение на одобрените проекти по процедурата.

 

ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020, тъй като кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата, от който е подадено съответното проектно предложение. Промени на посочения профил (вкл. промяна на имейл адреса, асоцииран към съответния профил) са НЕДОПУСТИМИ.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020.

ВАЖНО: Оценителната комисия не носи отговорност, ако поради грешни и/или непълни данни за кореспонденция, предоставени от самите кандидати, те не получават кореспонденцията с оценителната комисия.

 

ЗУ на НСМ пожелава успех на кандидатите!

Източник: http://2020.eufunds.bg/; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!