Отворен е прием по държавната схема „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ с бюджет от 2,5 млн. лв.

Схемата бе нотифицирана пред Европейската комисия (ЕК) през 2019 г., а въз основа на Регламент (ЕС) 2020/2008 периодът за прилагането й беше удължен до 31.12.2022 г. Инвестиционната схема има за цел да подпомогне животновъдите при инвестициите, необходими за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата и по-специално – да намалят производствените си разходи.

От 12 октомври до 5 ноември е приодът на подаване на заявления в ОД на ДФЗ. 

Какви са допустимите за подпомагане разходи?

За допустими по схемата се считат разходи за:

  1. Съоръжения за добив на сурово мляко- стационарни доилни инсталации, оборудване и съоръжения, мобилна доилна инсталация, включително разположена върху платформа;
  2. Оборудване на помощения за съхранение на млякото- хладилна вана/танк, мивка и хладилник;
  3. Съоръжения за изкуствено захранване/хранене на животни с мляко.

Техническата характеристика и капацитетът на съоръженията и оборудването трябва да съответстват на броя и вида на отглежданите към момента на кандидатсване собствени животни и прогнозния размер на произведената от кандидата собствена продукция.

Кой може да кандидатства?

По схемата имат право да кандидатстват:

  • Земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г., включително организации и групи производители за период от най-малко 3 (три) последователни предходни години преди датата на кандидатстване.
  • През целия 3-годишен период кандидатите за инвестиции по т. 1 и т. 2 трябва да са се занимавали с млечено животновъдство, а кандидатите за инвестиции по т. 3 трябва да са се занимавали с животновъдство. По отношение на организации или групи производители изискването се отнася за всеки един от техните членове- това изискване трябва да бъде изпълнено към датата на кандидатстването и трябва да се поддържа в 4-годишния срок от датата на договора с ДФЗ.
  • Кандидатите трябва да отговарят на дефиницията за малки и средни предприятия по смисъла на Регламент 702/2014 (категорията микро-, малко и средно предприятие обхваща предприятията, в които работят по-малко от 250 души, чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро и/или чието годишно балансово число не надвърля 43 млн. евро);
  • Кандидатите ЕТ и юридически лица- търговци (ЮЛ) трябва: да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията; да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или да не са обявени в несъстоятелност; да не са в производство по ликвидация- тези изисквания трябва да бъдат изпълнени към датата на кандидатстването и трябва да се поддържат в 4-годишния срок от датата на договора с ДФЗ;
  • Кандидатите да не са в затруднено положение; да нямат изискуеми публични задължения към държавния бюджет;
  • Организациите/групи производители да са признати със заповед на министъра на земеделието, храните и грите- това изискване трябва да бъде изпълнено към датата на кандидатстването и трябва да се поддържа в 4-годишния срок от датата на договора с ДФЗ.

Какви са финансовите параметри?

Помощта се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестицията. Максималният размер на подпомагането е до 50% от приемливите разходи за един проект, но не повече от 25 000 лева. Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) предоставя помощта след доказване целево изпълнение на инвестицията и подаване на заявление за изплащане на помощта, придружена със съответните изискуеми документи.

По информация на ДФЗ 7 млн. лв. е максималният бюджет на схемата за периода 2019-2022, а до този момент са усвоени 2 102 185 лв., с които са финансирани 114 проекта. Предстои да бъдат изплатени още около 780 хил. лева по 40 проекта, които са в процес на изпълнение през тази година. Част от неусвоения финансов ресурс по схемата, в размер на 2,5 млн. лв., ще бъде оползотворен за настоящия прием.

Какъв е срокът за изпълнение на проектите и изплащането на помощта?

Срокът за изпълнение на инвестицията по проекта и подаване на заявление за изплащане на помощта е до 9 месеца от датата на сключването на договора с ДФЗ.

Срокът за разглеждане на зявлението за плащане и изплащането на държавната помощ е до 60 работни дни от входирането му в ДФЗ.

Къде да подам заявление?

Кандидатите по схемата подават пълния набор от общи и специфични документи в Областните дирекции (ОД) на ДФЗ по място на осъществяване на дейността по проекта, като се регистрират в деловодната система на Фонда. При кандидатстване документите се подават лично от заявителя или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено изрично пълномощно.

Къде да намеря необходимите документи?

В сайта на ДФЗ са публикувани указания, образци на документи, списък с активи, за които са определени референтни разходи, както и информация за най-често допускани грешки от бенефициентите по схемата за държавна помощ, които можете да откриете 👉ТУК!

Източник: ДФЗ

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!