Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува Заповед № РД09-216/12.03.2021 г. на министър Десислава Танева за приемите на заявления през 2021 година по компенсаторните мерки на ПРСР 2014-2020, прилагани по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Във връзка с удължаване на ПРСР 2014-2020 с 2 години и влезлите в сила в края на декември 2020 г. правила за прилагането на ОСП по време на преходния период през 2021 и 2022 година (чрез т. нар. „Преходен регламент“ (Регламент 2020/2220), публикуван на 28.12.2020 г. в Официалния вестник на ЕС), бяха нотифицирани за одобрение от ЕК взетите от Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 решения за промени в рамките на 10-то и 11-то изменение на Програмата, касаещи въвеждането на приложимите правила от Регламент (ЕС) 2020/2220 по отношение на компенсаторните мерки на ПРСР 2014-2020, както и прецизиране на прилагането им и обезпечаването с фианнсиови средства. 10-то изменение на ПРСР 2014-2020 е одобрено от ЕК, а паралелно бяха въведени редица промени в национлното законодателство, създаващи правната рамка за прилагане на мерките 10, 11, 12, 13 и 14 от ПРСР 2014-2020 в преходните 2021 и 2022 г., които ще предоставят нови възможностите за бенефициентите от Кампания 2021. Какви финансови средства са разпределени за компенсаторните мерки по време на преходния период, можете да научите ТУК.

Кандидатите и бенефициентите по компенсаторните мерки на ПРСР 2014-2020 следва да познават всички нормативни промени, които ще се прилагат от настоящата Кампания 2021. Можете да се запознаете с новостите и пълните текстове на наредбите от нашите публикации:

 

👉15 март 2021 г. е началната дата за прием на заявления за подпомагане по компенсаторните мерки 10 и 11 от ПРСР 2014-2020.

👉През кампания 2021 г. по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. съгласно заповедта ще се приемат само:

 1. Заявления за плащане, с които се изпълняват текущи ангажименти или удължават приключилите през 2020 г. ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. за дейности по направленията:
 • 1.1 Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС)- за поддържане на затревените площи с ВПС чрез паша;
 • 1.2 Контрол на почвената ерозия – за дейности за противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения и за противоерозионни мероприятия в обработваеми земи;
 • 1.3 Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм);
 • 1.4 Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство;
 • 1.5 Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство.
 1. Заявления за подпомагане от нови кандидати за подпомагане или подпомагани лица, изпълнявали ангажименти през 2020 г. за дейности по направленията:
 • 2.1 Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС) – за поддържане на затревените площи с ВПС чрез паша;
 • 2.2  Контрол на почвената ерозия – за дейностите: за противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения и за противоерозионни мероприятия в обработваеми земи;
 • 2.3 Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство;
 • 2.4 Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство.
 1. Новите площи по дейността за поддържане на затревените площи с ВПС чрез паша в заявленията за подпомагане по т. 2.1 да се приемат съобразно броя на отглежданите животни от кандидата до размер на площта, приравнена спрямо животинските единици при спазване 1ЖЕ=1 ха.

👉През кампания 2021 г. по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 съгласно заповедта ще се приемат само:

 1. Заявления за плащане от кандидатите, изпълнили многогодишния си ангажимент през 2020 г., които удължават ангажимента си през 2021 г. и продължаващите да изпълняват петгодишни ангажименти, поети през 2020 г.;
 2. Заявления за подпомагане от кандидати, изпълнили многогодишния си ангажимент през 2020 г.;
 3. Заявления за подпомагане от нови кандидати за подпомагане по мярката, които не са изпълнявали ангажимент през 2020 г., с площи, животни и пчелни семейства, които са включени в система на контрол за биологично производство преди края на 2020 година и периодът на преход към биологично производство е стартирал преди края на 2020 г .
 4. Приемът на заявления за подпомагане от кандидати по т.2 и т.3, в които всички животни и пчелни семейства са вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, могат да бъдат одобрени с продължителност:
 • две години по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват площи в преход;
 • една година по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват само сертифицирани биологични площи;
 • две години по направление „Биологично Животновъдство“;
 • една година по направление „Биологично пчеларство“.

За земеделските стопани, които ще заявят за подпомагане нови площи с допустимите трайни насаждения  по дейността за противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения от мярка 10 „Агроекология и климат“ и направление „Биологично растениевъдство“ от мярка 11 „Биологично земеделие” от групата на трайни насаждения, лозя и маслодайна роза, следва да удостоверят, че същите са период на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, приета с Постановление № 151 на Министерския съвет от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 1991 г.). За трайни насаждения, създадени по проекти, финансирани от ПРСР 2007 – 2013 и ПРСР 2014 – 2020, не се изисква предоставяне на оценка по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения.

👉Запознайте се с пълния актуален текст на 👉НАРЕДБА за базисните цени на трайните насаждения, приета с Постановление № 151 на Министерския съвет от 1991 г.

Кога се очкава да стартира прием по мярка 12 и мярка 13?

25.03.2021 г. е определената начална дата за прием на заявления за подпомагане/плащане по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ и мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ за кампания 2021 г., съгласно проектозаповедта на министъра, чийто срок на обществено обсъждане приключи на 01.03.2021 г. Окончателното решение за началната дата за прием на заявления по мерки 12 и 13 ще стане ясно в предстоящата за публикуване заповед.

Източник: МЗХГ; https://web.apis.bg/; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!