Със Заповед № 03-РД/1407 от 07 май 2021 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) е определен периода на втория прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1” по реда на Наредба № 2 от 2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020.

Съгласно Заповедта:

  • 17 май 2021 г. е началната дата на приема;
  • 04 юни 2021 г. (включително) е крайна дата на приема;
  • 7 524 692 евро е бюджетът на финансовата помощ за приетите в периода 17 май- 04 юни заявления за подпомагане по подмярка 21.1.

Допустими за подпомагане ще са земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., които са кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2020 и отговарят на поне едно от следните условия:

  1. нямат подадено заявление за подпомагане в рамките на предходния прием по мярката през 2020 г.;
  2. имат подадено заявление, но не са получили подпомагане в рамките на предходния прием по мярката през 2020 г.

Заявленията за подпомагане по подмярка 21.1 се приемат в общинските служби по земеделие. Таванът на подкрепата за фермер е до 7 000 €.

 

👉Обнародвани са нормативните промени в антикризисната мярка 21 от ПРСР 2014-2020

Новост от 2021 г. е изискването към ползвателите на помощта, които имат професионална интернет страница, задължително да публикуват информация на тази страница за полученото от ЕЗФРСР подпомагане в периода от изплащане на помощта до 31.12.2021 г. Когато не може да се установи връзка между целта на професионалната интернет страница и целта на подпомагането- това изискване няма да  се прилага, но когато ДФЗ – РА установи неспазване на задължението, ще уведомява ползвателя на помощта, давайки му едномесечен срок за изпълнение на задължението.

Източник: ДФЗ- РА; https://dv.parliament.bg; https://web.apis.bg; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!