2 са проектните предложения в ИСУН, подадени от „публични субекти“ в рамките на втория прем по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020.

2 345 287.08 лева е общата стойност на всички подадени проектни предложения, а 1 876 229.66 лева е общата стойност на БФП по подадените проектни предложения.

Това установи справка, направена от Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 (ИСУН 2020), след като в 17:30 ч. на 10 юни приключи приемът за „публичните субекти“.

 2 933 700 лв. е общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения-   2 493 645 лв. е финансирането от ЕЗФРСР (85 %) и  440 055 лв. е националното съфинансиране (15 %). Проектни предложения можеха да подават публични субекти, а допустимите кандидати са: Българска агенция по безопасност по храните (БАБХ); Изпълнителна агенция „Борба с градушките” или Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“.

В периода от 9 февруари 2021 г. до 10 юни 2021 г. бе реализирана процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-5.004 по подмярка 5.1 от ПРСР 2014-2020. Първоначалният краен срок бе 10 май, но по искане на някои от допустимите бенефициенти срокът бе удължен до 10 юни чрез Заповед № РД 09-463/10.05.2021 г. Проектните предложения се подаваха изцяло по електронен път чрез попълването на уеб базиран формуляр в ИСУН 2020.

Цели на подкрепата и очаквани резултати

Подпомагането по процедурата е насочено към действия за намаляване на риска и ограничаване на последствията от заразни болести по животните, чрез което ще се спомогне защитата на селскостопанското производство от въздействието на природни бедствия, ще се ограничи възможността за разширяване на АЧС и други заразни болести, наблюдавани при птици и дребни преживни животни. Осигуряването на възможност за подпомагане на БАБХ и НДНИВМИ за инвестиции, свързани с превантивни дейности, ще спомогне за засилване на контрола от страна на компетентния орган, за повишаване на капацитета, за оптимизиране на времето за реакция, което от своя страна ще ограничи риска от възникване на усложнени епизоотични ситуация в бъдеще. Реализирането на специфични инвестиции от страна на ИАБГ ще позволи да се подобри работата на противоградовата защита в страната, както и да бъде осъществявано наблюдение и ранно предупреждение за опасни неблагоприятни метеорологични явления. По този начин ще бъде осигурена възможност за навременно реагиране с цел предотвратяване на щети по селскостопанските насаждения, водещи до значителни, негативни икономически последици.

Прием 2020 и 2021 по подмярка 5.1

През 2021 г. УО на ПРСР 2014-2020 проведежда два отделни приема по подмярка 5.1- за частни субекти и за публични субекти. ВИЖ: 22 проекта подадoха животновъдите във втория прием по подмярка 5.1 от ПРСР 2014-2020

В процедурата по първия прием по подмярка 5.1 (BG06RDNP001-5.001) проектни предложения можеха да подават: 1/ Частни субекти – земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. ; 2/ Публични субекти – БАБХ или ИАБГ, или НДНИВМИ. 47 проекта за 42 млн. лева бяха подадени по подмярка 5.1 от ПРСР 2014-2020 в рамките на първия прием по подмярката, който бе реализиран в периода от 8 май 2020 г. до 10 юли 2020 година. 42 017 523.53 лв. е общата стойност на всички подадени проекти в първия прием. 25 592 859.82 лв. е общата стойност на БФП по подадените проектни предложения при общ размер на БФП по прецударата от 45 905 931 лв. ВИЖ: Ясни са резултатите от административната оценка на проектите по първия прием на подмярка 5.1 от ПРСР 2014- 2020

ЗУ на НСМ пожелава успех на кандидатите!

Източник: http://2020.eufunds.bg; https://ruralnet.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!