22 са проектните предложения в ИСУН, подадени от земеделски стопани в рамките на втория прем по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ от ПРСР 2014-2020.

18 676 752.23 лева е общата стойност на всички подадени проектни предложения, а 9 537 982.87 лева е общата стойност на БФП по подадените проектни предложения.

Това установи справка, направена от Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 (ИСУН 2020), след като днес в 17:30 ч. приключи приемът.

Подпомагането по подмярката е насочено към превенция и ограничаване на възможностите за разпространението на епизоотии и масови заразни болести по селскостопанските животните.

В периода от 2 февруари 2021 г. до 5 май 2021 г. бе реализирана процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 от ПРСР 2014-2020. Проектните предложения се подаваха изцяло по електронен път чрез попълването на уеб базиран формуляр в ИСУН 2020. В рамките на приема УО на ПРСР 2014-2020 публикува разяснения на постъпилите в периода 12 февруари- 14 април 2021 г. въпроси по процедура № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 от ПРСР 2014-2020.

Проектни предложения можеха да подават земеделски стопани, регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани с животновъдни обекти, в които се отглеждат селскостопански животни от видовете – свине, птици и ДПЖ, включително стопани с животновъдни обекти, пострадали от усложнена епизоотична обстановка.

23 469 600 е общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения. Финансовата помощ възлиза на 70 % от размера на допустимите разходи за проектни предложения, представени от частни субекти – земеделски стопани, които включват само животновъден/животновъдни обект/и, който/които са засегнати от усложнена епизоотична обстановка. Финансовата помощ възлиза на 60 % от размера на допустимите разходи за проектни предложения, представени от частни субекти – земеделски стопани, които не са засегнати от усложнена епизоотична обстановка.

С цел популяризиране на възможностите по подмярка 5.1 и за улеснение на потенциалните бенефициенти, ЗУ на НСМ изготви, публикува и разпространи РЕЗЮМЕ, съдържащо основна информация за условията на кандидатстване по процедурата.

Предстои изпълнителният директор на ДФЗ да опередели със заповед Оценителна комисия, която да оцени и класира проектните предложения по подмярка 5.1.

Предстои оценка и класиране на проектните предложения по подмярка 5.1, които ще бъдат извършени от Оценителна комисия, назначена с акт на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Оценката на проектните предложения включва:

  • Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта (ОАСД);
  • Етап 2: Техническа и финансова оценка (ТФО).

ВАЖНО: Оценителната комисия задължително извършва посещение на място за проекти, включващи СМР в срок до 1 месец от приключване на приема на проектните предложения.

ВАЖНО: Уведомяването на отхвърлените и одобрените кандидати за сключване на Административни договори за предоставяне на БФП се извършва чрез ИСУН 2020. Разплащателна агенция (РА) не носи отговорност, ако поради грешни и/или непълни данни за кореспонденция, предоставени от самите кандидати, те не получават кореспонденцията с ДФЗ-РА.

ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020. Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата. За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020.

*До 10 юни е удължен приемът за „публични субекти“ по подмярка 5.1 на ПРСР 2014-2020, чийто бюджет е 2,933 млн. лв.

През 2021 г. УО на ПРСР 2014-2020 проведежда два отделни приема по подмярка 5.1- за частни субекти и за публични субекти. В процедурата по първия прием по подмярка 5.1 (BG06RDNP001-5.001) проектни предложения можеха да подават: 1/ Частни субекти – земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. ; 2/ Публични субекти – БАБХ или ИА „Борба с градушките” (ИАБГ) или Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт проф. д-р Г. Павлов.

47 проекта за 42 млн. лева бяха подадени по подмярка 5.1 от ПРСР 2014-2020 в рамките на първия прием по подмярката, който бе реализиран в периода от 8 май 2020 г. до 10 юли 2020 година. 42 017 523.53 лв. е общата стойност на всички подадени проекти в първия прием. 25 592 859.82 лв. е общата стойност на БФП по подадените проектни предложения при общ размер на БФП по прецударата от 45 905 931 лв. По информация от ДФЗ, към края на месец март 2021 г. към кандидатите от първия прием са изпратени уведомления чрез ИСУН 2020 с определен 15 – дневен срок за отстраняване на установените липси/нередовности и предстои съвсем скоро финализиране на етап ОАСД. След приключване на ОАСД, на интернет страницата на ДФЗ – РА (www.dfz.bg) и в ИСУН 2020 ще бъде публикуван списък с проектните предложения, които не се допускат до етап ТФО с посочени основанията за това. За недопускането се съобщава на всеки от кандидатите, включени в списъка, които ще могат да подадат възражения пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА в едноседмичен срок от съобщението на електронната страница на ДФЗ-РА относно ОАСД.

ЗУ на НСМ пожелава успех на кандидатите!

Източник: http://2020.eufunds.bg; https://ruralnet.bg

*Публикацията а актуализирана на 11 май 2021 г.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!