23 декември 2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проектни предложения по отворената процедуда за подбор № BG06RDNP001-4.007 по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“ на ПРСР 2014-2020

 

Основна информация, свързана с процедуда № BG06RDNP001-4.007 можете да откриете в изготвеното от Звеното за управление на Национална селска мрежа РЕЗЮМЕ.

В сайта на министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) са публикувани актуални Разяснения по постъпили в периода от 19 до 27.11.2019 г. въпроси от кандидати по процедура BG06RDNP001-4.007 по подм.4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична подпрограма“ от ПРСР14-2020.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща: rdd@mzh.government.bg,  като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разяснения от МЗХГ се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

Национална служба съвети в земеделието (НССЗ) изготвя безплатно проектни предложения на кандидатите по стартиралата на 22.10.2019 г. процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.007 по подмярка 4.2.2 от ПРСР 2014-2020. Експертите на НССЗ имат готовност също така и да съдействат при електронното подаване на проектните предложения през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) на https://eumis2020.government.bg/.

Какво е необходимо, за да се възползвате от безплатните услуги на НССЗ?

  • Да отговаряте на изискванията за допустимост по подмярка 4.2.2 и
  • Да подадете Заявление за получаване на консултантски пакет „ТП 5.2б“ от подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020.

Заявление за получаване на КП ТП 5.2б по подмярка 2.1.2 се подават в периода от 23.10.2019 г. до 18.12.2019 г. (вкл.) към Териториалните областни офиси (ТОО) на НССЗ. Контакти на всички ТОО на НССЗ можете да намеритеТУК. Зявлението можете можете да изтеглите от ТУК.

Източник: НССЗ; МЗХГ

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 676 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!