286 са проектните предложения, подадени в рамките на приема по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020. Общата стойност на подадените проектни предложения е 10 496 802.29 лева.

Това установи справка, направена днес в 17:35 ч. от Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020).

В периода от 17 юли 2020 г. до 18 септември 2020 г. бе реализирана процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001- 4.009 по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020. Крайният срок за подаване на проектни предложения в ИСУН бе 17:30 ч. на 18.09.2020 г.

По процедурата можеха да кандидатстват, физически лица, навършили 18 години,  еднолични търговци (ЕТ), юридически лица, регистрирани по Търговския закон и кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите и признати групи/организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020. Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябваше да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 % от СПО на стопанството е от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и/или „Етеричномаслени и лекарствени култури“ (съгласно продуктите, посочени в Приложение № 2 на Указанията за кандидатсване).

9 779 000 лева е общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата 2 444,75 лева е минималният размер на общите допустими разходи за един проект, а 48 895 лева е максималният. 136 906 лева е максималният размер на общите допустими разходи за един проект, представен от призната група/организация на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020. Финансовата помощ по подмярка е от 60 %  до 80 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Предстои оценка на постъпилите проектни предложения от ДФЗ

Оценката и класирането на проектните предложения ще се извършват от Оценителна комисия, назначенас акт на изпълнителния директор на ДФЗ. Оценката на проектните предложения включва:

  • Етап 1: Предварителна оценка, ако размерът на заявената БФП на всички подадени проектни предложения по процедурата надхвърля разполагаемия бюджет по процедурата;
  • Етап 2: Оценка на административното съответствие и допустимостта (АСД);
  • Етап 3: Техническа и финансова оценка (ТФО).

ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020, тъй като кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата. За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020.

ВАЖНО: Разплащателна агенция задължително извършва посещение на място за проекти, включващи СМР и трайни насаждения в срок до 1 месец от приключване на приема на проектните предложения.

 

Приносът на ЗУ на НСМ в популяризирането на подмярка 4.1.2

Основна информация, свързана с изискванията, документацията, приема по подмярката и представена от ЗУ на НСМ като Резюме на подмярка 4.1.2 от ПРСР 2014-2020, бе широко и регулярно популяризирана чрез рубрика новини, ежемесечния бюлетин на НСМ, профила на НСМ в социалната мрежа фейсбук, споделяне с мрежата от 27 Областни информационни центрове в страната, популяризиране на възможностите за безплатните консултантски услуги на НССЗ и актуланите разяснения на УО и пр.

С цел да допринесе за мобилизирането на заинтерсованите страни по темата в разработването на нормативната уредба по прилагането на подмярката, ЗУ на НСМ популяризира текущите отворени обществени консултации по проектната документация.

ЗУ на НСМ популяризира подмярката пряко сред потенциални бенефициенти в рамките на ЗУ на НСМ проведе информационен семинар по ПРСР 2014-2020 за ромска общност от малки фермери в района на Раковски и На „Куртово Конаре Фест“ 2020 НСМ популяризира възможностите за подпомагане по ПРСР 2014-2020

Подобрен дизайн на подмярката за втория прием

Първият прием по подмярка 4.1.2 стартира на 18 юли 2018 г. и приключи на 22 октомври 2018 г. с общ бюджет 12,5 млн. евро (Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-4.002 по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020), като в резултат в ИСУН са постъпили 244 проектни предложения със стойност на исканата субсидия 3,67 млн. евро публични средства. Тези данни показаха недостатъчен интерес и/или завишени изисквания към кандидатите – заявената субсидия е близо 3,5 пъти по–малка от определения за приема бюджет. След изготвен анализ на УО, на проведеното на 8 ноември 2019 г. тринадесето заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020, са предложени и гласувани промени и допълнения в подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“. Основната промяна се отнася до отпадане на изискването за доказване на 33% доход от земеделска дейност към момента кандидатстване. Промените в текста на подмярка 4.1.2 са част от 6-то изменение на ПРСР 2014-2020, което Европейската комисия одобри на 27 април 2020 г. (Вижте повете: Консолидирана версия на ПРСР 2014-2020 след одобреното от ЕК 6-то изменение).

Източник: http://2020.eufunds.bg; МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!