43 общински проекта за енергийна ефективност по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 одобри Държавен фонд „Земеделие“.

В рамките на процедурата чрез ИСУН са подадени общо 51 проектни предложения за над 13 млн. евро. За тях е извършена предварителна оценка, тъй като размерът на заявената субсидия надвишава бюджета от 10 млн. евро, определен в условията за кандидатстване.

За обработка на административно съответствие и допустимост, и техническата и финансова оценка са разпределени 47 проекта. От тях 43 са одобрени. Ангажираният финансов ресурс за тях е около 8,7 млн. евро.

От фонда информират, че остатъчният разполагаем бюджет по процедурата от 1,3 млн. евро е достатъчен за обработка и на останалите 4 проектни предложения, които попадат в резервния списък, публикуван на официалната страница на ДФЗ.

ДФЗ – РА започва изпращането на писма за подписване на договори с одобрените 43 общини. Чрез финансовата помощ по ПРСР 2014-2020 кандидатите ще модернизират и обновят сградния фонд на общинската администрация.

Източник: Държавен фонд „Земеделие“-РА