47 са проектните предложения в ИСУН, подадени в рамките на приема по новата подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020.

42 017 523.53 лв. е общата стойност на всички подадени проектни предложения, а 25 592 859.82 лв. е общата стойност на БФП по подадените проектни предложения

Това установи справка, направена от Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 (ИСУН 2020), след като днес в 17:30 ч. приключи приемът. Очаква се да бъде потвърден окончателният брой на подадените проекти, тъй като ИСУН не отчита броя на дублираните проекти.

В периода от 8 май 2020 г. до 10 юли 2020 г. бе реализирана процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-5.001 по подмярка 5.1 от ПРСР 2014-2020. Проектните предложения се подаваха изцяло по електронен път чрез попълването на уеб базиран формуляр в ИСУН 2020. В периода на према по подмярка 5.1. УО на ПРСР 2014-2020 публикува разяснения на постъпилите в периода 11 май- 19 юни 2020 г. въпроси по процедура № BG06RDNP001-5.001. След проведена обществена консултация, Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 публикува на 6 юли 2020 г. актуализирани насоки по процедура № BG06RDNP001-5.001 включващи допълнение, съгласно което: „Допустимо е откриване на процедура за избор на изпълнител/и на дейности по проекта по реда ан ЗОП и преди сключване на административен договор, но не по-рано от 15 ноември 2019 г., само ако Държавен фонд ‘Земеделие“ е извършил предварителна проверка на планираните обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите по проекта.“

Проектни предложения можеха да подават:

  1. Частни субекти – земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. ;
  2. Публични субекти – БАБХ или ИА „Борба с градушките” (ИАБГ) или Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт проф. д-р Г. Павлов.

45 905 931 лева е общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата процедура, от който:

  • 9 387 840 лв. е гарантираният размер на БФП за кандидати – публични субекти и
  • 36 518 091 лв. е гарантираният размер на БФП за кандидати – земеделски стопани.

Предстои изпълнителният директор на ДФЗ да опередели със заповед Оценителна комисия, която да оцени и класира проектните предложения по подмярка 5.1.

Предстои оценка и класиране на проектните предложения по подмярка 5.1 от Оценителна комисия на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), която включва: Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта; Етап 2: Техническа и финансова оценка.

ВАЖНО: Оценителната комисия задължително извършва посещение на място за проекти, включващи СМР в срок до 1 месец от приключване на приема на проектните предложения.

ВАЖНО: Уведомяването на отхвърлените и одобрените кандидати за сключване на Административни договори за предоставяне на БФП се извършва чрез ИСУН 2020. Разплащателна агенция (РА) не носи отговорност, ако поради грешни и/или непълни данни за кореспонденция, предоставени от самите кандидати, те не получават кореспонденцията с ДФЗ-РА.

С цел популяризиране на възможностите по подмярка 5.1 и за улеснение на потенциалните бенефициенти, ЗУ на НСМ изготви и публикува РЕЗЮМЕ, съдържащо основна информация за условията на кандидатстване по  процедурата.

ЗУ на НСМ пожелава успех на кандидатите!

Източник: http://2020.eufunds.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ: МЗХГ публикува актуализирани насоки по процедура № BG06RDNP001-5.001 на подмярка 5.1 на ПРСР 2014-2020

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!