48 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (2 366 716 96 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ към 31.09.2020 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 139 269 053 евро от ЕЗФРСР.

79 % е изпълнението на ПРСР спрямо бюджета (ЕЗФРСР) от отворени приеми/кампании, а 64 % е изпълнението на Програмата спрямо общия й бюджет (ЕЗФРСР). 2 075 160 00 евро са договорените суми по Програмата към 31.09.2020 г. (ЕЗФРСР+НФ**).

Справка на ДФ „Земеделие“ за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 31.09.2020 г. показва:

  • 37.30 % е изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за НЕ ИСАК базираните мерки, 81.98 % е договарянето спрямо бюджета от отворени приеми, а 759 153 168 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+НФ);

Най- голямо изпълнение от 49.06 % е по мярка 20 „Техническа помощ“, следвано от 45.39 % по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, 42.91 % по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, 38.91 % по мярка 2 „Консултантски услуги,управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“, 38.30 % по Тематична подпрограма за малките стопанства на ПРСР 2014-2020 и пр.

  • 77.26 % е изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за ИСАК базираните мерки, а 659 642 988 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+НФ).

Най- голямо изпълнение от 84.63 % е по мярка 13 „Плащания за райони,изправени пред природни или други специфични ограничения“, следвано от 84.26 % по мярка 11 „Биологично земеделие“, 83.37 % по мярка 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите“, 78.52 % по мярка 10 „Агроекология и климат“ и 11.65 % по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“.

Пълната информация на ДФЗ за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 31.09.2020 г. по мерки можете да видите ТУК.

Обобщена информация по години за всички постъпили и одобрени проектни предложения, финансирани по мярка 20 „Техническа помощ“ от ПРСР 2014-2020, която Управляващият орган на програмата публикува на 29.07.2020 г., можете да видите ТУК.

На 24 септември 2020 г. ДФЗ публикува уточнение, касаещо публичните данните за изпълнението на ПРСР 2014-2020, налични в сайта www.dfz.bg и http://2020.eufunds.bg/. ДФЗ напомни, че ПРСР 2014-2020 започна да се прилага чрез ИСУН от пролетта на 2018 г., съгласно промени в ЗПЗП. До тогава бенефициентите подаваха проектните си предложения в ЦУ на ДФЗ или в регионалните структури на ДФЗ, а служителите от Разплащателната агенция въвеждаха изпълнението на програмата в ИСАК (Интегрирана система за администриране и контрол – акредитирана за дейността на РА). Справката в ИСУН съдържа данни за изпълнението на програмата от стартирането на нейното прилагане в електронен вариант (от пролетта на 2018 г.) Информацията в ИСУН се отнася единствено и само за извършени плащани по проекти, подадени чрез системата ИСУН. С цел осигуряване на прозрачност и публичност при изпълнението на ПРСР 2014-2020 г., ДФЗ – РА публикува всеки месец актуални данни за договорените и платени средства по програмата – обобщени за всички извършени приеми (в ИСАК и ИСУН) от началото на програмния период.“, се пояснява още в публикацията на ДФЗ (ВИЖТЕ: Почти 1 млрд. евро възстановени от ЕК по ЕЗФРСР и ЕФГЗ за настоящата календарна година).

Източник: ДФ „Земеделие“- РА; МЗХГ; http://2020.eufunds.bg/

*ЕЗФРСР- Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони; **НФ- национално финаниране

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!