В периода от 8 ноември до 26 ноември 2021 г. ще бъде отворен прием по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19″.

Това съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), позовавайки се на взето решение на Управителния съвет (УС), с което е разпределен бюджет до 72 млн. лв. в помощ на фермерите за смекчаване и преодоляване на икономическите щети, причинени от пандемията заради COVID-19. Държавната помощ се предоставя по нотифицирана и одобрена от Европейската комисия схема по правилата на „Временната рамка за мерки за държавна помощ“ на ЕК.

Кой може да кандидатства?

Право на подпомагане по схемата ще имат регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., отглеждащи:

  • едри преживни животни,
  • дребни преживни животни,
  • пчелни семейства,
  • плодове и
  • зеленчуци.

Изисквания към животновъдите– на подпомагане подлежат животновъди с валидно подадено заявление по реда на Наредба №5 от 27.02.2009 г. за кампания 2021, отглеждащи едри и/или дребни преживни животни и с установени за подпомагане животни по схемите за обвързано подпомагане за животни и/или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството за Кампания 2020.

Изисквания към пчеларите- пчеларите, отглеждащи пчелни семейства през 2021 г., се подпомагат за брой пчелни семейства, на които е извършен есенен профилактичен преглед през 2021 г.

Изисквания към овощари, лозари и градинари- в сектор плодове и зеленчуци, в т.ч. винени лозя, на подпомагане подлежат земеделските стопани с валидно подадено заявление по реда на Наредба №5 от 27.02.2009 г. за Кампания 2021, отглеждащи плодове и/или зеленчуци от видовете: ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини, сливи, десертно грозде, винени лозя, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши.

8- 26 ноември е кандидатстването в ОСЗ на МЗХГ*

В периода от 8 ноември до 26 ноември 2021 г. земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане в 249-те общински служби по земеделие (ОСЗ) в страната. Заявлението се подава по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалището на юридическото лице. Кандидатите могат да внасят документи лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец на ДФЗ.

Служителите на ОСЗ ще оказват помощ на кандидатите, като заявлението за подпомагане ще се генерира автоматично в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) в два екземпляра и ще се подписва от кандидата или упълномощеното лице. Датата на разпечатване и подписване се счита за дата на подаване на документите за подпомагане в ДФЗ. Първият екземпляр от заявлението остава за кандидата, а вторият се предоставя по служебен път от ОСЗ на Областната дирекция на ДФЗ.

Важно: Декларирайте до 30 април 2019 субсидиите от 2018!При констатиране на несъответствия от страна на ДФЗ, служител ще се свърже с кандидата. До 30 ноември кандидатът следва да отстрани откритите несъответствия. В случай, че той не се яви в указания срок в ОД на ДФЗ за корекция на грешките, се счита, че няма подадено валидно заявление за подпомагане.

 

👉Указанията са качени в сайта на ДФЗ👉ТУК!

Подкрепата ще бъде изплатена най-късно до 10 декември 2021 г. 

Средствата за държавната помощ ще се предоставят под формата на пряко безвъзмездно финансиране.

 Ставки за животновъдство

Размерът на помощта за едно животно се разпределя, както следва:
• млечни крави под селекционен контрол – 77 лв.;
• млечни крави – 77 лв.;
• млечни крави в планински райони – 45 лв.;
• месодайни крави и/или юници – 45 лв.;
• месодайни крави под селекционен контрол – 77 лв.;
• биволи – 77 лв.;
• овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – 19 лв.;
• овце майки и/или кози майки в планински райони – 15 лв.;
• овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 15 лв.

Ставки за пчеларство

Размерът на помощта за едно пчелно семейство е 7 лв.

Ставки за плодове и зеленчуци

Подпомагането на производителите на плодове и зеленчуци е, както следва:
• ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини – 550 лв./ха;
• сливи и десертно грозде – 280 лв./ха;
• винени лозя – 170 лв./ха;
• домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан – 800 лв./ха;
• пипер полски – 1120 лв./ха;
• домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни – 3300 лв./ха;
• картофи, лук, чесън – 600 лв./ха;
• моркови, зеле, дини и пъпеши – 300 лв./ха.

ДФЗ пояснява, че след приключване на приема на заявления и разпределяне на бюджета по сектори, в случай на наличие на остатъчен ресурс, същият ще бъде преразпределен с еднакъв коефициент в съответното направление. При недостиг в рамките на определения ресурс по сектори се прилага коефициент на редукция, с който се преизчислява размерът на помощта на всеки кандидат**.

Бюджет и разпределение по сектори

Общият бюджет на помощта е в размер до 72 млн. лв., от които 70 млн. лв. са осигурени с Постановление на Министерски съвет № 352/21.10.2021 г., а останалите 2 млн. лв. са от неусвоен ресурс по инвестиционни схеми за държавни помощи.

  • Фермерите, които отглеждат едри и дребни преживни животни, ще бъдат подкрепени с до 37 млн. лв.
  • 5 млн. лв. се предоставят на пчеларите за обезпечаване грижите за пчелните семейства.
  • Производителите на плодове и зеленчуци ще бъдат подпомогнати с до 29,5 млн. лв.

ДФЗ реши да отсрочи с 1 година заемите на животновъдите от 2008-2012 г.

По искане на браншови организации УС на ДФЗ реши да се отсрочват с една година кредитите, които фермерите са взели за изхранване на животните от ДФЗ през периода 2008 – 2012 г.

Източник: ДФЗ

*Публикацията е актуализирана на 03.11.2021 г. и на *07.11.2021 г.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Обнародвано е одобрението на 70 млн. лв. подпомагане за животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни и пчелни семейства, и производители на плодове и зеленчуци

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!