Бюлетин Януари 2022

Вижте в браузъра.

Добре дошли в електронния бюлетин на

Национална селска мрежа!

ПРСР 2014-2020

Публикуван е Индикативният график за приемите по ПРСР през 2022 г. Кои 7 подмерки ще бъдат отворени?

Министерство на земеделието (МЗ) публикува Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 за 2022 година (ИГРП 2022).
Проектът на ИГРП 2022 бе публикуван за обществено обсъждане с краен срок за становища до 29.11.2021 г.
Съгласно ИГРП 2022 през настоящата година се очаква да стартират приеми по следните 7 подмерки на удължената с 2 години ПРСР 2014-2020...

Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

51 % е усвояването по всички мерки на ПРСР в края на декември 2021 година

51 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (3 069 678 00 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ (ДФЗ) към 31.12.2021 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 570 101 932 евро от ЕЗФРСР.56 % е изпълнението на ПРСР спрямо общия й бюджет (ЕЗФРСР), а 2 108 288 411 евро са договорените суми по Програмата (ЕЗФРСР+НФ**) по данните на ДФЗ към 31.12.2021 г. Договорените средства представляват 55.85 % от общия бюджет на програмата, което поставя ПРСР по този показател на последно място в класацията за изпълнението на всички оперативни програми.

Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Отворени процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

Общо 45 са отворените процедури на МИГ в страната, от които 42 са по ПРСР 2014-2020 и
3 са по ОПИК 2014-2020. Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете вКаталог на МИГ в България 2014 – 2020 г.
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Включете се в допитване на ДФЗ за нагласите и удовлетвореността на кандидатите и бенефициерите по ПРСР 2014 – 2020

Държавен фонд “Земеделие“ (ДФЗ) разработи онлайн анкета, за да проучи какви са нагласите и удовлетвореността на кандидатите и бенефициерите по ПРСР 2014 – 2020.
Анкетата на ДФЗ се състои от 15 въпроса и отнема по-малко от 5 мин. за попълване, а отговорите са анонимни.
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Целеви прием по подмярка 4.1 на ПРСР: Ясни са резултатите от административната оценка на 645 проекта. За 78 проекта тече срок за възражения!

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира за приключилата оценка за административно съответствие и допустимост (ОАСД) на 645 проектни проектни предложения, подадени в рамките на приема по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ от ПРСР 2014-2020...

Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

До 25 февруари е отворен прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ на ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува на 14.10.2021 г. обява за откриване на Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020.
Процедурата е с общ бюджет в размер на 387 164 028,74 лева, подисгурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (известен още като NextGenerationEU или NGEU) и национално финансиране...
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

До 28 февруари е отворен прием за млади фермери по подмярка 6.1 на ПРСР. ВИЖТЕ Резюме!

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува на 25.11.2021 г. обява за откриване на Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 – 2020.
24 447 500 лева е общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения. Средства са изцяло (100 %) от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (European Union Recovery Instrument – EURI)...
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

До 23 февруари малките фермери могат да заявят в НССЗ безплатно изготвяне на бизнес план по подмярка 6.3 от ПРСР

НССЗ изготвя безплатно проектни предложения на кандидатите по стартиралата процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020.
За да се възползват малките фермери от безплатните услуги на Национална служба съвети в земеделието (НССЗ) е необходимо...
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

До 2 март е отворен прием за малките стопанства по подмярка 6.3 на ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува на 30.11.2021 г. обява за откриване на Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020.
До 17:30 ч. на 02 март 2022 г. е срокът за подаване на проекти в ИСУН!...
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Целеви прием’ 2020 на подмярка 6.3 от ПРСР: Одобрени са 128 проекта на малки животновъди

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) информира за одобрението на 128 проектни предложения, подадени в рамките на целевия прием през 2020 г. по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020.

В периода от 6 март 2020 г. до 15 май 2020 г.бе реализирана чрез ИСУН 2020 процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-6.008 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020. При приема бяха подадени за разглеждане общо 197 проекта.
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Подмярка 6.4.1 от ПРСР: Ясни са резултатите от административната оценка на 156 проекта за „услуги“ с над 40 точки. Тече срок за възражения!

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че е приключила оценката на административно съответствие и допустимост на 156 проектни предложения, подадени през 2018 г. в рамките на приема по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 (тук „услуги“).

Припомняме, че приемът по подмярка 6.4.1 бе реализиран в периода 04.09.2018 г.- 07.12.2018 г. чрез ИСУН, а допустими за подпомагане са земеделски стопани или микропредприятия.
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

ВАЖНО за бенефициентите по мярка 11 на ПРСР: Изтича крайният срок за потвърждаване на данните в биорегистъра!

Министерство на земеделието (МЗм) приканва всички биологични оператори в срок до 01 февруари 2022 г. да потвърдят данните в Електронния регистър на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин („биорегистър“).


Във връзка с осигуряване на функционалността на биорегистъра от дирекция „Биологично производство“...
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

ОСП след 2020

МЗм: Има решение интегрираният териториален подход да бъде заменен в следващия програмен период с гарантирани бюджети за всяка община

„Има решение интегрираният териториален подход да бъде заменен в следващия програмен период с гарантирани бюджети за всяка община“.
Това бе съобщено от заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев в рамките на проведена среща с представители на Националното сдружение на общините (НСОРБ) в Република България за обсъждане на новият програмен период за ОСП 2023-2027 г...
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

ЕК публикува проектите на Стратегически планове по ОСП 2023-2027 на държавите-членки

Страните от ЕС ще прилагат новата ОСП със стратегически план на ОСП на национално ниво. Всеки план ще комбинира широк спектър от целенасочени интервенции, насочени към специфичните нужди на тази страна от ЕС и ще даде осезаеми резултати във връзка с целите на ниво ЕС, като същевременно ще допринесе за амбициите на Европейския зелен пакт...
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

Новини от Съвет по селско стопанство и рибарство, проведен на 17 януари 2022 г.

Министрите на земеделието и рибарството на ЕС заседаваха на 17 януари в Брюксел в рамките на Съвета по селско стопанство и рибарство на ЕС, срещата бе ръководена от Жулиен Дьонорманди, министър на земеделието и храните на Франция и председателстващ Съвета.
Приоритети на френското председателство......
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

Добри практики

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Подобряване качеството на водата – промяна на мисленето

Mulkear е Оперативната група по ЕПИ-АГРИ и работи върху проект, който цели да подобри качеството на водата чрез решения за устойчиво управление, включващи фермерите.
Оперативната група действа на територията на Ирландия, като е отворена покана за фермерите да се присъединят към Mulkear. Проектът е пет годишен и е фокусиран върху иновации, технологии и трансфер на знания за водено от земеделските производители подобряване на качеството на водата и управлението на крайречните води във водосбора Мълкеар, обхващащ окръзите Лимерик и Типъри.
Виж още
diry

Иновация намалява с 45% употребата на пластмасови материали в млекопроизводството

Стратегията „От фермата до трапезата“ изисква производството на мляко да бъде възможно най-независимо от пластмасовите материали за еднократна употреба. Иновативен проект от Италия се опитва да разработи конкретно приложими решения (нови материали) за намаляване на пластмасата в млекопроизводството. Започвайки от тестовете на нови съоръжения и анализа на съответните производствени системи, проектът „GOI-Plastic Less Milk Sustainability“ се стреми да намери отговори на въпроса как да облекчим (поне с 40 %) производствените вериги от сложното изхвърляне на няколко тона фолио и пластмасови мрежи.
Виж още
diry

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Съществуващи ферми като инкубатори за малки стартиращи земеделски компании в търсене на наследник

Въпреки че в Холандия има нарастващ брой млади хора, които искат да започнат кариера в устойчиво земеделие, много холандски фермери все още имат проблеми с намирането на наследник. За да да преодолее тази празнина, Оперативната група „Land in Connection“ експериментира с инициативи като „ферма във ферма („farm-in-farm“), където съществуващите ферми действат като инкубатори за малки стартиращи (start-up) земеделски компании..
Виж още
diry

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Възстановяване на деградирали горски площи

Демонстриране на многобройните ползи от възстановяването на горите
Горите са силно влошени от човешката дейност и от изменението на климата, но като им се даде нов живот, техните безбройни ползи могат да бъдат възстановени. Организацията Racines de France работи за защита и насърчаване на стойността на горите, като подкрепя устойчивото и приобщаващо земеделие и горско стопанство. Мотото им е „Дърветата са от съществено значение за живота на Земята“. В момента Racines de France изпълнява пилотен проект във Forêt de Brassac в Южна Франция за тестване и разработване на методи за възстановяване на горите...
Виж още
diry

Новости в нормативната уредба

От 1 януари 2022 г. влезе в сила новото законодателство на ЕС в областта на биопроизводството

От 1 януари 2022 г. Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. е приложимият законодателен акт, известен още като основен акт за определяне на правилата относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, за отмяна и замяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г.
Новият регламент предвижда преходни периоди за прилагането на някои нови разпоредби, по-специално в областта на търговията. Въз основа на Регламент (ЕС) 2018/848 Комисията приема допълнителни подробни актове от вторичното право....
Виж още

До 21 февруари тече обсъждане на промени в 6 наредби, касаещи директните плащания и ИСАК

Министерство на земеделието (МЗм) публикува за обществено обсъждане:
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (проект на НИД на Наредба № 3) и
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол (проект на НИД на Наредба № 105)....
Виж още

До 23 февруари тече обсъждане на промени в наредбата за прилагане на НППЛВС 2019-2023

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 година (НППЛВС 2019-2023).
Поради продължаващата криза, предизвикана от пандемията от COVID-19, на 22 ноември 2021 г. влязоха в сила Делегиран Регламент (ЕС) 2021/2026 и Делегиран Регламент (ЕС) 2021/2027....
Виж още

До 28 февруари тече обсъждане на Методиката за санкциите по мярка 10 от ПРСР 2014-2020, които ще се прилагат за Кампания 2021

Министерство на земеделието (МЗм) публикува за обществено обсъждане проект на Заповед на министъра на земеделието за утвърждаване на Методика за намаляване или отказване на плащания по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 (Методиката).
В срок до 28.02.2022 г. могат да се изпращат писмени предложения и коментари по публикуваните документи на електронна поща...
Виж още

До 7 март тече допитване на ЕК относно преразглеждане на правилата за етикетиране на храните и информацията, предоставяна на потребителите

Обществената консултация обхваща различни инициативи за преразглеждане на законодателството на ЕС относно информацията за храните, предоставяна на потребителите. Преразглеждането се отнася до етикетирането на хранителната стойност върху лицевата страна на опаковката, етикетирането на произхода и обозначаването на датата, които са ключови действия, заложени в стратегията „От фермата до трапезата“, както и до етикетирането на алкохолните напитки, обявено в Европейския план за борба с рака. ....
Виж още

Удълженo до 15 март е допитването на ЕК за нелоялните търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти

До 15 март 2022 г. е удължен срокът на обществената консултация на ЕК относно нелоялните търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.
Настоящото проучване е изготвено от Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия (ЕК) и Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ (ГД АГРИ) на ЕК и се провежда във всички държави членки. То е насочено към доставчиците, обхванати от Директива (ЕС) 2019/633 относно нелоялните търговски практики (НТП), които се намират на различните етапи от доставката на селскостопански и хранителни продукти.
. ....
Виж още

В сила са промени в Наредбата за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Постановление на Министерски съвет № 435 от 10 декември 2021 г. (ПМС № 435) за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е обнародвано в брой 106 на Държавен вестник (ДВ) от 15.12.2021 г....
Виж още

Възможности за финансиране

График на ДФЗ за оторизациите по схеми на директните плащания, компенсаторните мерки на ПРСР и по държавните помощи от Кампания 2021

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) утвърди годишни лихви в размер на 2.5 % за пряко отпусканите от него кредити по две инвестиционни схеми за кредитиране през 2022 г.
От пресцентъра на ДФЗ съобщават, че Управителният съвет (УС) на ДФЗ е взел това решение за преутвърждаване на годишната лихва в размер на 2,5% за отпусканите пряко от ДФЗ инвестиционни кредити за 2022 г....
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

ДФЗ задържа на 2.5 % лихвите за 2022 г. по кредите за инвестиции в селското стопанство и за одобрени проекти по НПП 2020-2022

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) утвърди годишни лихви в размер на 2.5 % за пряко отпусканите от него кредити по две инвестиционни схеми за кредитиране през 2022 г.
От пресцентъра на ДФЗ съобщават, че Управителният съвет (УС) на ДФЗ е взел това решение за преутвърждаване на годишната лихва в размер на 2,5% за отпусканите пряко от ДФЗ инвестиционни кредити за 2022 г.
ДФЗ припомнят, че...
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

Активен е конкурсът за проекти на тема „Обичам природата и аз участвам” по Националната кампания „Чиста околна среда“ за 2022 г.

Активен е конкурсът за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам”. Конкурсът се провежда от ПУДООС в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“ за 2022 г.
Допустими бенефициенти са...
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

До 15 февруари ФАБ набира проекти за развитие на селски туризъм в Северна България. Какви са възможностите?

Отворена е покана за участие в конкурс за финансиране на проекти в областта на селския туризъм в Северна България, предлагащи запомнящи се, атрактивни преживявания с потенциал за привличане на туристи към тази част от страната, които да дават поминък на местните хора и да им осигуряват възможности за икономическа независимост и добър стандарт на живот.
Фондация „Америка за България” (ФАБ) е финансиращата организация, чийто настоящ конкурс е продължение на усилията и за развитието на Северозападна България и поречието на река Дунав като привлекателни туристически дестинации с активни и жизнени местни общности...
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

До 21 април се подават предложения за европейски програми за промоция на селскостопански храни в ЕС и в трети страни

Европейската комисия публикува поканите за представяне на предложения за 2022 г. за европейски програми за насърчаване на агрохранителните продукти в ЕС и в чужбина.
Подобно на 2021 г., тази година ЕК поставя специален акцент върху популяризирането на продукти и методи, които подкрепят по-пряко целите на Европейския зелен пакт. Това включва насърчаване на биологични продукти, плодове и зеленчуци и устойчиво земеделие...
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

Събития

От 28 януари земеделското министерство открива „виртуални приемни“

Министерство на земеделието (МЗм) стартира нова инициатива „виртуална приемна” от 28 януари 2022 г.
Виртуалната приемна ще се провежда всеки месец, а информация за нея ще бъде публикувана на сайта на МЗм*...
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

1 и 2 февруари: Онлайн информационни дни на ЕК по поканата за промоционални програми за 2022 година

185,9 милиона евро за популяризиране през 2022 г. на европейските селскостопански и хранителни продукти, с акцент върху устойчивото земеделие
Промоционалните кампании за селскостопански продукти в ЕС са предназначени да отворят нови пазарни възможности за европейските фермери и по-широката хранителна промишленост, както и да им помогнат да изградят съществуващия си бизнес...
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

8 и 9 февруари: Онлайн конференция на тема „Horizon Europe: The first assessment“

Българският портал за участие в „Хоризонт Европa“ информира за предстояща онлйан конференция на тема „Horizon Europe: The first assessment“, която се организира от Science/Businesss Network.
„Хоризонт Европа“ е най-голямата програма за научни изследвания и иновации на ЕС и вече е в ход. През пролетта на 2021 г. Европейската комисия започна да публикува покани за предложения от участници в научни изследвания и иновации и оттогава разяснява повече подробности за индустриалните партньорства, изследователските мисии и сътрудничеството със страни извън ЕС...
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

До 14 февруари МСП от хранителната индустрия могат да се включат в Търговска мисия на ИАНМСП с посещение на изложението“ALIMENTARIA 2022”

ALIMENTARIA е едно от най-важните и забележителни събития за всички професионалисти в областта на храните, напитките, индустрията на хранителни услугите, което представя най-новите тенденции и иновации в сферата на хранително-вкусовата промишленост, хотелиерството и ресторантьорството чрез широк спектър от дейности....
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

Онлайн на 15-и февруари: Уъркшоп „Мрежа за иновации: Растителни протеини и нови хранителни продукти“

На 15- и феруари ще се проведе уъркшоп, организиран от националните селски мрежи на Финландия и Естония на тема „Мрежа за иновации: Растителни протеини и нови хранителни продукти“.
Семинарът ще даде възможност да се срещнат различни участници в сектора, да обменят знания и да се създадат нови партньорства...
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

16-и февруари: Онлайн конференция по прокета Best4Soil

На 16-и февруари ще се проведе онлайн конференция по проекта Best4Soil, където ще бъдат представени постигнатите до момента резултати.
Best4Soil е международна мрежа за стимулиране на четирите най-добри практики за здравето на почвите в Европа, в която изследователи, фермери и консултанти от 20 Европейски държави събират знания за болести и неприятели, които се запазват и развиват в почвата и формулират най-добри практики за поддържане и подобряване на почвеното плодородие.
...
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

Онлайн на 22-и февруари: ELO организира конференция на тема „Непреднамереното въздействие на европейските стандарти за устойчивост върху световните хранителни системи“

Европейската организация на собствениците на земи (ELO) организира конференция на тема „Непреднамереното въздействие на европейските стандарти за устойчивост върху световните хранителни системи“...
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

26-29 юли са новите дати на най-мащабното изложение за биохрани BIOFACH/VIVANESS 2022

Публикувани са нови дати за световния водещ търговски панаир за биохрани BIOFACH. Вместо досега обявените дати 15-18 февруари 2022 г., изложението ще се проведе през месец юли 2022 г.
От 26 до 29 в Нюрнберг ще се проведе най-мащабното изложение за биохрани!Тази година изложението ще бъде в хибриден формат – на живо и онлайн....
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

Културен календар с национален обхват за 2022 г. на Министерство на културата

Културният календар на МК съдържа информация за международи, национални, регионални събития и събития от местен характер, планирани да се проведат в страната през 2022 г., включително дата и място на провеждане, организатор и контакт с организаторите. Календарът на МК подлежи на ежемесечна актуализация...
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“
Поредната вълна на разпространение на коронавирусната пандемия и наложените рестриктивни мерки в държавите членки на ЕС, както и в редица трети страни, доведоха до отмяна или отлагане на много събития по целия свят. За да бъдат спазвани мерките за социална дистанция, редица събития се модифицират чрез използване на различни дигитални решения за провеждане на видеоконфренции, различни форми на онлайн семинари и пр. В тази връзка в настоящата секция ще бъдат публикувани събития, само за които има потвърждение от организаторите за новите дати на провеждане. Следете страницата и профила във Фейсбук на НСМ за актуална информация на провежданите онлайн секторни събития, позволяващи свободен достъп.
facebook website 

Интересно и полезно

ЕК с нов инструмент, отчитащ целта за засаждане на 3 милиарда дървета в ЕС до 2030 г. Как можете да се присъедините?

Европейската комисия публикува инструмент за данни – MapMyTree, където всички желаещи организации могат да се присъединят към целта на ЕС за засаждане на 3 милиарда дървета до 2030 г., да регистрират и картографират своите засадени дървета.
Като част от Европейската зелена сделка, в Стратегията на ЕС за биоразнообразието до 2030 г. е поет ангажимент за засаждане на поне 3 милиарда допълнителни дървета в ЕС до 2030 г. при пълно спазване на екологичните принципи. Това би увеличило площта на горите в ЕС и устойчивостта им, би подобрило биологичното разнообразие и би спомогнало за смекчаване на последиците от изменението на климата...
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

Екоминистрите на ЕС обсъдиха агроекологичният преход, биоразнообразието, здравето на хората и околната среда

Министрите на околната среда на различните страни-членки на ЕС се срещнаха в Амиен, Франция, за да обсъдят биоразнообразието и здравето на хората и околната среда. Срещата се проведе в периода 20-21 януари 2022 г. На две съвместни заседания беше разгледана ролята на горите в политиката в областта на климата, енергетиката и околната среда и беше обсъдена концепцията за „справедлив преход“....
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

JRC пусна първата първата континентална карта за наблюдение растежа на културите в ЕС на 10-метрова резолюция

JRC публикува първата континентална карта за наблюдение растежа на културите в ЕС на 10-метрова резолюция.
Картата съчетава спътниковите наблюдения на Copernicus Sentinel-1 и данните на място от LUCAS 2018 Copernicus с помощта на машинно обучение и облачни изчисления. Смята се, че мониторингът на обработваемата земя в различни мащаби е от решаващо значение за прилагането и оценката на политиките на ЕС в областта на околната среда, селското стопанство и климата.
...
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

Предизвикателствата пред развитието на българската научно-изследователска и иновационна екосистема според новия годишен доклада за състоянието и развитието на научните изследвания

България продължава да изостава с пъти по брой учени на 1000 души население спрямо повечето страни от ЕС. Анализът на научната дейност на българските висши училища и на научните организации показва, че относително ниският бюджет за научни изследвания в публичния сектор, разпределян между голям брой университети и научноизследователски институти, води до малък дял на международно разпознаваемата научна продукция в сравнение със средното равнище за ЕС. За сметка на това качеството на научната продукция, макар и малко по-ниско, е близко до това за ЕС.
...
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

Този бюлетин достига до Вас, тъй като сте се абонирали за него или сте заявили желание за получаване чрез попълване на заявка за членство в Национална селска мрежа.
Можете да промените решението си по всяко време като кликнете върху връзката за прекратяване на абонамента в долната част на бюлетина, който получавате от нас.