Бюлетин Февруари 2022

Вижте в браузъра.

Добре дошли в електронния бюлетин на

Национална селска мрежа!

ПРСР 2014-2020

51 % е усвояването по всички мерки на ПРСР в края на януари 2022 г.

51 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (3 069 678 00 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ (ДФЗ) към 31.01.2022 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 572 206 772 евро от ЕЗФРСР.56 % е изпълнението на ПРСР спрямо общия й бюджет (ЕЗФРСР), а 2 109 402 723 евро са договорените суми по Програмата....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Отворени процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

Повече за подхода ЛИДЕР (от френски език „Liaison entre actions de développement rural- LEADER) и неговата надградена концепция в настоящия програмен период 2014-2020, известна с по-широкообхватния термин “Водено от общностите местно развитие”/ВОМР (от английски „Community-Led Local Development“/CLLD), можете да научите от нашата секция ЛИДЕР.
...
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

Публикувани са актуализирани насоки по подмярка 1.1 на ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува Заповед № РД 09-77 от 01.02.2022 г. на ръководителя на УО за изменение на насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от ПРСР 2014-2020.
Общественото обсъждане на предложените промени в насоките по подмярка 1.1 на ПРСР 2014-2020 приключи на 25.01.2022 г.
....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

До 3 май е отворен прием по подмярка 2.1.1 на ПРСР 2014-2020

Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014 – 2020 обяви процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-2.002 по подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ от ПРСР 2014-2020.
Процедурата предвижда предоставяне на подпомагане за използването на консултантски услуги от млади земеделски стопани за посрещане на нарастващите разходи за консултантски услуги....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Целеви прием по подмярка 4.1 на ПРСР: 554 проекта одобри ДФЗ

554 проекта са одобрени по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, подадени чрез ИСУН прием 2020 г. по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-4.008 целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“. Това съобщават от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Публикувана е заповед за увеличение с 20 млн. евро бюджета и удължаване до 31 март приема по подмярка 4.2 на ПРСР

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува на 23.02.2022 г. заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020.
С промените е увеличен бюджета по процедурата с 20 млн. ево и е удължен до 31 март 2022 г. крайния срок за подаване на проектни предложения....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

До 2 март е отворен прием за малките стопанства по подмярка 6.3 на ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува на 30.11.2021 г. обява за откриване на Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020.
...
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Подмярка 6.4.1 на ПРСР: Одобрени са 60 проекта за „услуги“

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че са одобрени 60 проекта по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 (тук „услуги“).
Приемът по подмярката бе реализиран в периода 04.09.2018 г.- 07.12.2018 г. чрез ИСУН, а допустими за подпомагане са земеделски стопани или микропредприятия. В рамките на процедурата чрез ИСУН бяха подадени общо 471 проектни предложения с обща стойност на заявената субсидия от над 123 млн. лева....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Подмярка 7.2 от ПРСР: С 5 млн. евро е увеличен бюджета за „общински пътища и съоръжения“ от прием’ 2016 г. ВИЖТЕ Заповедта!

Министерство на земеделието (МЗм) публикува Заповед № РД09-107/11.02.2022 г. за изменение на Заповед № РД 09-552/02.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните, изменена със Заповед № РД 09-166/20.02.2018 г., Заповед № РД 09-191/27.02.2018 г., Заповед № РД 09-841/12.09.2018 г. и Заповед № РД 09 – 330/27.03.2020 г.
Чрез новата заповед се увеличава до 5 млн. евро бюджета по приема от 2016 г. „за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Публикувани са заповеди за изменение на правилата за прилагане на подмерки 19.1 и 19.4 от ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува на 11.02.2022 г. заповеди на министър д-р Иван Иванов за изменение на правилата за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” в частта на малки пилотни проекти“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014 – 2020.....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Публикувана е Заповед за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува Заповед № РД 09-86 от 03.02.2022 г. за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” от ПРСР 2014 – 2020.
Правилата уреждат взаимоотношенията между дирекциите в Министерството на земеделието във връзка с организиране и осъществяване на административното и финансово управление на дейностите по недовършените производства по Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Публикувана е Заповед за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.3 от ПРСР

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува заповед на министъра на земеделието за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” от ПРСР 2014 – 2020.
Правилата уреждат взаимоотношенията между дирекциите в Министерството на земеделието (МЗм) във връзка с изпълнението на проектите по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.
....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

ОСП след 2020

МЗм изпрати на ЕК проекта на Стратегически план по ОСП 2023-2027. Какво предстои?

След проведеното на 22.02.2022 г. 20-то онлайн заседание на Тематичната работна група за разработване на проект на Стратегическия план по ОСП за периода 2023 – 2027 и одобрението на финализирания първи драфт от страна на Министерски съвет на 24.02.2022 г., министърът на земеделието подаде проектоплана на Европейската комисия (ЕК) на 25.02.2022 г....
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

Българската позиция и новини от заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, 21 февруари

Министрите на селското стопанство на страните членки ще проведат дебат по предложението на Комисията за регламент относно продуктите, които не водят до обезлесяване. Предложението се отнася до обезлесяването и деградацията на горите, причинени от производството на стоки (като кафе, соя и дървесина), които ЕС внася от други държави. ...
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

ЕК одобри Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 за периода 2021 – 2027. ЕЗФРСР и ЕФГЗ участват във финансирането на мерките

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) съобщи, че с официално писмо Европейската комисия (ЕК) е одобрила Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 за програмния период 2021 – 2027 г. на България (НРПД 2021 – 2027 г.)
От МОСВ посочват, че писмото насърчава българските власти да гарантират, че всички идентифицирани програми за финансиране...
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

Въглеродното земеделие в съобщението на ЕК „Устойчиви въглеродни цикли“

В съобщението на Европейската комисия (ЕК или Комисията) относно „Устойчиви въглеродни цикли“ са дадени предложения за отстраняване, рециклиране и устойчиво съхранение на въглерода. Съобщението бе прието и представено от ЕК в средата на декември 2021 г.......
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

Добри практики

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Възстановяване на взаимоотношенията в късите вериги за доставки

Големите дистрибуторски компании често водят до високо ниво на стандартизация и по-голяма дистанция в отношенията между производителите и потребителите. Малките земеделски производители в цяла Европа търсят алтернативи на тези канали, тъй като изискванията към тях по отношение на продуктите често са твърде специфични.....
Виж още
diry

Иновативни проекти в областта на агроекологията спомагат за по-устойчива, благоприятна за климата и екосистемите селскостопанска дейност и хранителни системи

Селскостопанската дейност в Европа през последните 70 години доведе до все по-влошаваща се околна среда. Всичко това се дължи на политики, технологии и практики, имащи за цел да гарантират стабилно снабдяване с храна на достъпни цени...
Виж още
diry

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Съветници и AKIS в Словения

Съветниците играят ключова роля в добре функциониращите системи за селскостопански знания и иновации (AKIS), в които иновативните решения се създават съвместно, широко се споделят и използват от фермери, лесовъди, селски общности, изследователи и други участници в иновационната екосистема.В новата Обща селскостопанска политика ( ОСП 2023-2027) ролята на съветниците ще получи повече внимание и ще...
Виж още
diry

Новости в нормативната уредба

МЗм променя Наредба № 4 за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР. До 14 март тече обсъждането!

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 („Наредба № 4“).
Мярка 14 на ПРСР 2014-2020 има за цел да осигури по-добър здравен статус на животните и да подобри хигиената при тяхното отглеждане.
...
Виж още

Публикувана е ревизирана версия на Национална програма заподпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023

Министерство на земеделието (МЗм) публикува ревизирана версия на Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България за периода 2019-2023 (Ревизия № 2.3), утвърдена от министър Иван Иванов.
Поради продължаващата криза, предизвикана от пандемията от COVID-19, на 22 ноември 2021 г. влязоха в сила Делегиран Регламент (ЕС) 2021/2026 и Делегиран Регламент (ЕС) 2021/2027...
Виж още

Какви промени се подготвят в мярка 10 „Агроекология и климат“? До 24 март тече обществено обсъждане!

Във връзка с предстоящата Кампания 2022 за подаване на заявления за подпомагане Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) подготвя промени в мярка 10 „Агроекология и климат“.
УО предлага да се променят текстове, свързани с изпълнението на ангажиментите на кандидати по мярка 10 както следва...
Виж още

Какви промени се подготвят в мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР?

Във връзка с предстоящата Кампания 2022 за подаване на заявления за подпомагане Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) подготвя промени в мярка 11 „Биологично земеделие“.
УО предлага промяна в текстовете на двете подмерки (11.1 и 11.2) от мярка 11, с които се позволява поемането на нови ангажименти през 2022 г. с продължителност 2 г. в съответствие с приетото законодателство за „преходния“ период 2021-2022 г., вкл. на земеделски стопани, които до момента са изпълнявали ангажименти по мярка 11.
...
Виж още

Какви промени се подготвят в мярка 12 „Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите“ от ПРСР?

Във връзка с предстоящата Кампания 2022 за подаване на заявления за подпомагане Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) подготвя промени в мярка 12 „Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите“ (НАТУРА 2000).
Промените в мярка 12 НАТУРА 2000 са продиктувани от влезлите в сила и обнародвани през 2021 г. 149 нови заповеди на министъра на околната среда и водите за обявяването на защитени зони по...
Виж още

Влезе в сила обновеното законодателство на ЕС за ветеринарните лекарствени продукти

В Европейския съюз започна да се прилага от 28.01.2022 г. обновеното законодателство за ветеринарните лекарствени продукти в борбата срещу антимикробната резистентност (АМР).
Прието преди три години, това законодателство се смята за едно от основните в подкрепа на постигането на целите, заложени в Европейския план за действие „Едно здраве“ и в стратегията „От фермата до трапезата“. Законодателството също така затвърждава водещата роля на ЕС на световната сцена за борба с АМР, посочват от Европейската комисия (ЕК).
....
Виж още

Възможности за финансиране

Нови възможности за подпомагане през 2022 г. по схеми на ДФЗ

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) проведе заседание на 03.02.2022 г., в рамките на което са взети решения за предоставяне на финансова подкрепа за фермерите през 2022 г. От пресцентъра на ДФЗ поясняват, че предстои съвместно с компетентните дирекции в Министерство на земеделието (МЗм) да бъдат изготвени указания за предоставяне на помощи, които министърът на земеделието трябва да утвърди по следните схеми....
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

8 март – 8 април: Прием по държавната схема за инвестиции в растениевъдство

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обяви периодът на прием по държавната схема „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“.
Утвърденият от Управителния съвет (УС) на ДФЗ общ финансов ресурс по схемата е в размер на 10 млн. лв., който ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване. Схемата е разработена по предложение на браншовите организации в сектор „Растениевъдство“ и ще се прилага за трета година. Срокът й на действие е удължен до 31.12.2022 г....
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

16 февруари- 14 март: Прием по държавната схема за зимни пръскания на трайните насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза)

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обяви тазгодишния прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.
7.4 млн. лв. е бюджетът на схемата за 2022 г.
...
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

17 февруари- 11 март: Прием по de minimis за животновъди, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки. Кандидатствалите до 28 февруари ще получат помощта до 7 март!

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обяви периодът на прием на заявления по държавната помощ de minimis, по която ще бъдат покрити част от производствените разходи на фермерите по отглеждане на животните.
Утвърденият от Управителния съвет (УС) на ДФЗ общ финансов ресурс по схемата е в размер на 24 млн. лв., от който ще могат да се възползват земеделските стопани, които отглеждат...
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

От 14 март до 1 април е приемът по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от НППЛВС 2019-2023

По приемът ще бъдат приемани и обработвани заявления за предоставяне на авансова финансова помощ за тази финансова година, които предвиждат краен срок за изпълнение на дейностите за подпомагане през финансовите 2023 и 2024 г., както и заявления с предвидено окончателно плащане за финансовите 2023 и 2024 години....
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

1- 21 април 2022: Прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ от НППЛВС 2019-2023

Държавен фонд „Земеделие (ДФЗ) обяви периодът на предстоящия прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. (НППЛВС 2019-2023).7 129 416,90 лева е предвиденият бюджет по мярката за 2022 година.....
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

Възможности за финансиране за всички оперативните групи по ЕПИ-АГРИ от ЕС чрез отворените покани по „Хоризонт Европа“

Програма „Хоризонт Европа“ е най-амбициозната рамкова програма на ЕС за научноизследователска и развойна дейност досега и най-голямата транснационална програма от този вид в света. Тази иновативна програма предоставя нови инструменти, като Европейския съвет за иновации, изследователски мисии и партньорства, за да стимулира пейзажа на научноизследователската и развойна дейност на ЕС.....
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

8 покани за 62 млн. € са отворени до 24 март по „A Soil Deal for Europe Missions“ от програма „Хоризонт Европа“

До 24 март 2022 г. е отворена покана за проектни предложения с 8 теми в подкрепа на изпълнението на мисията „A Soil Deal for Europe Missions“ по новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ 2021- 2027.62 милиона € е общият наличен бюджет за тази покана....
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

Програма LIFE: CINEA обяви индикативните дати на поканите за 2022 година

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) обяви 17 май като индикативна дата за публикуване на покани по Програма LIFE през 2022 година.
Индикативните дати за подаване на проектни предложения през настоящата година по Програмата са както следва...
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

Събития

НССЗ публикува индикативен списък на планираните през 2022 г. съвместни информационно-обучителни събития с научни институти и други организации

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) публикува списък на планираните през 2022 г. съвместни информационни дейности и мероприятия с научни институти, научно-прилони организации и други институции и експерти за подпомагане трансфера на знания и технологии към земеделските производители.
Списъкът е актуален към 09.02.2022 г. и включва провеждането на 112 събития в цялата страна.....
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

7-8 март: Всички МИГ от ЕС са поканени за участие в Европейския семинар за ЛИДЕР

В периода 07- 08 март 2022 г. ще се проведе Европейски семинар за ЛИДЕР (European Seminar on LEADER ), на който са поканени всички МИГ от Европа. Събитието се организира от Френското председателство на ЕС и е единственото в програмата, касаещо селските райони, което е посветено на подхода ЛИДЕР.
....
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

10 март: Българо-холандски семинар „Развитие на биоикономиката в България: възможности за внедряване на иновации и растеж“

Българо-холандски семинар „Развитие на биоикономиката в България: възможности за внедряване на иновации и растеж“ ще се проведе на 10 март в Пловдив.
Събитието ще бъде под патронажа на Министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер с участието на Аграрния университет Пловдив (АУ-Пловдив) и Кралство Нидерландия. От АУ-Пловдив участващите са: ректор проф. Христина Янчева, заместник-ректор проф. Владислав Попов и доц. Димо Атанасов- декан на Факултета по икономика....
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

АГРА 2022 ще се проведе в периода 9 – 13 март заедно с „ВИНАРИЯ“ и „FoodTech“

АГРА 2022 се организира от Международен Панаир- Пловдив и е под егидата на Министерството на земеделието. Тази година съорганизатор ще бъде АГРОТЕХ – Асоциация на производителите и вносителите на агротехника и технологии в България. АГРА е част от единствения на Балканите форум за селско стопанство, вино, храни и оборудване заедно с престижните изложби ВИНАРИЯ – за лозарство и винарство, ФУДТЕХ – за хранителната индустрия, и ВКУСОВЕ ОТ ИТАЛИЯ....
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

Март 2022: Международен форум за бъдещето на земеделието FFA 2022

С множество събития през месец март се завръща авторитетният международен форум за бъдещето на земеделието FFA 2022 (Forum for the Future of Agriculture).
FFA 2022 предвижда провеждането на традиционната годишна конференция и редица специални онлайн сесии. FFA 2022 е организан под формата на предварителни събития, събития за намиране на решения и събития за предлагане на политики.
...
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

14 март: Фондация RISE организира уебинар, посветен на почвите в рамките на форума FFA

В рамките на Международния форум за бъдещето на земеделието FFA (Forum for the Future of Agriculture), фондация RISE организира уебинар „Less talk, more action: Turning the soil story around“. Сесията ще бъде изцяло посветена на почвата.
Организаторите припомнят, че повече от десетилетие председателят на RISE Янез Поточник, а след това и еврокомисар по околната среда, се бореше да приеме директива за почвите (в крайна сметка тя беше отхвърлена от редица държави-членки).
....
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

„Дунавски овощари 2022“ ще се проведе на 26- и март, а до 11- и март можете да заявите безплатен щанд за фермерския базар за регионални агро продукти

Дунавски овощари 2022 ще се проведе на 26 март 2022 г., съобщиха организаторите.
Изложението “Дунавски овощари” 2022 се организира от Съюза на Дунавските овощари (СДО) с подкрепата на Министерството на земеделието и Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ).
Дни на Дунавския овощар e част от съпътстваща програма на изложението. Тя ще се проведе съвместно с ПГСС “Ангел Кънчев” – Русе на 25 и 27-ми март.....
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“
Поредната вълна на разпространение на коронавирусната пандемия и наложените рестриктивни мерки в държавите членки на ЕС, както и в редица трети страни, доведоха до отмяна или отлагане на много събития по целия свят. За да бъдат спазвани мерките за социална дистанция, редица събития се модифицират чрез използване на различни дигитални решения за провеждане на видеоконфренции, различни форми на онлайн семинари и пр. В тази връзка в настоящата секция ще бъдат публикувани събития, само за които има потвърждение от организаторите за новите дати на провеждане. Следете страницата и профила във Фейсбук на НСМ за актуална информация на провежданите онлайн секторни събития, позволяващи свободен достъп.
facebook website 

Интересно и полезно

Кандидатствайте онлайн от 25 март до 8 юни в първите „Награди на ЕС за биологично производство“!

Като истинска общоевропейска съвместна инициатива, Европейската комисия (ЕК), Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК), Европейският комитет на регионите (КР), COPA-COGECA (Асоциация на европейските земеделски стопани и европейските земеделски кооперативи) и Международната федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM Organics Europe) заедно поставиха началото на първите в историята на ЕС „Награди на ЕС за биологично производство“...
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

Кандидатствайте от 8 март до 18 август за „Наградите на ЕС за жени иноватори 2022“

Европейският съвет за иновации (European Innovation Council/ EIC) обяви тазгодишното издание на „Наградата на ЕС за жени иноватори“ (EU Prize for Women Innovators 2022).
Наградата на ЕС за жени иноватори отбелязва жените предприемачи, които стоят зад иновациите, променящи живота. По този начин ЕС се стреми да повиши осведомеността за необходимостта от повече жени новатори и да създаде модели за подражание за жени и момичета навсякъде...
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

До 7 март тече допитване на ЕК относно преразглеждане на правилата за етикетиране на храните и информацията, предоставяна на потребителите

Обществената консултация обхваща различни инициативи за преразглеждане на законодателството на ЕС относно информацията за храните, предоставяна на потребителите. Преразглеждането се отнася до етикетирането на хранителната стойност върху лицевата страна на опаковката, етикетирането на произхода и обозначаването на датата, които са ключови действия, заложени в стратегията „От фермата до трапезата“, както и до етикетирането на алкохолните напитки...
Виж още

Удълженo до 15 март е допитването на ЕК за нелоялните търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти

Настоящото проучване е изготвено от Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия (ЕК) и Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ (ГД АГРИ) на ЕК и се провежда във всички държави членки. То е насочено към доставчиците, обхванати от Директива (ЕС) 2019/633 относно нелоялните търговски практики (НТП), които се намират на различните етапи от доставката на селскостопански и хранителни продукти....
Виж още

До 16 март тече допитване на ЕК, целящо събиране на мнения за здравето на почвите в контекста на предстоящите нови правни разпоредби

Европейската комисия (ЕК) постави начало на ново обществено допитване, за да събере мнения относно предстоящите възможни правни разпоредби, посочени в Стратегията на ЕС за почвите за 2030 г. и съответните алтернативни варианти. Новото допитване на ЕК се се отнася до: „Soil health – protecting, sustainably managing and restoring EU soils“ („Здраве на почвите — опазване, устойчиво управление и възстановяване на почвите в ЕС“)...
Виж още

До 16 март тече допитване на ЕК относно прилагането на здравните и екологичните стандарти на ЕС за вносните селскостопански и хранителни продукти

Европейската комисия (ЕК) публикува Покана за представяне на мнения относно „Внос на селскостопански и хранителни продукти — прилагане на здравните и екологичните стандарти на ЕС“, с цел разработването на доклад, който ЕК да предостави на Европейския парламент и Съвета.
Докладът ще послужи като основа за бъдещата търговска политика в областта на селското стопанство и храните във връзка със стандартите за безопасност и устойчивост в контекста на Европейския зелен пакт, стратегията „От фермата до трапезата“ и прегледа на търговската политика.
...
Виж още

До 24 март ЕК събира препоръки за повече действия относно антимикробната резистентност

Европейската комисия (ЕК) публикува покана за представяне на мнения относно „Антимикробна резистентност – препоръка за повече действия“ („покана“).
Антимикробната резистентност (АМР) е способността на микроорганизмите, като например бактериите, да стават все по-резистентни към антимикробните средства, което ги прави неефективни. ЕК определя АМР като трансграничен и хоризонтален проблем, засягащ здравето на хората, животните и растенията, както и околната среда.
...
Виж още

До 2 май тече допитване на ЕК по разработването на правила на ЕС за сертифициране на поглъщането на въглерода

Европейската комисия (ЕК) провежда публична консултация относно разработването на правила на ЕС за сертифициране на поглъщането на въглерода- „Certification of carbon removals – EU rules“.
С тази инициатива ще бъдат предложени правила на ЕС за сертифициране на поглъщанията на въглерод. Ще бъдат разработени необходимите правила за наблюдение, докладване и проверка на автентичността на тези поглъщания.
...
Виж още

България и Северна Македония подписаха Меморандум за сътрудничество в областта на земеделието, аграрните науки, селските райони и горското стопанство

Документът е озаглавен „Меморандум за разбирателство между Министерството на земеделието на Република България и Министерството на земеделието, горите и водното стопанство на Република Северна Македония за сътрудничество в областта на земеделието, аграрните науки, селските райони и горското стопанство като основа за водене на преговори“. Меморандумът е одобрен с Решение № 556 от 2021 г. на Министерския съвет (МС); изм. с Решение № 22 от 2022 г. на МС....
Виж още

Този бюлетин достига до Вас, тъй като сте се абонирали за него или сте заявили желание за получаване чрез попълване на заявка за членство в Национална селска мрежа.
Можете да промените решението си по всяко време като кликнете върху връзката за прекратяване на абонамента в долната част на бюлетина, който получавате от нас.