Бюлетин Март 2022

Вижте в браузъра.

Добре дошли в електронния бюлетин на

Национална селска мрежа!

Untitled-2

Екипът на Звеното за управление на НСМ поздравява всички членове, приятели и партньори на Национална селска мрежа с най – светлия християнски празник Възкресение Христово!

ПРСР 2014-2020

52 % е усвояването по всички мерки на ПРСР в края на февруари 2022 г.

52 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (3 069 678 00 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ (ДФЗ) към 28.02.2022 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 586 023 769 евро от ЕЗФРСР....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Проблемите с прилагането на ПРСР в двете системи ИСУН и ИСАК обсъди ръководството на ДФЗ с Комисията по земеделие към НС

Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) Николай Каварджиклиев и заместничката му Виктория Иванова, в чийто ресор е ПРСР 2014-2020, представиха актуална информация за етапа на изпълнение на ПРСР 2014-2020 и за състоянието и кадровата обезпеченост на ДФЗ в рамките на проведеното на 16.03.2022 г. изслушване в Комисията по земеделието, храните и горите („Комисията“) към 47-о Народно събрание (НС).....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Отворени процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

Повече за подхода ЛИДЕР (от френски език „Liaison entre actions de développement rural- LEADER) и неговата надградена концепция в настоящия програмен период 2014-2020, известна с по-широкообхватния термин “Водено от общностите местно развитие”/ВОМР (от английски „Community-Led Local Development“/CLLD), можете да научите от нашата секцияЛИДЕР......
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

До 3 май е отворен прием по подмярка 2.1.1 на ПРСР 2014-2020

Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014 – 2020 обяви процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-2.002 по подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ от ПРСР 2014-2020......
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Подмярка 4.2 на ПРСР: Подадени са 558 проекта за 1 259 760 437 лв. Заявената субсидия е 704 197 494 лв. при 426 280 028 лв. наличен финансов ресурс

558 са проектните предложения, подадени в рамките на приключилия прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020. Общата стойност на проектите е 1 259 760 437, 31 лв.......
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

До края на приема по подмярка 4.2 ДФЗ ще актуализира референтните цени. Очаква се разрешение на УО, за да може ДФЗ да ги приложи при оценката на проектите

Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) Николай Каварджиклиев и заместничката му Виктория Иванова, в чийто ресор е ПРСР 2014-2020, представиха актуална информация за етапа на изпълнение на ПРСР 2014-2020 в рамките на проведеното на 16.03.2022 г. изслушване в Комисията по земеделието, храните и горите („Комисията“) към 47-о Народно събрание (НС).....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Мярка 4.3 на ПРСР: Публикувани са актуализирани насоки по процедура № BG06RDNP001-4.011 „Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица“

Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикува заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-4.011 „Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от ПРСР 2014-2020......
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

238 проекта подадоха младите фермери в приема по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020

Това установи справка, направена от Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020), след приключилият в 17:30 ч. на 28.02.2022 г. прием......
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

1 629 проекта на малки фермери са подадени в приема по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020

1 629 са проектните предложения, подадени в рамките на приема по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020. Общата стойност на подадените проектни предложения е 45 929 463.60 лева, толкова е и размерът на заявената обща субсидия....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Мярка 9 на ПРСР: Публикувани са актуализирани насоки по процедура № BG 06 RDNP001-9.001

Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикува заповед, с която са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG 06 RDNP001-9.001 по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020...
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Нова методика за санкциите по мярка 10 „Агроекология и климат“ ще се прилага за заявленията от Кампания 2021

Министерство на земеделието (МЗм) публикува Заповед РД09-159 от 02.03.2022 г. на министъра на земеделието за утвърждаване на Методиката за намаляване или отказване на плащания по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 (Методиката)....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Нова методика за санкции по мярка 11 „Биологично земеделие“ ще се прилага за заявленията от Кампания 2021

Министерство на земеделието (МЗм) публикува Заповед РД09-255 от 14.03.2022 г. на министъра на земеделието за утвърждаване на Методика за намаляване или отказване на плащания по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 (Методиката).
Методиката ще се прилага за заявления, подадени в Кампания 2021 година....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

От 30 март стартира приемът по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ на ПРСР

30 март 2022 г. е определената начална дата за прием на заявления за подпомагане за Кампания 2022 по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020.
Това става ясно от публикуваната днес (30.03.2022 г.) Заповед РД09- 384/29.03.2022 г. на министъра на земеделието....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Мярка 14 от ПРСР: От 11 април до 13 май ще бъде отворен прием 2022 г.

В периода от 11 април до 13 май 2022 г. (включително) ще се проведе прием на заявления за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020. Заявления за подпомагане ще се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) по местонахождение на животновъдния обект....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Одобрени за финансиране са още 3 проекта на МИГ за сътрудничество по подмярка 19.3 от ПРСР 2014 –2020

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) съобщи за одобрено финансиране на следните три проектни предложения на МИГ за сътрудничество, подаден по процедура № BG06RDNP001-19.355 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на ПРСР 2014-2020...
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Заключения и препоръки от текущата оценка за изпълнението на подхода ЛИДЕР/ВОМР

За да оцени прилагането на подхода ЛИДЕР/ВОМР, Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 възлага на външен изпълнител изготвянето на „текуща оценка“ за изпълнението на подхода. Оценката е за периода от 2015 г. до 30 септември 2021 г...
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Извършена е актуализация на ИСУН 2020

В модула за електронно отчитане при проверка на въведената информация в технически отчет, финансов отчет, искане за плащане или във версии на процедури за избор на изпълнител и сключени договори, системата извежда списък с грешки, при избор на които системата посочва точното поле, в което е допусната посочената грешка...
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

ОСП след 2020

Писмата на ЕК с бележките по Стартегическите планове по ОСП 2023-2027 на страните ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС

Очаква се до 30 март 2022 г. писмата на Европейската комисия (ЕК) до държавите членки с бележките по Стратегическите планове по ОСП 2023-2027 (т.нар. „observation letter“) да бъдат приети от Колежа. След изпращане на писмата, часовникът спира до финалзирането на плановете с ЕК.Писмата ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС и на специализирания сайт на ЕК.....
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

Българската позиция и новини от заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, 21 март

Пазарната ситуация след руската инвазията в Украйна и одобряването на стратегическите планове на ОСП бяха акцент по време на проведеното на 21.03.2021 г. в гр. Брюксел заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство.
Украинският министър на земеделието Роман Лешченко говори чрез видеовръзка за положението в селското стопанство и за нуждите, които преобладават в неговата страна.....
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

ЕК приема Временна рамка за държавни помощи при кризи в подкрепа на икономиката заради войната в Украйна

С цел гарантиране на правна сигурност Комисията ще прецени преди тази дата дали е нужно действието на Рамката да бъде удължено. Освен това през периода на прилагане Комисията ще наблюдава съдържанието и обхвата на рамката в светлината на развитието на събитията по отношение на енергийните пазари, другите пазари на производствени ресурси и общото икономическо положение......
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

10 611 143 евро е определената за България извънредна помощ за приспособяване на производителите в селскостопанския сектор заради войната в Украйна

В днешния брой на Официалния вестник на Европейския съюз е публикуван Делегиран регламент (ЕС) 2022/467 за предоставяне на извънредна помощ за приспособяване на производителите в селскостопанския сектор, уреждащ условията за изпозлването на помощта от Съюза в размер от 500 000 000 EUR за извънредни мерки.
.....
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

ЕК предоставя помощ за частно складиране на свинско месо. Вижте Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/470!

В днешния брой на Официалния вестник на Европейския съюз е публикуван Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/470 за предоставяне на помощ за частно складиране на свинско месо и за предварително определяне на нейния размер......
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

Добри практики

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Фермери в справяне със сушата и наводненията

Белгийски регионален проект, наречен {beek.boer.bodem} – „stream.farmer.soil“(„поток.фермер.почва“) – има за цел да се справи със сушата и наводненията във водосборния район на река Аа и да възстанови баланса между земеделие, вода и природа.
...
Виж още
diry

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Данни от стопанството за управление на водите в почвите

Оперативна група в Унгария разработва устойчива алтернатива за управление на водите в селското стопанство. Основната цел е да се определят най-подходящите методи за прецизно земеделие и данни за стопанствата за картографиране на такива условия и как да се използват данните за оценка на въздействието на различни практики за управление на водите, като същевременно се запази рентабилността на стопанствата...
Виж още
diry

Иновативен проект създава „дигитални наематели“ на биоградини в Хърватия, отглеждащи собствените си зеленчуци

Двамата хърватски иноватори Тино Просеник и Векослав Буданец обединяват усилията си, за да стартират проекта Gruntek, след като пандемията от коронавирус засегна веригата за доставка на храни и остави много хора неспособни да работят. На фона на повишения интерес към свързване на потребителите с местна храна...
Виж още
diry

Българо-украинска иновация за пречистване на слънчогледово масло с помощта на ултразвуково поле

Иновация за пречистване на слънчогледово масло под действие на ултразвуково поле, под налягане и с използване на инерционните сили бе сред отличените в Конкурса за иновации на Агра 2022...
Виж още
diry

Новости в нормативната уредба

Обнародвани са промените в Наредба № 4 за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР

Мярка 14 на ПРСР 2014-2020 има за цел да осигури по-добър здравен статус на животните и да подобри хигиената при тяхното отглеждане. Заложените дейности трябва да гарантират по-качествени и по-безопасни храни от животински произход, опазване на околната среда, както и повишаване безопасността на труда на фермерите....
Виж още

Обнародвани са промени в Наредба № 3 за прилагането на схемите за директни плащания и Наредба № 5 за подаване на заявленията

В брой 17 на Държавен вестник от 01.03.2022 г. са обнародвани промени в Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания („Наредбата № 3“).
С НИД на Наредба № 3 се правят промени в Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания („Наредба № 5“), както и в Наредба № 19 от 2015 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ („Наредба № 19“).
....
Виж още

До 14 април тече обществено обсъждане на нова Наредба за условията и реда за употреба на ПРЗ

С проектонаредбата ще бъдат определени условията и реда за употреба на ПРЗ с оборудване за прилагане на ПРЗ и специализирана наземна (конвенционална или механизирана) техника, воденето на записи от земеделските стопани в „Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене“ на хартиен и/или електронен носител, употребата на ПРЗ с авиационна техника и употребата на ПРЗ при извършване на фумигация и третиране на семена за посев....
Виж още

До 15 април се обсъждат промени в Наредба № 4 за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките на ПРСР прилагани чрез ИСУН

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (НДИ на Наредба № 4).....
Виж още

До 21 април тече обществено обсъждане на правилата за прилагане на Механизма за възстановяване и устойчивост

В портала за обществени консултации на Министерски съвет (МС) са публикувани за обществено обсъждане два проекта на Постановления на Министерския съвет (ПМС), касаещи прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) във връзка с изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)....
Виж още

Обнародвани са промени в НАРЕДБА № 6 за прилагане на НППЛВС 2019-2023

В брой 20 на Държавен вестник от 11.03.2022 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (НППЛВС 2019 – 2023)....
Виж още

Вижте февруарските новости в законодателство на ЕС и РБ в областта на безопасността по агрохранителната верига в Информационен бюлетин № 2 на МЗм

Дирекция „Политики по агрохранителната верига” към Министерство на земеделието (МЗм) публикува февруарското издание на новия Информационен бюлетин № 2/2022 г. относно качеството и безопасността на храните и фуражите, здравето на растенията и животните, хуманно отношение, схемите за качество и актуални новини в областта на безопасността по агрохранителната верига....
Виж още

Възможности за финансиране

Актуални възможности за подпомагане по схеми на ДФЗ

Всички отворени за кандидатстване към момента схеми на Държавен фонд „Земеделие“ са следните:
....
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

1- 21 април 2022: Прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ от НППЛВС 2019-2023

Държавен фонд „Земеделие (ДФЗ) обяви периодът на предстоящия прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. (НППЛВС 2019-2023).7 129 416,90 лева е предвиденият бюджет по мярката за 2022 година....
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

ДФЗ сключва договори с всички одобрени кандидати по НПП за 2022 г. ВИЖТЕ списък на одобрените пчелари и резервите по дейност „Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелни продукти“!

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обяви, че са приключили административните проверки на приетите заявления за подпомагане по Националната програма по пчеларство (НПП 2020-2022) за 2022 г. и предстои да бъдат сключени договори с всички одобрени кандидати.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори в областните дирекции на ДФЗ, където са подали документи....
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

Кандидатствайте онлайн от 25 март до 8 юни в първите „Награди на ЕС за биологично производство“!

Като истинска общоевропейска съвместна инициатива, Европейската комисия (ЕК), Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК), Европейският комитет на регионите (КР), COPA-COGECA (Асоциация на европейските земеделски стопани и европейските земеделски кооперативи) и Международната федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM Organics Europe) заедно поставиха началото на първите в историята на ЕС „Награди на ЕС за биологично производство“.....
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

Кандидатствайте от 8 март до 18 август за „Наградите на ЕС за жени иноватори 2022“

Европейският съвет за иновации (European Innovation Council/ EIC) обяви тазгодишното издание на „Наградата на ЕС за жени иноватори“ (EU Prize for Women Innovators 2022).
Наградата на ЕС за жени иноватори отбелязва жените предприемачи, които стоят зад иновациите, променящи живота. По този начин ЕС се стреми да повиши осведомеността за необходимостта от повече жени новатори и да създаде модели за подражание за жени и момичета навсякъде.
.....
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

Събития

10-14 април: 14-та Европейска конференция за селскостопанските системи ще се проведе в Португалия

Четиринадесетата европейска конференция за селскостопанските системи (IFSA – Европейска група) ще се проведе в университета в Евора, Португалия. Домакин ще бъде Средиземноморския институт за земеделие, околна среда и развитие, като събитието ще бъде посветено на селскостопанските системи, изправени пред предизвикателствата, свързани с изменението на климата и ресурсите......
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

До 11 април ЕПИ-АГРИ набира участници за уъркшоп „Преминаване към биологично земеделие: иновативни подходи и предизвикателства“

ЕПИ-АГРИ организира съвместно с Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия (ЕК) уъркшоп на тема „Преминаване към биологично земеделие: иновативни подходи и предизвикателства“, който ще се проведе на 22 и 23 юни в Италия.....
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

12 април: Хибридно събитие, посветено на недостига на вода и хранителни вещества в европейското селско стопанство по проект SolACE

На 12 април 2022 г. ще се проведе събитието „Facing water and nutrient scarcity in European agriculture“, посветено на недостига на вода и хранителни вещества в европейското селско стопанство. То ще се осъществи по проекта SolACE, финансиран чрез програма „Хоризонт 2020“......
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

Онлайн уъркшоп на 12 април на тема „Ефективно използване на хранителни вещества и вода в селското стопанство“ по иноватовния проект B-FERST

В рамките на проекта B-FERST ще се проведе онлайн уъркшоп на тема „Ефективно използване на хранителни вещества и вода в селското стопанство“ за представяне на прецизното земеделие, базирано на дистанционно наблюдение и информационни технологии......
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

16-17 април: Осми Национален фестивал „Семе българско“

На светлите християнски празници – Лазаровден и Цветница парк „Казармите“, Севлиево, отново ще събере пазителите на българския дух, фолклорно наследство, знания, мъдрост и опитност от стари времена. Над 90 изложители ще предлагат на гости и посетители храни, напитки и сортови семена, ще демонстрират занаятчийски умения.....
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“
Следете страницата и профила във Фейсбук на НСМ за още актуална информация на провежданите секторни събития у нас и в ЕС, позволяващи свободен достъп.
facebook website 

Интересно и полезно

НАРЪЧНИК по директни плащания за Кампания 2022 на МЗм

Министерство на земеделието (МЗм) публикува „НАРЪЧНИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ КАМПАНИЯ 2022“.
Документът, изготвен от МЗм, съдържа актуална информация, необходима на земеделските стопани при подаване на заявление за подпомагане и изпълнение на нормативните изисквания по следните схеми на директните плащания.....
Виж още

До 2 май тече допитване на ЕК по разработването на правила на ЕС за сертифициране на поглъщането на въглерода

Европейската комисия (ЕК) провежда публична консултация относно разработването на правила на ЕС за сертифициране на поглъщането на въглерода- „Certification of carbon removals – EU rules“.
С тази инициатива ще бъдат предложени правила на ЕС за сертифициране на поглъщанията на въглерод. Ще бъдат разработени необходимите правила за наблюдение, докладване и проверка на автентичността на тези поглъщания.....
Виж още

Иновативна фуражна добавка ще намали емисиите на метан от млечните крави в ЕС

Добавката, състояща се от 3-нитрооксипропанол, ще помогне за намаляване на емисиите на метан, мощен парников газ генериран при отглеждането на кравите.
Държавите членки на Европейския съюз (ЕС) одобриха в края на февруари месец пускането на пазара в ЕС на иновативна фуражна добавка, предложена от Европейската комисия (ЕК).
...
Виж още
diry

Спешна необходимост от адаптиране към големите последици от изменението на климата, подчертава IPCC в последния си доклад

Изменението на климата оказва все по-голям натиск върху производството на храни, и може да направи милиони по света подложени на продоволствена несигурност, установява в последния си доклад Междуправителственият комитет по изменение на климата (The Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC), който беше одобрен от 195 правителства от целия свят.....
Виж още

Проучване на ЕК за въздействието на ЛИДЕР върху балансираното териториално развитие

Европейската комисия публикува на 17 март 2021 г. проучване, оценяващо въздействието на ЛИДЕР върху териториалното развитие. То заключава, че ЛИДЕР ефективно разработи решения за справяне с предизвикателствата и възможностите за икономическо и социално развитие на местно ниво.
Проучването показва, че най-силните области на ЛИДЕР са създаването и поддържането на работни места, местната добавена стойност на продуктите и модернизацията на предприятията......
Виж още

Нова книга на учените от ИАИ за конкурентоспособността на българските ферми

Книгата „Разбиране, оценяване и повишаване конкурентоспособността на българските ферми“ е най- новата разработка на научноизследователския екип от Института по аграрна икономика (ИАИ), която е изготвена в изпълнение на проект АИ 6 „Конкурентоспособност на земеделските стопанства в България“, финансиран от Селскостопанска академия (ССА), с ръководител проф. д-р Храбрин Башев.......
Виж още

Този бюлетин достига до Вас, тъй като сте се абонирали за него или сте заявили желание за получаване чрез попълване на заявка за членство в Национална селска мрежа.
Можете да промените решението си по всяко време като кликнете върху връзката за прекратяване на абонамента в долната част на бюлетина, който получавате от нас.