Бюлетин Април 2022

Вижте в браузъра.

Добре дошли в електронния бюлетин на

Национална селска мрежа!

ПРСР 2014-2020

52.44 % е усвояването по всички мерки на ПРСР в края на март 2022

52.44 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (3 069 678 00 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ (ДФЗ) към 31.03.2022 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 609 843 720 евро от ЕЗФРСР.....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

ДФЗ: Нарастват бенефициенти по ПРСР 2014-2020, подаващи искания за прекратяване на договорите за финансиране

В рамките на проведеното на 20.04.2022 г. изслушване в Комисията по земеделието, храните и горите („Комисията“) към 47-о Народно събрание (НС) изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) Николай Каварджиклиев представи текущия напредък по изпълнение на ПРСР 2014 – 2020 и график за извършване на плащанията от ЕФГЗ и ЕФРСР през 2022 година......
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

До 3 май е отворен прием по подмярка 2.1.1 на ПРСР 2014-2020

Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014 – 2020 обяви процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-2.002 по подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ от ПРСР 2014-2020.....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Отворени процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

Повече за подхода ЛИДЕР (от френски език „Liaison entre actions de développement rural- LEADER) и неговата надградена концепция в настоящия програмен период 2014-2020, известна с по-широкообхватния термин “Водено от общностите местно развитие”/ВОМР (от английски „Community-Led Local Development“/CLLD), можете да научите от нашата секцияЛИДЕР......
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Прием’ 2021 на подмярка 4.1 от ПРСР: Публикувана е заповед за допълване на Приложение № 15 „Контролен лист ТФО“ от указанията за кандидатстване

Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 публикува Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение № 15 „Контролен лист ТФО“ към Условията за кандидатстване (УК) по процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020......
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Прием’2020 по подмярка 4.1.2: Ясни са резултатите от административната оценка на 258 проекта. За 61 проекта тече срок за възражения!

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че е приключила оценката за административно съответствие и допустимост (ОАСД) на 258 проектни предложения, подадени в рамките на приема по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.009 по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020.......
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

До 15 септември 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на проектите за „улици“ по подмярка 7.2 на ПРСР. ВИЖТЕ Заповедта!

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува Заповед за изменение на насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ (тук „улици„) подмрка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020........
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

До 15 септември 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на проектите по подмярка 7.6 на ПРСР. ВИЖТЕ Заповедта!

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-7.015 по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от ПРСР 2014-2020........
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

До 15 септември 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на проектите за „енергийна ефективност“ по подмярка 7.2 на ПРСР. ВИЖТЕ Заповедта!

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува Заповед за изменение на насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ (тук „енергийна ефективност„) по подмрка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020.......
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

От 20 април стартира прием по мярка 10 „Агроекология и климат“ на ПРСР 2014-2022

Със заповед на министъра на земеделието, публикувана на 21.04.2022 г., е определена началната дата за прием на заявления за подпомагане/плащане по мярка 10 „Агроеколгия и климат“ от ПРСР 2014 – 2020.
20 април 2022 г. е началната дата на приема по мярка 10 на ПРСР 2014-2020........
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

От 27 април стартира прием по мярка 11 „Биологично земеделие“ на ПРСР 2014-2022

Със заповед на министъра на земеделието от 27.04.2022 г. е определена началната дата и условията за прием на заявления за подпомагане/плащане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 в Кампания 2022.
27 април 2022 г. е началната дата на приема по мярка 11 на ПРСР 2014-2020......
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

От 18 април стартира прием по мярка 12 „Натура 2000“ на ПРСР 2014-2020

Със Заповед на министъра на земеделието е определена началната дата за прием на заявления за подпомагане по мярка 12„Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014 – 2020.
18 април 2022 г. е началната дата на приема по мярка 12 на ПРСР 2014-2020
.....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

От 30 март стартира приемът по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ на ПРСР

30 март 2022 г. е определената начална дата за прием на заявления за подпомагане за Кампания 2022 по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020.
Това става ясно от публикуваната днес (30.03.2022 г.) Заповед РД09- 384/29.03.2022 г. на министъра на земеделието.
.....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Мярка 14 от ПРСР: От 11 април до 13 май ще бъде отворен прием 2022 г.

В периода от 11 април до 13 май 2022 г. (включително) ще се проведе прием на заявления за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020. Заявления за подпомагане ще се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) по местонахождение на животновъдния обект.....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Подмярка 16.4 на ПРСР: Одобрени за финансиране са 6 проекта за къси вериги и местни пазари от втория прием

Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 публикува „Списък на проектните предложения, предложени за финансиране по процедура No BG06RDNP001–16.004 по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014–2020 (втория прием по подмярка 16.4).....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Извършена е актуализация на ИСУН 2020

Екипът на информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) информира за извършена актуализация в системата ИСУН 2020.
Актуализацията на системата от 12.04.2022 г. включва следните промени:.....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Правителството одобри годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на ДФЗ за 2022 г. Предвидените плащания по ПРСР са 1,06 млрд.лв.

В рамките на заседанието от 06.04.2022 г. Министерският съвет прие решение за утвърждаване на годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ за 2022 г.
Планирани са общо 2 834,4 млн. лева за финансиране на директните плащания, пазарните мерки, ПРСР 2014-2020 и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020:.....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

ДФЗ докладва в Комисията по земеделие към НС текущия напредък в изпълнението на ПРСР 2014-2020 и състоянието на казуса с къщите за гости, финансирани по ПРСР 2007-2013

В рамките на проведеното на 20.04.2022 г. изслушване в Комисията по земеделието, храните и горите („Комисията“) към 47-о Народно събрание (НС) изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) Николай Каварджиклиев представи. Текущия напредък по изпълнение на ПРСР 2014-2020;
:.....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

ОСП след 2020

За отлагане на новата ОСП с 1 година настояват земеделски организации от Чехия, Унгария, Полша и Словакия, България, Литва, Румъния, Хърватия и Естония

Лидерите на браншови организации в земеделието от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) призоваха за пренасочване на земеделската политика на ЕС върху продоволствената сигурност, забавяйки въвеждането на реформираната ОСП с една година и отстъпвайки от целите на Зелената сделка за намаляване на употребата на пестициди и торове......
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

ЕК публикува писмата със забележки по Стартегическите планове за ОСП 2023-2027 на 19 държави членки

Европейската комисия (ЕК) публикува на 28 април 2022 г. писмата със забележки (т.нар. „observation letter“) по първите 19 предложени стратегически плана по ОСП 2023-2027, представени от Австрия, Хърватия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Словения, Испания и Швеция. Страните от ЕС получават писма със забележки от ЕК, в които се оценяват предложените …

Виж още
ЕК публикува писмата със забележки по Стартегическите планове за ОСП 2023-2027 на 19 държави членки

Ще се преразглеждат ли стратегическите планове по ОСП 2023-2027 поради коренно променения контекст около войната в Украйна?

Налага ли се да бъдат преразгледани стратегическите планове по ОСП за периода 2023-2027 с цел да бъдат адаптирани към коренно променения контекст около войната в Украйна и за постигане укрепване на стабилността на сектора, намаляване на енергийната зависимост и увеличаване на капацитета за устойчиво производство.....
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

Българската позиция и новини от заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство от 7 април 2022 г.

Продоволствената сигурнос на ЕС, Зеления пакт, пазарната ситуация след руската инвазията в Украйна и предприетите от ЕК антикризисни мерки бяха основни акценти по време на проведеното на 07.04.2022 г. в гр. Люксембург заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство.
Министърът на земеделието г-н Иван Иванов представи позицията на България по темите от дневния ред, която.....
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

Съветът на ЕС по земеделие прие заключения относно въглеродното земеделие

В рамките на проведенто на 7 април 2022 г. в гр. Люксембург заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство земеделските министри на ЕС приеха заключения относно съобщението на ЕК относно „Устойчиви въглеродни цикли“ от 15 декември 2021 г., в което се определят начините за стимулиране на практиките за улавяне на въглероден диоксид чрез земеделски методи, като част от усилията за намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС с поне 55% до 2030 г......
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

Добри практики

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Смарт етикет за изграждане на доверие сред потребителите

Представете си, че можете да откриете историята на една бутилка вино, подробности за гроздето, което е вложено в нея, как и къде е произведено виното, историята на лозето. Компютърни учени и винопроизводители в Италия обединиха усилията си, за да превърнат това в реалност...
Виж още
diry

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Биостимуланти за устойчиво земеделие

Биостимулантите, както природни продукти, така и микроорганизми, са нови и все по-достъпни, но все още не са напълно изучени. INBIOS е оперативна група от Италия, която има за цел да тества тези продукти в комбинация с модели на инструменти за подкрепа на вземане на решения и иновативни земеделски системи за отглеждане на култури....
Виж още
diry

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Подобряване на почвеното биоразнообразие за намаляване на вложените ресурси

Отглеждането на зеленчуци в южната част на Испания е застрашено от ниското ниво на хранителни вещества в почвата. Това се дължи на годините интензивно земеделие, които са засегнали биоразнообразието на земята. Проучване по проекта SoildiverAgro, който е фиансиран по програмата на ЕС „Хоризонт 2020“, тества устойчиви практики за управление на картофите, включително прилагане на търговски продукти на базата на микроорганизми, за намаляване на пренасяните от почвата болести и вредители и увеличаване на хранителните вещества.....
Виж още
diry

Новости в нормативната уредба

Обнародвани са промените в наредбата за мярка 10 „Агроекология и климат“ на ПРСР 2014-2020

В Държавен вестник бр. 31 от 19.04.2022 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 7 за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020 (Наредба № 7).
Промените касаят текстове, свързани с изпълнението на ангажиментите на кандидати по мярка 10 както следва....
Виж още

Обнародвани са промените в наредбата за мярка 11 „Биологично земеделие“ на ПРСР 2014-2020

В Държавен вестник бр. 32 от 26.04.2022 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 (Наредба № 4).
Съгласно обнародваните промени в Наредба № 4:
....
Виж още

Обнародвани са промените в наредбата за мярка 12 „Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите“ от ПРСР

В Държавен вестник бр. 30 от 15.04.2022 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 5 от 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014 – 2020 („Наредба № 5“).
....
Виж още

ЕК предлага говедовъдни, свиневъдни и птицевъдни стопанства с над 150 ЖЕ да влязат в обхвата на Директивата за емисиите от промишлеността. Какво предстои?

Европейската комисия (ЕК) представи на 5 април 2022 г. предложения за актуализиране и модернизиране на Директивата относно емисиите от промишлеността (ДЕП).
Всички говедовъдни, свиневъдни и птицевъдни стопанства с над 150 ЖЕ ще попаднат в обхвата на актуализираната ДЕП, говедовъдните стопанства са включени за първи път
....
Виж още

ЕК предлага нови права на потребителите и забрана на заблуждаващите твърдения за екологосъобразност като „еко“, „зелен“ или „екологосъобразен“. До 29 май тече консултацията на ЕК!

Европейската комисия (ЕК) предложи в края на месец март 2022 г. да се актуализират правилата на ЕС за защита на потребителите, за да им се дадат повече права в контекста на екологичния преход.
....
Виж още

ЕК укрепва защитата на европейските занаятчийски и промишлени продукти

Европейската комисия (ЕК) предложи през април 2022 г. първа по рода си рамка за защита на интелектуалната собственост за занаятчийски и промишлени продукти, които почиват на оригиналността и автентичността на традиционните практики от техните региони.След като бъде приет, регламентът ще се прилага за занаятчийски и промишлени продукти като естествени камъни, бижута, текстил, дантели, ножарски изделия, стъкло и порцелан.
....
Виж още

До 2 юни ЕК събира коментари относно преразглеждането на схемата на ЕС за географски указания

Европейската комисия (ЕК) събира мнения по предложение за регламент, касаещ преразглеждането на схемата на ЕС за географски указания.
Схемите защитават ценните наименования на храни и напитки срещу копиране/измама и удостоверяват, че продуктите са произведени по високи стандарти в конкретна държава или регион. С тази инициатива ЕК цели да укрепи системата чрез:
....
Виж още

Обнародвани са промени в наредбата за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на ЕС

В брой 26 на Държавен вестник от 01.04.2022 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз („НИД на Наредба № 21“).
С Наредба № 21 от 2007 г. са уредени....
Виж още

Възможности за финансиране

Какви инвестиции ще се подкрепят чрез компонент „Устойчиво селско стопанство“ на одобрения от ЕК План за възстановяване и устойчивост?

ЕК даде „зелена светлина“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. ВИЖТЕ одобрената от ЕК версия!
Сега Съветът на ЕС по правило разполага с 4 седмици, за да приеме предложението на Комисията за одобряването на българския План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).
....
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

В периода 3-23 май е отворен прием за преработватели по ОПИК за „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

В периода от 03.05.2022 г. (10:00 ч.) до 23.05.2022 г. (16:30) ще бъде отворена за кандидатстване процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).
....
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

26 април- 5 май: Овцевъди и пчелари подават заявления за обезщетения по държавна схема „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обяви прием на заявления за обезщетения по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“.
Утвърденият от Управителния съвет на ДФЗ бюджет за целевата подкрепа е в размер на 1 млн. лв.
....
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

До 20 май общинските служби по земеделие приемат заявления по COVID помощта. Вижте Указанията на ДФЗ!

Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) публикува Указания за прилагане на държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“ за 2022 г., утвърдени от министъра за земеделието на 20.04.2022 г.
Мярката представлява подкрепа за осигуряване на достатъчна ликвидност за земеделските стопани от първичното....
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

Актуални възможности за подпомагане по схеми на ДФЗ

Всички отворени за кандидатстване към момента схеми на Държавен фонд "Земеделие" са следните: От 21 април до 20 май с бюджет от 143,5 млн. лв. е приемът по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“* В сайта на ДФЗ е публикуван проект от 01.04.2022 на Указания на схема за държавна …

Виж още
Актуални възможности за подпомагане по схеми на ДФЗ

До 11 май е отворена покана на EIT Food към организации, които да подкрепят изпълнението на проекта „Regenerative Agriculture Revolution“ 2022-2024

EIT Food търси една или две организации в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ), които да подкрепят изпълнението на проекта „Regenerative Agriculture Revolution“ през периода 2022-2024. По проекта EIT Food осигурява финансиране от 25 000 € на страна и годишно за покриване на допустимите разходи за планирането и организацията на определени дейности.....
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

Прием’2022 по НПП: До 30 юни бенефициентите по мерки А, Б, В и Д могат да кандидатстват за кредитиране от ДЗФ при 2,5 % лихва, а до 31 юли инвестициите трябва да са извършени!

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира всички бенефициенти със сключени договори по мерки А, Б, В и Д от приема за 2022 г. по Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 (НПП), че могат да кандидатстват за кредити от ДФЗ.
Приемът на заявления е от 20 април до 30 юни 2022 г. Заявления се подават в областните дирекции на ДФЗ (ОД на ДФЗ) по постоянен адрес на физическото лице и по адрес на регистрация на юридическото лице.......
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

Кандидатствайте онлайн от 25 март до 8 юни в първите "Награди на ЕС за биологично производство"!

Като истинска общоевропейска съвместна инициатива, Европейската комисия (ЕК), Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК), Европейският комитет на регионите (КР), COPA-COGECA (Асоциация на европейските земеделски стопани и европейските земеделски кооперативи) и Международната федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM Organics Europe) заедно поставиха началото на първите в историята на ЕС "Награди на ЕС за биологично производство". Инициативата е признание за различни …

Виж още
Кандидатствайте онлайн от 25 март до 8 юни в първите "Награди на ЕС за биологично производство"!

Кандидатствайте от 8 март до 18 август за "Наградите на ЕС за жени иноватори 2022"

Европейският съвет за иновации (European Innovation Council/ EIC) обяви тазгодишното издание на "Наградата на ЕС за жени иноватори" (EU Prize for Women Innovators 2022). Наградата на ЕС за жени иноватори отбелязва жените предприемачи, които стоят зад иновациите, променящи живота. По този начин ЕС се стреми да повиши осведомеността за необходимостта от повече жени новатори и да създаде модели за подражание …

Виж още
Кандидатствайте от 8 март до 18 август за "Наградите на ЕС за жени иноватори 2022"

МС одобри проектите на програмите за териториално сътрудничество Румъния – България, България – Северна Македония и ЕСПОН 2030

Проект на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-А Румъния – България 2021-2027 с общ бюджет в размер на 207, 5 млн. евро (163, 5 мл. евро се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Програмата ще финансира съвместни проекти в рамките на четири приоритета........
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

Събития

График на изнесените приемни на териториалните областни офиси на НССЗ за периода април-юни

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) публикува индикативен график за периода 01.04-30.06 2021 г. на изнесените приемни на своите териториални областни офиси (ТОО).
Изнесените приемни на ТОО на НССЗ се реализират в общинските центрове в страната, за да предоставят на фермерите възможност за безплатни консултации на място.
......
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

6-8 май: Десето юбилейно издание на Национален събор на овцевъдите в България

В периода 6- 8 май 2022 г. край Петропавловския манастир ще се проведе десетото юбилейно издание на Националния събор на овцевъдите в България.
Национален събор на овцевъдите в България се организира от Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА), със съдействието на Министерството на земеделието (МЗм) и подкрепата на общините Велико Търново, Лясковец и Горна Оряховица. Събитието ще събере на едно място професионалистите в бранша, почитателите на народния бит и творчество, любителите на старовремските кулинарни традиции и на здравословните фермерски храни
......
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

Уебинар "Какво знаем до момента за ОСП?" организира CAP4US на 11 май

Уебинар на тема "Какво знаем до момента за ОСП?" организират от екипа на информационната кампания CAP4US. Кога: 11 май, 14:00-16:00 часа Къде: Онлайн, Zoom; Линк за срещата: ТУК! Участие като основен лектор в събитието ще вземе Снежана Благоева - пълномощен министър в постоянното представителство на Република България в Брюксел. Темите, които ще бъдат обсъдени по време на уебинара …

Виж още
Уебинар "Какво знаем до момента за ОСП?" организира CAP4US на 11 май

До 13 май е отворен Национален конкурс за най-добър младежки старт-ъп за 2022 г.

До 13 май е отворен Национален конкурс за най-добър младежки старт-ъп за 2022 г., който се организира от Фонд на фондовете (ФнФ) и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ). Конкурсът се провежда под патронажа на Министерство на иновациите и растежа.Финалистите ще получат възможности за развиване на проектите си и включване в акселераторските програми на Фонд мениджърите на ФнФ, както и стажове, поощрителни награди и др.
......
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

17-и май: Конференция на Fi-compass „Достъп до финансиране за по-малките земеделски стопанства в ЕС“. Регистрацията е отворена до 12 май 2022 г.

Конференцията на fi-compass* на тема „Достъп до финансиране за по-малките земеделски стопанства в ЕС“ (Access to finance for smaller farms in the EU) се организира от Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия (DG AGRI) в партньорство с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).Конференцията ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия, The Hotel, Bd. de Waterloo 38, 1000 Brussels, а форматът позволява и онлайн участие.
......
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

17-19 май в Испания ще се проведе Food 4 Future, най-голямото събитие в ЕС за иновации в хранително-вкусовата промишленост

Food 4 Future е най-големият европейски конгрес за иновационни технологии в хранително-вкусовата промишленост. Място, където можете да откриете най-новите технологии и най-иновативните решения и знания, чрез които да увеличите конкурентоспособността и иновативността на своята компания
......
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

12 април – 31 май: Серия от семинари „Кръговата икономика – предизвикателства и възможности“

От утре, 12 април 2022 г., започват серия от семинари посветени на кръговата икономика, които ще се провеждат до 31 май в градовете София, Бургас, Велико Търново, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора и Смолян.
Обучителните семинари се провеждат в рамките на проекта „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED) на Клуб Икономика 2000, финансиран по Програма LIFE на ЕС.
......
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

„EU Green Week“ ще се проведе в хибриден формат в периода от 30 май до 5 юни 2022 г.

„Европейската зелена седмица“ (EU Green Week) е ежегодна възможност за обсъждане на европейската политика в областта на околната среда с политици, водещи природозащитници и заинтересовани страни от Европа и извън нея.
Тазгодишното издание е съсредоточено върху Европейския зелен пакт — стратегията на ЕС за устойчив и трансформиращ растеж за ефективно използване на ресурсите и неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г.
......
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

2-3 юни в хибриден формат: Европейска научна конференция „Към земеделие без пестициди“

На 2 и 3 юни ще се проведе европейска научна конференция-семинар на тема: „Към земеделие без пестициди: Какви изследвания да се проведат, за да се постигнат целите за намаляване на пестицидите, заложени в Европейската зелена сделка?“.
......
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

До 8 юни серия от уебинари посветени на обезлюдяването, социалното предприемачество, младите, качеството на живот и развитието на селските райони организира иновативния проект KINESIS

KiNESIS (KNowledgE alliance for Social Innovation in Shrinking villages) е 3-годишен проект (изпълнява се в периода 2021-2023), който е съфинансиран по програмата на ЕС Erasmus+.
......
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

10-и юни: Конференция „Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход“

Конференция на тема „Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход“ ще се проведе на 10 юни 2022 г. в гр. София, в „Интер Експо Център“ и в сайта на събитието: https://greentransition.bg/
През последните месеци, в условията на енергийна криза и предстоящите дебати около прилагането на пакета „Fit for 55“, темата
......
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

26-30 юни: Европейската федерация за пасищата организира 29-о общо събрание: Пасищата в основата на кръговите и устойчиви хранителни системи

От 26 до 30 юни European Grassland Federation (Европейска федерация за пасищата) организира 29-о общо събрание (EGF 2022), а централната тема е приносът на пасищата и продуктите, получени от тях за развитието на кръгови, здравословни и устойчиви хранителни системи.
Домакини на събитието ще бъдат INRAE и Университетът в Кан.
......
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“
Следете страницата и профила във Фейсбук на НСМ за още актуална информация на провежданите секторни събития у нас и в ЕС, позволяващи свободен достъп.
facebook website 

Интересно и полезно

ЕК даде „зелена светлина“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. ВИЖТЕ одобрената от ЕК версия!

„Европейската комисия дава „зелена светлина“ на българския План за възстановяване и устойчивост“, обяви днес (07.04.2022 г.) председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен от Гранитната зала на Министерски съвет (МС) в София на съвместна пресконференция с премиерът Кирил Петков, на която представят Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (РБ).
.....
Виж още

ИАИ публикува монография „Перспективи пред българското земеделие и селските райони в контекста на ОСП 2021-2027 и Плана за възстановяване на ЕС”

Научният труд е осъществен по планов проект на ИАИ, финансиран е от от Селскостопанска академия (ССА), а ръководител е доц. д-р Божидар Иванов, директор на ИАИ. Срокът за изпълнението на проекта е 2021-2022 г., а основната цел на изследването е анализ на перспективите пред българското земеделие и селските райони в контекста на:
.....
Виж още

Сезонът на горските пожари в ЕС през 2021 г. е вторият най-лош в историята, сочи нов доклад на ЕК

Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия (ЕК) публикува доклад, предлагащ предварителна оценка на миналогодишните горски пожари в паневропейския регион. Документът обхваща Европа, Близкия изток и Северна Африка и е въз основа на данни от Европейската информационна система за горските пожари (EFFIS) за 2021 г.
.....
Виж още

До 10 май е отворен конкурс на МЗм за избор на лого и слоган на „Националната програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни 2021-2026“

Логото и слоганът на програмата имат за цел да популяризират програмата и нейните приоритети, както и да допринесат за повишаване на ефективността на информационната кампания по темата за ограничаване на загубите от разхищението на храни. Те ще допринесат за разпознаваемостта на кампанията и ще имат цялостно положително влияние за представянето на програмата сред обществото, информират от МЗм.
.....
Виж още

До 2 май тече допитване на ЕК по разработването на правила на ЕС за сертифициране на поглъщането на въглерода

Европейската комисия (ЕК) провежда публична консултация относно разработването на правила на ЕС за сертифициране на поглъщането на въглерода- „Certification of carbon removals – EU rules“.
С тази инициатива ще бъдат предложени правила на ЕС за сертифициране на поглъщанията на въглерод. Ще бъдат разработени необходимите правила за наблюдение, докладване и проверка на автентичността на тези поглъщания.
.....
Виж още

Този бюлетин достига до Вас, тъй като сте се абонирали за него или сте заявили желание за получаване чрез попълване на заявка за членство в Национална селска мрежа.
Можете да промените решението си по всяко време като кликнете върху връзката за прекратяване на абонамента в долната част на бюлетина, който получавате от нас.