Бюлетин Септември 2022

Вижте в браузъра.

Добре дошли в електронния бюлетин на

Национална селска мрежа!

ПРСР 2014-2020

55.74 % е усвояването по всички мерки на ПРСР в края на август 2022

55.74 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (3 069 678 000 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ (ДФЗ) към 31.08.2022 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 711 114 966 евро от ЕЗФРСР. 59 % е изпълнението на ПРСР спрямо общия й бюджет (ЕЗФРСР), а 2 …

Виж още
55.74 % е усвояването по всички мерки на ПРСР в края на август 2022

Публикувана е консолидирана версия на ПРСР 2014-2020 след одобрената от ЕК 13-та нотификация

Европейската комисия (ЕК) одобри предложението на България за 13- то изменение на Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Това става ясно от публикуваното на 05.09.2022 г. в сайта на Министерство на земеделието (МЗм) Решение за изпълнение на Комисията C(2022) 6239 от 26.08.2022 г. за одобрение на 13- тата нотификация по ПРСР 2014-2020. Предвидените промени в 13- то изменение на …

Виж още
Публикувана е консолидирана версия на ПРСР 2014-2020 след одобрената от ЕК 13-та нотификация

Публикуван е одобреният от ЕК Годишен доклад’ 2021 за изпълнението на ПРСР 2014-2020

Министерство на земеделието (МЗм) публикува на интернет страницата си Пакет документи, съдържащи одобрената версия на Годишен доклад 2021 г. за изпълнението на ПРСР 2014-2020. Приетият от Европейската комисия (ЕК) Годишен доклад за изпълнението на ПРСР 2014-2020 обхваща периода 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г. От Годишния доклад можете да научите за: ключова информация относно изпълнението на Програмата и нейните приоритети; напредъка в …

Виж още
Публикуван е одобреният от ЕК Годишен доклад’ 2021 за изпълнението на ПРСР 2014-2020

МЗм предвижда целеви прием по ПРСР 2014-2020 за пострадалите от наводненията общини- предстои комуникация с ЕК!

"Министерството на земеделието предвижда целеви приеми по Програмата за развитие на селските райони по отношение на засегнатите места“ Това заяви служебният министър на земеделието по време на пресконференция, проведена след състоялото се днес (07.06.2022 г.) заседание на Министерски съвет (МС), когато са обсъждани всички възможни канали на финансиране за тежко засегнатите от последните наводнения общини. „Мога да ви уверя, че …

Виж още
МЗм предвижда целеви прием по ПРСР 2014-2020 за пострадалите от наводненията общини- предстои комуникация с ЕК!

Очаква се разработването на нова мярка 22 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна" в ПРСР 2014-2020

Влезлият в сила на 18.07.2022 г. Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1227 на Комисията от 15 юли 2022 година за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) № 808/2014 и (ЕС) № 809/2014 във връзка със специална мярка за предоставяне на извънредно временно подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в отговор на последиците от руското нашествие в …

Виж още
Очаква се разработването на нова мярка 22 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна" в ПРСР 2014-2020

Прием’ 2021 на подмярка 4.1 от ПРСР: ДФЗ приключи административната оценка на 1 868 проекта. В надпреварата продължават 1 676 проекта, а за 141 тече срок за възражения.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира за приключилата оценка за административно съответствие и допустимост (ОАСД) на 1 868 проектни предложения, подадени в рамките на приема по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства" на ПРСР 2014-2020. Приемът по процедурата бе реализиран в периода от 19.04.2021 г. до 30.09.2020 г. 422 218 104 лева …

Виж още
Прием’ 2021 на подмярка 4.1 от ПРСР: ДФЗ приключи административната оценка на 1 868 проекта. В надпреварата продължават 1 676 проекта, а за 141 тече срок за възражения.

Кандидатите по подмярка 4.1 от прием’21 вече могат да провеждат процедури по ПМС № 160/2016 г. преди сключване на договор с ДФЗ. ВИЖТЕ актуализираните насоки!

Заповед от 12.09.2022 г. на ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 (УО) за изменение на Насоките по процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 е публикувана в сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) и на www.mzh.government.bg. Припомняме, че приемът по процедура BG06RDNP001-4.012 – …

Виж още
Кандидатите по подмярка 4.1 от прием’21 вече могат да провеждат процедури по ПМС № 160/2016 г. преди сключване на договор с ДФЗ. ВИЖТЕ актуализираните насоки!

Кандидатите по подмярка 4.2 от прием’21-22 вече могат да провеждат процедури по ПМС № 160/2016 г. преди сключване на договор с ДФЗ. ВИЖТЕ актуализираните насоки!

Заповед от 12.09.2022 г. на ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 (УО) за изменение на Насоките по процедура № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 е публикувана в сайта на министерство на земеделието и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Припомняме, че приемът …

Виж още
Кандидатите по подмярка 4.2 от прием’21-22 вече могат да провеждат процедури по ПМС № 160/2016 г. преди сключване на договор с ДФЗ. ВИЖТЕ актуализираните насоки!

26 проекта за близо 123 млн. лв. подадоха „Напоителни системи“ ЕАД в последния прием по подмярка 4.3 на ПРСР

26 са проектните предложения, подадени в рамките на приключилия прием по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.016 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от ПРСР 2014-2020. Обща стойност на всички подадени проектни предложения е …

Виж още
26 проекта за близо 123 млн. лв. подадоха „Напоителни системи“ ЕАД в последния прием по подмярка 4.3 на ПРСР

До 6 юни 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на проектите от първия прием по подмярка 5.1 на ПРСР. ВИЖТЕ Заповедта!

Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикува Заповед за изменение на Насоките по процедура № BG06RDNP001-5.001 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020. Със Заповедта на УО от 20.09.2022 г. са направени промени в Условията за кандидатстване, Условията …

Виж още
До 6 юни 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на проектите от първия прием по подмярка 5.1 на ПРСР. ВИЖТЕ Заповедта!

До 25 ноември общините кандидатстват по процедурите за "улици" и "енергийна ефективност" на подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) обяви прием по следните 2 процедури чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, по които допсутими бенефициенти са 215 общини на територията на „селските райони“ на страната: „Улици" BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и …

Виж още
До 25 ноември общините кандидатстват по процедурите за "улици" и "енергийна ефективност" на подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

До 25 ноември общините кандидатстват по процедурите за „пътища“ и „вода“ на подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) обяви на 25 юли 2022 г. прием по още 2 процедури чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, по които допсутими бенефициенти са общини от територията на „селските райони“ на страната: До 23:59 ч. на 25.11.2022 г. е крайният срок …

Виж още
До 25 ноември общините кандидатстват по процедурите за „пътища“ и „вода“ на подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Нови Правила за прилагане на подмярка19.1 в частта на малки пилотни проекти. ВИЖТЕ Заповедта!

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува на 01.09.2022 г. заповед на министър Явор Гечев за одобряване на правилата за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” в частта на малки пилотни проекти“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014 – 2020. Запознайте се със Заповед № РД 09-984/31.08.2022 г. на министъра на земеделието за …

Виж още
Нови Правила за прилагане на подмярка19.1 в частта на малки пилотни проекти. ВИЖТЕ Заповедта!

31 октомври е 2-ри краен срок за подаване на проекти по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР

Приемът по процедура № BG06RDNP001-19.607 – Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР 2014-2020 стартира на 22 юни 2022 г., а първият краен срок за подаване на проектни предложения в ИСУН беше 31 август 2022 г. В Насоките е предвидено процедурите чрез …

Виж още
31 октомври е 2-ри краен срок за подаване на проекти по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР

Публикувана е Заповед за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.3 от ПРСР

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува днес (05.09.2022 г.) заповед на министъра на земеделието за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” от ПРСР 2014 – 2020. Правилата уреждат взаимоотношенията между дирекциите в Министерството на земеделието (МЗм) във връзка с изпълнението на проектите по подмярка 19.3 „Подготовка …

Виж още
Публикувана е Заповед за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.3 от ПРСР

Отворени процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

Общо 54 са отворените процедури на Местни инициативни групи (МИГ) в страната, които се финансират чрез ПРСР 2014-2020. Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г. Повече за подхода ЛИДЕР (от френски език „Liaison entre actions de développement rural- LEADER) и неговата надградена концепция в настоящия програмен период 2014-2020, …

Виж още
Отворени процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

Извършена е актуализация на ИСУН 2020

Екипът на информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) информира за извършена актуализация в системата ИСУН 2020. Актуализацията на системата от 13.09.2022 г. включва следните промени: - В модула за електронно кандидатстване, в раздел „Прикачени електронно подписани документи“ се визуализира информация за допустимите разширения за прикачване на документите, като по този начин …

Виж още
Извършена е актуализация на ИСУН 2020

ОСП след 2020

ЕК публикува кратък преглед на всеки одобрен стратегически план по ОСП 2023-2027

Европейската комисия (ЕК) започна да публикува кратък преглед на стратегическите планове на ОСП за всяка държава от ЕС, които са официално одобрени от ЕК. Първите стратегически планове за ОСП (Обща селскостопанска политика ) на 7 държави от ЕС бяха официално одобрени от ЕК на 31 август 2022 г. - това са стратегичеките планове по ОСП на: Дания, Финландия, Франция, Ирландия, …

Виж още
ЕК публикува кратък преглед на всеки одобрен стратегически план по ОСП 2023-2027

ЕК одобри стратегическите планове по ОСП на Дания, Финландия, Франция, Ирландия, Полша, Португалия и Испания

Европейската комисия (ЕК) одобри на 31.08.2022 г. първия пакет от стратегически планове по ОСП за седем държави: Дания, Финландия, Франция, Ирландия, Полша, Португалия и Испания. Приемането на пакета представлява важна стъпка към въвеждането на новата ОСП на 1 януари 2023 г. Целта, заложена в новата ОСП, е да се подпомогне преходът към устойчив, стабилен и модерен европейски селскостопански сектор. В рамките …

Виж още
ЕК одобри стратегическите планове по ОСП на Дания, Финландия, Франция, Ирландия, Полша, Португалия и Испания

ЕК определи ясни и общи правила за мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите планове по ОСП

Eвропейската комисия (ЕК) прие Регламент, с който се осигурява обща рамка за мониторинг и оценка на постиженията на Общата селскостопанска политика (ОСП) в новия програмен период 2023-2027. В това решение се определят също така ясни правила относно подробната информация, която държавите членки ще трябва да събират, за да могат да разработят подходящи ИТ инструменти и системи за събиране преди старта …

Виж още
ЕК определи ясни и общи правила за мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите планове по ОСП

Новини от заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство от 26 септември 2022 г.

На 26 септември 2022 г. в гр. Брюксел се проведе заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. Заседанието бе председателствано от чешкия министър на земеделието Зденек Некула. Европейската комисия (ЕК) бе представлявана от комисаря по околната среда, океаните и рибарството, Виргиниюс Синкявичюс, комисаря по здравеопазването и безопасността на храните, Стела Кириакидес и комисарят по земеделието Януш Войчеховски. …

Виж още
Новини от заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство от 26 септември 2022 г.

Българската позиция и новини от неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, 14-16 септември

"Гарантиране на продоволствената сигурност - Ролята на селското стопанство и храните в ЕС за устойчивото глобално производство на храни" бе темата на проведеното в гр. Прага от 14 до 16 септември 2022 г. неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. В неформална среща на министрите на земеделието участваха еврокомисарят по земеделието Януш Войчеховски, еврокомисарят по здравеопазването …

Виж още
Българската позиция и новини от неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, 14-16 септември

ЕК регистрира европейска гражданска инициатива „Опазване на селското наследство, продоволствената сигурност и доставките в ЕС“

Европейската комисия (ЕК) реши да регистрира европейска гражданска инициатива „Опазване на селското наследство, продоволствената сигурност и доставките в ЕС“. Европейската гражданска инициатива е въведена с Договора от Лисабон като инструмент, с който разполагат гражданите за определяне на дневния ред. Тя стартира официално през април 2012 г. и към момента ЕК е получила 119 искания за стартиране на европейска гражданска инициатива, …

Виж още
ЕК регистрира европейска гражданска инициатива „Опазване на селското наследство, продоволствената сигурност и доставките в ЕС“

Изводи и препоръки на експертите от СТЕП относо 14 годишното подпомагане на земеделските системи с ВПС в България

Сдружението за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) приключи в края на месец август 2022 г. изпълнението на проект "14 години подпомагане на земеделските системи с висока природна стойност в България. Научени уроци за социално-икономическите и политически предизвикателства, предопределящи загубата на културен ландшафт в Средиземноморския район”. "14-те години подкрепа за българските земи с висока природна стойност изглежда са им донесли обезсърчаваща …

Виж още
Изводи и препоръки на експертите от СТЕП относо 14 годишното подпомагане на земеделските системи с ВПС в България

Добри практики

Иновативна селска мрежа от споделени работни пространства в Каталуния помага за спиране изтичането на мозъци от селските райони

Проектът COWOCAT Rural (COWOrking CATaluña) обедини споделени работни пространства в села от 10 области по LEADER, за да помогне за спиране на изтичането на мозъци от селските райони, като създаде мрежа за привличане на професионалисти и подобряване на дигиталните умения на местните предприемачи. Един от начините за съживяване на селските райони, които се борят с обезлюдяването, е използването на информационни …

Виж още
Иновативна селска мрежа от споделени работни пространства в Каталуния помага за спиране изтичането на мозъци от селските райони

Иновативна мобилна инсталация за преработка на животински тор създава кръгово и устойчиво решение за фермерите в Малта

Финансиран по мярка 16 „Сътрудничество“ на ПРСР 2014-2020 проект в Малта проучва потенциала за възстановяването на хранителни вещества от животински тор и локалното им използване като биотор в селското стопанство. Изследователският проект SYNECO има за цел да разработи пилотен проект за преработвателно предприятие, което може да се пренася с камион. Мобилната инсталация може да осигури на фермите отглеждащи свине и …

Виж още
Иновативна мобилна инсталация за преработка на животински тор създава кръгово и устойчиво решение за фермерите в Малта

Иновация “Lamb lift” стимулира производството на агнешко чрез нов стандарт за качество на месото

Финансирана по мярка 16 „Сътрудничество" оперативна група на ЕПИ-АГРИ създаде нов стандарт за качество на произвежданото в Швеция агнешко месо, за да повиши конкурентоспособността на сектора. „Lamb lift“ е оперативна група на ЕПИ-АГРИ, която е съставена от фермери, консултанти, кланици, изследователи, търговци на едро и на дребно. Те работиха заедно, за да идентифицират най-важните качествени характеристики на производството на агнешко …

Виж още
Иновация “Lamb lift” стимулира производството на агнешко чрез нов стандарт за качество на месото

Новости в нормативната уредба

До 17 октомври тече обсъждане на промени в Закона за биоразнообразието, касаещи създаването на структура за управление на мрежата Натура 2000

В портала за обществени консултации на Министерски съвет (МС) е публикуван за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Проектът на ЗИД на ЗБР е разработен в изпълнение на Реформа 1 (C5.R1): Създаване на структура за управление на мрежата Натура 2000 към Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). С него …

Виж още
До 17 октомври тече обсъждане на промени в Закона за биоразнообразието, касаещи създаването на структура за управление на мрежата Натура 2000

Вижте последните новости в законодателството от областта на безопасността по агрохранителната верига в Информационен бюлетин № 8 на МЗм

Дирекция „Политики по агрохранителната верига” към Министерство на земеделието (МЗм) публикува Информационния бюлетин № 8/2022 г. относно качеството и безопасността на храните и фуражите, здравето на растенията и животните, хуманно отношение, схемите за качество и актуални новини в областта на безопасността по агрохранителната верига. Изданието запознава с публикуваното законодателство на ЕС и националното в областта на качеството и безопасността на …

Виж още
Вижте последните новости в законодателството от областта на безопасността по агрохранителната верига в Информационен бюлетин № 8 на МЗм

Обнародвани са промени в НАРЕДБА № 6 за прилагане на НППЛВС 2019-2023

В брой 72 на Държавен вестник от 09.09.2022 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.  (НППЛВС 2019 – 2023).  С настоящите промени в Наредба № 6 е осигурено …

Виж още
Обнародвани са промени в НАРЕДБА № 6 за прилагане на НППЛВС 2019-2023

ЦКЗ остава в структурата на администрацията на Министерски съвет- изменени са 2 ПМС-та за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост и е отменено 1 ПМС

С Указ No 212 от 01.08.2022 г. Президентът на Републиката назначи служебно правителство, считано от 2 август 2022 г., в което министърът на финансите не съвместява функциите на заместник министър–председател по управление на европейските средства (както бе в кабинета „Петков“). В тази връзка служебният Кабинет предприе редица промени в няколко Постановления на Министерския съвет (ПМС) от 2022 г., свързани с …

Виж още
ЦКЗ остава в структурата на администрацията на Министерски съвет- изменени са 2 ПМС-та за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост и е отменено 1 ПМС

Възможности за финансиране

До 14 октомври е отворен прием на заявления за компенсиране на разходите за борба с доматения миниращ молец

До 14 октомври 2022 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ е отворен приемът по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“. Целта на помощта за борба с доматения миниращ молец е ограничаване загубите на продукция, причинени от …

Виж още
domati klonki

До 14 октомври е отворена покана на EIT Food за подбор на иновативни проекти, свързани с по-здравословен живот чрез храната, нулеви емисии в хранителната индустрия, прозрачна и устойчива хранителна система

EIT Food е една от 9-те общности за знания и иновации на Европейския институт за иновации и технологии. Настоящата покана е отворена за консорциуми от държави членки на ЕС и асоциирани страни към „Хоризонт Европа“. Целта е подбор на иновативни проекти, които ще допринесат за пускането на нови продукти на пазара чрез въвеждане на иновативни търговски процеси и постигане на: …

Виж още
До 14 октомври е отворена покана на EIT Food за подбор на иновативни проекти, свързани с по-здравословен живот чрез храната, нулеви емисии в хранителната индустрия, прозрачна и устойчива хранителна система

До 21 октомври е отворена малка грантова схема „Енергийна ефективност в индустрията“ по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021

Министерството на енергетиката обяви покана за набиране на проектни предложения по процедурата за подбор на проекти по малка грантова схема „Енергийна ефективност в индустрията“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. (ФМ на ЕИП) чрез програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност" ("Програмата"). Целта на стартиралата на 19 юли 2022 г. процедура е изпълнението на мерки …

Виж още
До 21 октомври е отворена малка грантова схема „Енергийна ефективност в индустрията“ по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021

До 27 октомври е отворено набирането на проекти по програмата за транснационално сътрудничество EURO-MED

По програмата за транснационално сътрудничество „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 (EURO-MED) е отворена втора покана за набиране на проектни предложения. Страната ни е включена за първи път в нея, като проекти ще могат да се изпълняват на цялата ѝ територия. 27 октомври 2022 г., 13:00 ч. (брюкселско време) е крайният срок за подаване на проекти! Поканата е насочена към тематични …

Виж още
До 27 октомври е отворено набирането на проекти по програмата за транснационално сътрудничество EURO-MED

„Хоризонт Европа“: До 10-ти ноември можете да се присъедините към работещи консорциуми чрез "Hop on Facility"

Една от новостите на програма „Хоризонт Европа“ е инициативата „Hop on Facility“, която дава възможност за включване на допълнителен участник от държавите членки, нуждаещи се от подобряване на иновационния си капацитет, към консорциум на текущ проект по „Хоризонт Европа“ или към инициативата Pathfinder на Европейския съвет за иновации. Основните критерии за избор е добавената стойност на новия партньор, изпълняващ съответна …

Виж още
„Хоризонт Европа“: До 10-ти ноември можете да се присъедините към работещи консорциуми чрез "Hop on Facility"

МС одобри проекта на програма Интеррег NEXT "Черноморски басейн" 2021-2027

Министерският съвет одобри на 28.09.2022 г. проекта на Програмата за транснационално сътрудничество Интеррег NEXT "Черноморски басейн" 2021-2027 преди представянето й в Европейската комисия. Одобрени са и ангажиментите на България като държава-участник в нея. Програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027 е за сътрудничество по Инструмента за развитие на съседство и международно сътрудничество (NDICI). Програмата ще засили съществуващите връзки между участващите страни …

Виж още
МС одобри проекта на програма Интеррег NEXT "Черноморски басейн" 2021-2027

Събития

ПОКАНА за работна среща с МИГ от страната за развитие на капацитета и знанията относно подмярка 19.3 и концепцията на ЕС за „Smart Villages”

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) в партньорство с  Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ организира провеждането на работна среща за развитие на капацитета на представителите на Местни инициативни групи (МИГ) на тема „Възможности за подкрепа на МИГ по текущия прием на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ”. Концепцията на ЕС за „Smart …

Виж още
ПОКАНА за работна среща с МИГ от страната за развитие на капацитета и знанията относно подмярка 19.3 и концепцията на ЕС за „Smart Villages”

На 4 октомври е 23-то онлайн заседание на ТРГ за разработване на Стратегическия план по ОСП 2023-2027

За 04 октомври 2022 г. е насрочено провеждането на двадесет и третото заседание на Тематичната работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за период 2023 – 2027 (ТРГ)*. Служебният заместник-министър на земеделието Георги Събев, който е председател на ТРГ-то, отправи покана към членовете на ТРГ за участие в 23-то заседание, което ще се …

Виж още
На 4 октомври е 23-то онлайн заседание на ТРГ за разработване на Стратегическия план по ОСП 2023-2027

3 – 4 октомври в София: Международна конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП – SIMEXPO 2022"

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира конференцията SIMEXPO за трети път съвместно с Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Съветът по инвестиции към БТПП. Международната конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП – Sofia International Money Expo“ (SIMEXPO 2022) ще се проведе в периода от 3 – 4 октомври 2022 г. в Гранд Хотел „Милениум“ – …

Виж още
3 – 4 октомври в София: Международна конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП – SIMEXPO 2022"

5– 8 октомври, София: Международни хранителни изложения Месомания, Светът на млякото, Булпек, Интерфуд & Дринк и Салон на виното

В периода от 05 до 08 октомври 2022 г. в Интер Експо Център, гр. София, ще се проведат традиционните международни хранителни изложения Месомания, Светът на млякото, Булпек, Интерфуд & Дринк и Салон на виното. Висококачествени продукти, участници от цял свят, стотици щандове, състезания и делови контакти. Това отново ще е атмосферата на най-големите изложения в хранително-вкусовия бранш – Месомания, Светът …

Виж още
5– 8 октомври, София: Международни хранителни изложения Месомания, Светът на млякото, Булпек, Интерфуд & Дринк и Салон на виното

6 октомври в София: Под патронажа на еврокомисар Мария Габриел ще се проведе международна конференция – SHEleader@digital

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Български център на жените и технологиите организират международна конференция – SHEleader@digital 2022. Събитието се провежда под патронажа на Мария Габриел, Европейски комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж. SHEleader@digital 2022 ще се проведе на 6 октомври 2022 г., "Топлоцентрала", гр. София. Участието е безплатно, но се …

Виж още
6 октомври в София: Под патронажа на еврокомисар Мария Габриел ще се проведе международна конференция – SHEleader@digital

6-8 октомври BIOEXPO във Вършава. Регистрирайте се онлайн за безплатен билет!

Четвъртото издание на BioExpo Warsaw - международен панаир за храни и екологични продукти ще се проведе на 6-8 октомври 2022 г. BioExpo Warsaw е единственото събитие в Полша и Централна и Източна Европа, посветено само на екологичната индустрия. Панаирът е строго бизнес насочен и е отлична платформа за диалог между производители/преработватели и търговци, собственици на специализирани магазини, дистрибутори, както и …

Виж още
6-8 октомври BIOEXPO във Вършава. Регистрирайте се онлайн за безплатен билет!

InteliFresh 2022 ще се проведе на 11 октомври в гр. София

В периода 11-13 октомври 2022 г., Посолството на Кралство Нидерландия в България организира бизнес мисия в България с интереси в област „Плодове и зеленчуци“. В тази връзка на 11 октомври 2022 г., в Интер Експо Център, София, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), съвместно с „ИнтелиАгро“ и с подкрепата на Посолство на Кралство Нидерландия, организират Българо-нидерландски …

Виж още
InteliFresh 2022 ще се проведе на 11 октомври в гр. София

10-13 октомври EU Regions Week 2022: Включете се в онлайн сесиите за земеделие, храни, селски райони, иновации, дигитална трансформация, зелен преход, околна среда, климат

20-то юбилейно издание на Европейска седмица на регионите и градовете (EU Regions Week 2022) тази година ще се проведе в периода от 10 до 13 октомври. Съорганизатори са Генералната дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия и Европейският комитет на регионите. EU Regions Week 2022 предлага събития, свързани със земеделието, храни, селските райони, иновации, дигитална трансформация, зелен преход, кръгова …

Виж още
10-13 октомври EU Regions Week 2022: Включете се в онлайн сесиите за земеделие, храни, селски райони, иновации, дигитална трансформация, зелен преход, околна среда, климат

15-та национална младежка научно-практическа конференция с международно участие „ИНОВАЦИИ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ”, 13 октомври в УХТ- Пловдив

15-та национална младежка научно-практическа конференция с международно участие „ИНОВАЦИИ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ” се организира от Съюза по хранителна промишленост (СХП) и Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС), съвместно с Университета по хранителни технологии (УХТ) и с любезното съдействие на Съюз на изобретателите в България. Организаторите подчертават, че целта на конференцията е: запознаване на участниците с …

Виж още
15-та национална младежка научно-практическа конференция с международно участие „ИНОВАЦИИ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ”, 13 октомври в УХТ- Пловдив

Безплатен онлайн семинар „Еко маркировки в зелените обществени поръчки“ организира ЕК на 13 октомври

Европейската комисия (ЕК) организира безплатен онлайн семинар на тема: „Еко маркировки при зелените обществени поръчки“ (Ecolabels in Green Public Procurement). Той е част от инициативите на тазгодишното издание на Европейската седмица на регионите (#EURegionsWeek page) и е предназначен основно за възложители, които са регионални и местни органи. Събитието ще се проведе на 13 октомври 2022 г. от 10:30 – 12:00 …

Виж още
Безплатен онлайн семинар „Еко маркировки в зелените обществени поръчки“ организира ЕК на 13 октомври

Звеното за управление на НСМ организира финална Национална конференция в средата на месец октомври

Звеното за управление на Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ) информира за организирането на предстояща финална Национална конференция в гр. София в средата на месец октомври. С това заключително събитие екипът на Звеното за управление на НСМ ще представи резултатите от изпълнявания 4-годишен проект, предизвикателствата, постиженията и приноса на НСМ към ПРСР 2014-2020. ПОКАНЕНИ за участие ще бъдат изявени партньори, …

Виж още
Звеното за управление на НСМ организира финална Национална конференция в средата на месец октомври

20 - 23 октомври в гр. София: Първото изложение за България и Балканския полуостров, посветено на дроновете

Знаете ли, че дроновете за земеделски цели са сред основните акценти на INTER DRONE EXPO? Под патронажа на българския президент Румен Радев изложението ще се проведе от 20 до 23 октомври в Интер Експо Център, гр. София. Знаете ли, че дроновете се използват все повече за нуждите на земеделието? А знаете ли, че България се оформя като основен производител на …

Виж още
20 - 23 октомври в гр. София: Първото изложение за България и Балканския полуостров, посветено на дроновете

25-26 октомври: ИАИ организира в хибриден формат IХ-та Международна научна конференция „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“

Институт по аграрна икономика към ССА в партньорство с Европейската научна мрежа за развитие на селските райони (ERDN) организира ежегодната Международна научна конференция „Аграрната икономика – в подкрепа на земеделието“ под мотото „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“, която ще се състои на 25-26 октомври 2022 г. в курорта Боровец. Конференцията е насочена към  академичните и научните среди, …

Виж още
25-26 октомври: ИАИ организира в хибриден формат IХ-та Международна научна конференция „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“

27 Октомври 2022 г.: 6-то издание на международната конференция "Зърнена Академия"

За шести пореден път Агрикор и АгроПортал организират „Зърнена академия“, най-важното събитие на годината в сектора на производството, преработката и търговията със зърнени и маслодайни култури, утвърдило се като водещо на Балканите. Сред партньорите на форума са Българската асоциация на търговците на зърно и фуражи (БАТЗФ), Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) и Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). Зърнена Академия събира …

Виж още
27 Октомври 2022 г.: 6-то издание на  международната конференция "Зърнена Академия"

Конференцията на ЕК „EU Agricultural Outlook 2022“ ще бъде на 8 и 9 декември

Европейската комисия (ЕК) обяви датите и темата за тазгодишното издание на конференцията EU Agricultural Outlook, което ще се проведе на 8 и 9 декември 2022 г. в гр. Брюксел. Конференцията на ЕК EU Agricultural Outlook се провежда всеки декември от 2014 г. насам, а организатор на събитието е Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ (ГД АГРИ) на ЕК. …

Виж още
Конференцията на ЕК „EU Agricultural Outlook 2022“ ще бъде на 8 и 9 декември
Следете страницата и профила във Фейсбук на НСМ за още актуална информация на провежданите секторни събития у нас и в ЕС, позволяващи свободен достъп.
facebook website 

Интересно и полезно

Как блокчейн технологията може да улесни внедряването и функционирането на кръговата икономика?

Новите и дигиталните технологии предлагат редица конкретни решения в борбата с климатичните промени. Все повече изследвания и реализации показват техния интересен потенциал и различни възможни приложения. Изкуствен интелект, Интернет на нещата, възможностите за моделиране, които предоставят т.нар. дигитални близнаци, и блокчейн технологията са сред доминиращите теми. По-конкретно, блокчейн технологията може да улесни внедряването на принципите на кръговата икономика и да …

Виж още
Как блокчейн технологията може да улесни внедряването и функционирането на кръговата икономика?

България е сред "проправящи пътя си новатори" според Европейския сравнителен доклад за иновациите за 2022 г.

Европейската комисия (ЕК) публикува Европейския сравнителен доклад за иновациите за 2022 г. (European Innovation Scoreboard/EIS), в който се посочва, че резултатите на ЕС в областта на иновациите са се повишили с над 10 % от 2015 г. насам. В сравнение с 2021 г. резултатите в областта на иновациите през 2022 г. са се подобрили в 19 държави членки и са се влошили …

Виж още
България е сред "проправящи пътя си новатори" според Европейския сравнителен доклад за иновациите за 2022 г.

Наръчник на EIT Food за стартиращи фирми в сектор земеделие и храни

АУ- Пловдив публикува Наръчник за стартиращи фирми в сектор земеделие и храни, изготвен с подкрепа на Европейския институт за иновации (EIT Food). От АУ- Пловдив изтъкват, че подкрепата за осигуряване на връзка между потребителите с различни предприятия, стартиращи фирми, учени и студенти, е от изключително значение за развитието на иновативни и устойчиви инициативи, които подобряват не само на доброто здраве …

Виж още
Наръчник на EIT Food за стартиращи фирми в сектор земеделие и храни

ЕК връчи първите награди за биологично производство в ЕС. Вижте победителите!

Европейската комисия (ЕК) обяви на 23 септември 2022 г. осемте победители — от земеделски стопанин до ресторант — в първите по рода си награди на ЕС за биологично производство. Макар да са от различни държави — Австрия, Белгия, Хърватия, Франция, Германия, Италия, Испания и Швеция, всички те представляват растежа и иновациите в европейския сектор на биологичното производство и веригата за …

Виж още
ЕК връчи първите награди за биологично производство в ЕС. Вижте победителите!

ЕАОС: Европейските почви имат потенциал за по-силни действия в областта на климата

Почвите могат както да премахват въглерод от атмосферата, така и да отделят емисии на парникови газове. Според убликувания на 08.09.2022 г. от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) брифинг 'Soil carbon', европейските почви в момента са нетен източник на емисии на парникови газове и, ако не се обърне внимание, това може да представлява риск за климатичните цели на Европейския съюз (ЕС). …

Виж още
ЕАОС: Европейските почви имат потенциал за по-силни действия в областта на климата

„Биоикономика“ и „Електронна търговия“ – нови магистърски програми в АУ- Пловдив

Модерните специалности следват най-акту­алните тенденции в раз­витието на икономиката и обществото. Аграрен университет – Пловдив (АУ- Пловдив) обяви, че от учебната 2022/2023 г. стартира две нови магистърски програми: „Биоикономика“- съвместно с Wageningen University and Research - Нидерландия,  и „Електронна търговия“- съвместно с Tianjin Agricultural University и Tianjin Economics and Trade School- Китай.  Целта на новите магистърски програми е да подготвя …

Виж още
„Биоикономика“ и „Електронна търговия“ – нови магистърски програми в АУ- Пловдив

“Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса”- нова магистърска програма на СУ “Св. Климент Охридски”

Стопански факултет към Софийски университет “Св. Климент Охридски" (СУ) обяви, че от учебната 2022/2023 г. стартира нова магистърска програма “Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса”. Магистърската програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“ има за цел да предложи възможност за представителите на бизнеса, държавната и местната администрация, неправителствения сектор и отделни експерти, заети в областта на агросектора и свързаните с него …

Виж още
“Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса”- нова магистърска програма на СУ “Св. Климент Охридски”

Пчели и пестициди: До 3 октомври тече обществена консултация на EFSA по прегледа на насоките за оценка на риска на ПРЗ върху пчелите

Европейският орган за безопасност на храните (на английски: European Food Safety Authority, EFSA) стартира обществена консултация относно своя проект на документ с насоки относно оценката на риска от продуктите за растителна защита (ПРЗ) върху пчели, обхващащ медоносни пчели, земни пчели и единични пчели. EFSA посочва, че с тази инициатива отговаря на искане от Европейската комисия да преразгледа документа с насоки, …

Виж още
Пчели и пестициди: До 3 октомври тече обществена консултация на EFSA по прегледа на насоките за оценка на риска на ПРЗ върху пчелите

До 24 октомври тече обществена консултация на ЕК по нова директива за здравето на почвите

Европейската комисия (ЕК) постави на 1 агуст 2022 г. началото на обществена консултация относно предложение за директива за здравето на почвите- "Състояние на почвите — опазване, устойчиво управление и възстановяване на почвите в ЕС". ЕК подчертава, че почвите са от решаващо значение за производството на храна, природата и нашата икономика и се нуждаят от същото равнище на защита като водата, …

Виж още
До 24 октомври тече обществена консултация на ЕК по нова директива за здравето на почвите

До 17 ноември тече обществена консултация на ЕК относно новата рамка на ЕС за мониторинг и стратегически планове на горите

Европейската комисия (ЕК) постави начало на обществена консултация по новата рамка на ЕС за мониторинг и стратегически планове по отношение на горите. Целта на тази инициатива на ЕК е да се разработи общоевропейска рамка за наблюдение на горите, за да се осигури свободен достъп до подробна, точна, редовна и навременна информация за състоянието и управлението на горите в ЕС, както …

Виж още
До 17 ноември тече обществена консултация на ЕК относно новата рамка на ЕС за мониторинг и стратегически планове на горите

Как да организирате демонстрационно събитие в земеделско стопанство? Научете от комплекта за обучение на иновативните проекти AgriDemo-F2F, PLAID и NEFERTITI.

Комплект за обучение за организиране на демонстрационни събития в земеделските стопанства е резултат от уникалното сътрудничество между три европейски проекта финансирани по програма Хоризонт 2020 - AgriDemo-F2F, PLAID и NEFERTITI. Комплектът е преведен и публикуван на всички езици на ЕС на адрес: https://trainingkit.farmdemo.eu/. В него са събрани много интересни инструменти, ръководства и видеоклипове, които могат да помогнат на земеделските стопани …

Виж още
Как да организирате демонстрационно събитие в земеделско стопанство? Научете от комплекта за обучение на иновативните проекти AgriDemo-F2F, PLAID и NEFERTITI.

Този бюлетин достига до Вас, тъй като сте се абонирали за него или сте заявили желание за получаване чрез попълване на заявка за членство в Национална селска мрежа.
Можете да промените решението си по всяко време като кликнете върху връзката за прекратяване на абонамента в долната част на бюлетина, който получавате от нас.