Финален бюлетин Октомври 2022

Вижте в браузъра.

Добре дошли в последния електронен бюлетин на

Национална селска мрежа!

Звеното за управление на НСМ благодари на своите членове, приятели и партньори за успешното сътрудничество!

Екипът на Звеното за управление на НСМ благодари на всички свои членове, приятели и партньори на Национална селска мрежа за успешното сътрудничество! След четири години на упорита работа и множеството предизвикателства, проект „Поддържане и укрепване на Звеното за управление на Национална селска мрежа на ПРСР 2014-2020” завърши на 31.10.2022 г. Екипът на ЗУ на НСМ пожелава здраве, вдъхновение и много …

Виж още
Звеното за управление на НСМ благодари на своите членове, приятели и партньори за успешното сътрудничество!

Отзвук от заключителната конференция на ЗУ на НСМ

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе финална Национална конференция по проект “Поддържане и укрепване на Звеното за управление на Национална селска мрежа на ПРСР 2014-2020“. С това заключително събитие Звеното за управление на НСМ представи резултатите от изпълнявания 4-годишен проект, предизвикателствата, постиженията и приноса на НСМ към ПРСР 2014-2020, преходния период на ПРСР 2021-2022 и стратегическото …

Виж още
Отзвук от заключителната конференция на ЗУ на НСМ

НСМ се трансформира в Национална мрежа по ОСП 2023-2027

Съгласно Регламент (ЕС) 2021/2115 за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) "Всяка държава членка създава национална мрежа за общата селскостопанска политика (наричана по-нататък „национална мрежа по ОСП“) с цел работа в мрежа на организации и администрации, консултанти, научни работници и …

Виж още
НСМ се трансформира в Национална мрежа по ОСП 2023-2027

Проучвания на НСМ за целите на стратегическото програмиране на ОСП 2023-2027

На Звеното за управление на Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ) в рамките за изпълнявания 4-годишен проект бе възложен ангажимент за изготвянето на анализи, проучвания, изследвания за нуждите на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 (УО) в областта на трансфера на знания и иновациите в сферата на селското и горско стопанство; повишаването на жизнеспособността и конкурентоспособността във всички видове стопанска дейност; …

Виж още
Проучвания на НСМ за целите на стратегическото програмиране на ОСП 2023-2027

Препоръки от ЗУ на НСМ към новата Национална мрежа по ОСП

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 17.10.2022 г. в гр. София финална Национална конференция по проект “Поддържане и укрепване на Звеното за управление на Национална селска мрежа на ПРСР 2014-2020“. С това заключително събитие ЗУ на НСМ представи резултатите от изпълнявания 4-годишен проект, предизвикателствата, постиженията и приноса на НСМ към ПРСР 2014-2020, преходния период на …

Виж още
Препоръки от ЗУ на НСМ към новата Национална мрежа по ОСП

ПРСР 2014-2020

На 11 ноември Комитетът за наблюдение на ПРСР 2014-2020 ще гласува новата извънредна мярка 22, промени в мярка 7 и актуализиране на Финансовия план на програмата

Въвеждането на извънредна антикризисна мярка 22, напредъкът в изпълнението на ПРСР 2014-2020 и актуализиране на Финансовия план, промяна в текста на мярка 7 и актуализация на ИГРП 2022 са основните теми в програмата на 19-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020, което ще се проведе на 11 ноември 2022 г. Заседанието ще се проведе чрез организирана от …

Виж още
На 11 ноември Комитетът за наблюдение на ПРСР 2014-2020 ще гласува новата извънредна мярка 22, промени в мярка 7 и актуализиране на Финансовия план на програмата

Актуализират индикативният график за приемите по ПРСР до края на 2022 година. Кога тръгват подмерки 6.1, 6.4 и 16.4?

Поредната актуализация на Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014 – 2020 (ИГРП) за календарната 2022 г. е подготвена за докладва и съгласуване с членовете на Комитета за наблюдение (КН) на програмата, чието 19-о онлайн заседание е насрочено за 11.11.2022 г. Съгласно предложението на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 за актуализация на ИГРП 2022, до края на настоящата година …

Виж още
Актуализират индикативният график за приемите по ПРСР до края на 2022 година. Кога тръгват подмерки 6.1, 6.4 и 16.4?

В ход са промени по 7 процедури от 4 мерки/подмерки на ПРСР 2014-2020 (актуализирана)

В периода 15 юли- 19 август 2022 г. приключиха процедурите за обществено обсъждане на промени в Насоки за кандидатстване по следните 2 процедури на ПРСР 2014 – 2020, за които се очаква Управляващият орган на ПРСР (УО) да публикува Заповеди и актуализирани Насоки: BG06RDNP001-6.001 – по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 – 2020 (приемът …

Виж още
В ход са промени по 7 процедури от 4 мерки/подмерки на ПРСР 2014-2020 (актуализирана)

Отворени процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

Общо 55 са отворените процедури на Местни инициативни групи (МИГ) в страната, които се финансират чрез ПРСР 2014-2020*. Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г. Повече за подхода ЛИДЕР (от френски език „Liaison entre actions de développement rural- LEADER) и неговата надградена концепция в настоящия програмен период 2014-2020, …

Виж още
Отворени процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

Подмярка 1.2 от ПРСР: Подадени са 17 проекта за 7,3 млн. лв. при 29,33 млн.лв. наличен финансов ресурс

17 са проектните предложения, подадени в рамките на приема по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020. Общата стойност на всички подадени проектни предложения е 7 315 665.91 лв., при общ бюджет на процедурата от 29,337 млн.лв. (90% от средствата са осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 10 % е националното …

Виж още
Подмярка 1.2 от ПРСР: Подадени са 17 проекта за 7,3 млн. лв. при 29,33 млн.лв. наличен финансов ресурс

ДФЗ одобри 180 проекта по подмярка 4.1.2 на ПРСР от прием’2020

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че са одобрени 180 проекта, подадени в рамките на приема по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.009 по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020. Общият размер на финансовата помощ за одобрените 180 проектни предложения възлиза на 4 375 119,18 лева. Предстои ДФЗ да изпрати в …

Виж още
ДФЗ одобри 180 проекта по подмярка 4.1.2 на ПРСР от прием’2020

Облекчават условията в договорите на сдруженията за напояване и други юридически лица по подмярка 4.3. В ход е обществено обсъждане!

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува за обществено обсъждане проект на заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.011 „Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ …

Виж още
Облекчават условията в договорите на сдруженията за напояване и други юридически лица по подмярка 4.3. В ход е обществено обсъждане!

Скоро тръгва прием за млади фермери по подмярка 6.1 на ПРСР. В ход е обществено обсъждане на насоките за кандидатстване!

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 - 2020. Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ е насочена към подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства, както и насърчаване …

Виж още
Скоро тръгва прием за млади фермери по подмярка 6.1 на ПРСР. В ход е обществено обсъждане на насоките за кандидатстване!

НССЗ ще изготвя безплатни проекти за млади фермери при предстоящи прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ на ПРСР

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) е одобрена за изпълнение на проект, който ще осигури възможност за безвъзмездно изготвяне на проектни предложения на земеделски стопани за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г. Очаква се приемът по подмярка 6.1 да да стартира в периода октомври – ноември 2022 г. според заложеното в …

Виж още
НССЗ ще изготвя безплатни проекти за млади фермери при предстоящи прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ на ПРСР

Прием’2022 по подмярка 6.1: Ясни са резултатите от административната оценка на 238 проекта. За 51 проекта тече срок за възражения!

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че е приключила оценката за административно съответствие и допустимост (ОАСД) на 238 проектни предложения, подадени в рамките на приема по процедура № BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 – 2020.   На следващ етап за техническа и финансова оценка (ТФО) преминават 163 проекта. В периода от 25 ноември …

Виж още
Прием’2022 по подмярка 6.1: Ясни са резултатите от административната оценка на 238 проекта. За 51 проекта тече срок за възражения!

Прием’2022 по подмярка 6.3: 1 288 проекта продължават в надпреварата, а за 184 проекта тече срок за въздражения!

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че е приключила оценката за административно съответствие и допустимост (ОАСД) на 1 629 проектни предложения, подадени в рамките на приема по процедура № BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020.   На следващ етап за техническа и финансова оценка (ТФО) преминават 1 288 проекта. В периода …

Виж още
Прием’2022 по подмярка 6.3: 1 288 проекта продължават в надпреварата, а за 184 проекта тече срок за въздражения!

До 6 юни 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на проектите по подмярка 6.4.1 на ПРСР. Вижте заповедите!

Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014 – 2020 публикува Заповеди за изменение на Насоки за кандидатстване по следните 3 процедури на подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020: № BG06RDNP001-6.002 “Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“; № BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“; № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не …

Виж още
До 6 юни 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на проектите по подмярка 6.4.1 на ПРСР. Вижте заповедите!

До 23 декември се удължава кандидатстването по 4-те процедури на подмярка 7.2 от ПРСР. До 7 ноември е общественото обсъждане на промените в насоките!

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува за обществено обсъждане промени в Насоките по 4-те отворени процедури за „пътища“, „улици“, "вода" и „енергина ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020. И в четирите процедури се предоставя НОВА възможност на кандидатите да се открие процедура за избор на …

Виж още
До 23 декември се удължава кандидатстването по 4-те процедури на подмярка 7.2 от ПРСР. До 7 ноември е общественото обсъждане на промените в насоките!

До 15 септември 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на проектите от прием’ 2021 за малки пилотни проекти по подмярка 19.1 на ПРСР 2014-2020.ВИЖТЕ Заповедта!

Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикувa Заповед за изменение на Насоките по процедура № BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти от ПРСР 2014-2020. Приемът по процедурата бе реализиран чрез ИСУН 2020, с краен срок за кандидатстване, който приключи на 02 април 2021 г.(удължен от 01.02.2021 г.). Съгласно последната Заповед …

Виж още
До 15 септември 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на проектите от прием’ 2021 за малки пилотни проекти по подмярка 19.1 на ПРСР 2014-2020.ВИЖТЕ Заповедта!

Публикувана е Заповед за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.3 от ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува (17.09.2022 г.) заповед на министъра на земеделието за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” от ПРСР 2014 – 2020. С настоящата заповед се променя образеца на "Таблица за одобрени дейности и разходи". Правилата уреждат взаимоотношенията между дирекциите в Министерството на …

Виж още
Публикувана е Заповед за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.3 от ПРСР 2014-2020

31 декември е 3-ти краен срок за подаване на проекти по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР

Приемът по процедура № BG06RDNP001-19.607 – Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР 2014-2020 стартира на 22 юни 2022 г. Първият краен срок за подаване на проекти в ИСУН беше 31.08.2022 г., а вторият- 31.10.2022 г. В Насоките е предвидено процедурите чрез …

Виж още
31 декември е 3-ти краен срок за подаване на проекти по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР

Качен за обсъждане до 11 ноември е проект на наредба за новата подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за прилагане на подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ПРСР 2014-2020. С проекта на Наредбата се цели създаване на опростена процедура за предоставяне на спешна помощ на земеделските стопани, които осъществяват дейност в …

Виж още
Качен за обсъждане до 11 ноември е проект на наредба за новата подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ПРСР 2014-2020

59 % е изпълнението на ПРСР 2014-2020 в края на месец септември 2022 г.

56.01 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (3 069 678 000 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ (ДФЗ) към 30.09.2022 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 719 401 616 евро от ЕЗФРСР. 59 % е изпълнението на ПРСР спрямо общия й бюджет (ЕЗФРСР), а …

Виж още
59 % е изпълнението на ПРСР 2014-2020 в края на месец септември 2022 г.

ОСП след 2020

МЗм публикува Стратегическия план по ОСП 2023-2027, изпратен до ЕК на 31 октомври 2022 г.

Министерството на земеделието (МЗм) публикува Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 (СП по ОСП 2023-2027), предоставен на Европейската комисия (ЕК) за последна предварителна оценка. Това съобщиха днес (01.11.2022 г.) от пресцентъра на МЗм с уточнението, че СП по ОСП 2023-2027 "е въведен за финален преглед от службите на Комисията с всички промени, след отразяване …

Виж още
МЗм публикува Стратегическия план по ОСП 2023-2027, изпратен до ЕК на 31 октомври 2022 г.

Състав на Комисията по земеделие към 48-о НС. Очаква се депутатите да приемат важни промени в ЗПЗП, за да стане въможно прилагането на Стратегическия план по ОСП 2023-2027 и инвестициите от ПВУ!

Съставът на Комисия по земеделието, храните и горите ("Комисията") беше гласуван на 27.10.2022 г. от народните представители на 48-ото Народно събрание (НС), а е днешния брой на Държавен вестник е обнародвано Решението за избиране на Комисията (ДВ. бр. 87 от 01.11.2022 г.). Народните представители не избраха председател на Комисия, която се състои от общо 21 членове. Комисията има четирима заместник- …

Виж още
Състав на Комисията по земеделие към 48-о НС. Очаква се депутатите да приемат важни промени в ЗПЗП, за да стане въможно прилагането на Стратегическия план по ОСП 2023-2027 и инвестициите от ПВУ!

Стартира новата Европейска мрежа за ОСП, която обедини Европейската селска мрежа и ЕПИ-АГРИ

Европейската комисия (ЕК) стратира новата Европейска мрежа за ОСП (European CAP Network). От Звеното за управление на НСМ и Управляващия орган на ПРСР участвахме в официалната церомония, която се състоя на 06.10.2022 г. в гр. Брюксел.  Мачей Голубиевски, началник на кабинета на еврокомисаря по земеделието, приветства от името на комисар Януш Войчеховски гостите на събитието и официално обяви старта …

Виж още
Стартира новата Европейска мрежа за ОСП, която обедини Европейската селска мрежа и ЕПИ-АГРИ

ЕК одобри трети пакет от стратегически планове по ОСП на Хърватия, Словения и Швеция

Европейската комисия (ЕК) одобри днес (28.10.2022 г.) трети пакет от стратегически планове по ОСП за периода 2023-2027 на Хърватия, Словения и Швеция. Хърватия, Словения и Швеция представиха първите си предложения за стратегически план за ОСП съответно на 29, 23 и 22 декември 2021 г. след консултация със заинтересованите страни. След това те изпратиха преразгледаните си предложения, отнасящи се до забележките на …

Виж още
ЕК одобри трети пакет от стратегически планове по ОСП на Хърватия, Словения и Швеция

Новини от заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство от 17-18 октомври 2022 г.

На 17-18 октомври 2022 г. се проведе заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в гр. Люксембург (Велико херцогство Люксембург). Заседанието бе председателствано от чешкия министър на земеделието Зденек Некула, а България беше представлявана от служебният заместник министър на земеделието Георги Събев. Селско стопанство Положение на пазара в контекста на руското нашествие в Украйна Руското нашествие в …

Виж още
Новини от заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство от 17-18 октомври 2022 г.

Земеделските министри от Вишеградскта група, заедно с България, Хърватия, Румъния и Словения подписаха съвместна декларация относно въглеродното земеделие

Среща на министрите на земеделието на страните от Вишеградската група (Чешка република, Унгария, Полша и Словашка република) и България, Хърватия, Румъния и Словения се проведе на 7-и октомври 2022 г. в гр. Пезинок, Словашка република. Пресслужбата на министерството на земеделието (МЗм) съобщава, че сред дискутираните теми са били: въглеродното земеделие*, неговите възможности и предизвикателства пред държавите членки, свързани с настоящите …

Виж още
Земеделските министри от Вишеградскта група, заедно с България, Хърватия, Румъния и Словения подписаха съвместна декларация относно въглеродното земеделие

ЕК удължи и промени Временната рамка за държавни помощи при кризи в подкрепа на икономиката заради войната в Украйна

Европейската комисия (ЕК) прие на 28.10.2022 г. изменение на временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи с цел да даде възможност на държавите членки да продължат да използват гъвкавостта, предвидена в правилата за държавна помощ, за да подпомогнат икономиката в контекста на войната на Русия срещу Украйна.  Временната рамка при кризи беше приета на 23 март 2022 г. и …

Виж още
ЕК удължи и промени Временната рамка за държавни помощи при кризи в подкрепа на икономиката заради войната в Украйна

Интересно и полезно

„Зелена седмица Берлин 2023”: МЗм публикува покана за набиране на участници до 15 ноември

Министерството на земеделието (МЗм) публикува Покана за участие в Международното изложение за селскостопански и хранителни продукти “Зелена седмица Берлин 2023”, което ще се проведе в периода 20-29 януари 2023 година за 88-и път в своята история. Изложението е създадено през 1926 година и представлява уникално събитие в световен мащаб, на което се представят новостите в областта на храните, земеделието и …

Виж още
„Зелена седмица Берлин 2023”: МЗм публикува покана за набиране на участници до 15 ноември

Конференцията на ЕК „EU Agricultural Outlook 2022“ ще бъде на 8 и 9 декември

Европейската комисия (ЕК) обяви датите и темата за тазгодишното издание на конференцията EU Agricultural Outlook, което ще се проведе на 8 и 9 декември 2022 г. в гр. Брюксел. Конференцията на ЕК EU Agricultural Outlook се провежда всеки декември от 2014 г. насам, а организатор на събитието е Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ (ГД АГРИ) на ЕК. …

Виж още
Конференцията на ЕК „EU Agricultural Outlook 2022“ ще бъде на 8 и 9 декември

График на изнесените приемни на териториалните офиси на НССЗ до края на 2022 година

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) публикува индикативен график на изнесените приемни на своите териториални областни офиси (ТОО), планирани за провеждане до края на 2022 година. Изнесените приемни на ТОО на НССЗ се реализират в общинските центрове в страната, за да предоставят на фермерите възможност за безплатни консултации на място. В рамките на изнесените приемни фермерите могат директно да …

Виж още
График на изнесените приемни на териториалните офиси на НССЗ до края на 2022 година

ДФЗ публикува индикативен график на плащанията по схеми и мерки от Кампания 2022 до края на текущата година

Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) публикува Индикативния график за предстоящите оторизации до края на годината по схемите и мерките за директни плащания за Кампания 2022. Графикът е публикуван в сайта на ДФЗ – РА. От 1 до 10 ноември е първото плащане към фермерите по преходната национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ …

Виж още
ДФЗ публикува индикативен график на плащанията по схеми и мерки от Кампания 2022 до края на текущата година

Норвежки финансов механизъм: До 17 ноември е отворена малка грантова схема за меки мерки в областта на зелени иновации, кръгова икономика, устойчиви бизнас модели и корпоративна социална отговорност

Програмният оператор по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ по Норвежкия Финансов Механизъм обяви малка грантова схема за кандидатстване с проекти за меки мерки. 1 350 000 евро е общият размер на средствата за финансиране на проекти по тази покана. Процедурата има за цел да подпомогне мерки, насочени към повишаване на осведомеността, обучения и изграждане на компетентност чрез работа в …

Виж още
Норвежки финансов механизъм: До 17 ноември е отворена малка грантова схема за меки мерки в областта на зелени иновации, кръгова икономика, устойчиви бизнас модели и корпоративна социална отговорност

„Хоризонт Европа“: До 10-ти ноември можете да се присъедините към работещи консорциуми чрез "Hop on Facility"

Една от новостите на програма „Хоризонт Европа“ е инициативата „Hop on Facility“, която дава възможност за включване на допълнителен участник от държавите членки, нуждаещи се от подобряване на иновационния си капацитет, към консорциум на текущ проект по „Хоризонт Европа“ или към инициативата Pathfinder на Европейския съвет за иновации. Основните критерии за избор е добавената стойност на новия партньор, изпълняващ съответна …

Виж още
„Хоризонт Европа“: До 10-ти ноември можете да се присъедините към работещи консорциуми чрез "Hop on Facility"

До 17 ноември тече обществена консултация на ЕК относно новата рамка на ЕС за мониторинг и стратегически планове на горите

Европейската комисия (ЕК) постави начало на обществена консултация по новата рамка на ЕС за мониторинг и стратегически планове по отношение на горите. Целта на тази инициатива на ЕК е да се разработи общоевропейска рамка за наблюдение на горите, за да се осигури свободен достъп до подробна, точна, редовна и навременна информация за състоянието и управлението на горите в ЕС, както …

Виж още
До 17 ноември тече обществена консултация на ЕК относно новата рамка на ЕС за мониторинг и стратегически планове на горите

Кои предизвикателства пред реализацията на биопродукти очертаха биопосланиците на страните от ЕС?

Тенденциите и предизвикателствата пред реализацията на биопродукцията обсъдиха националните посланици на биологичното производство от държавите членки на Европейския съюз (ЕС) по време на проведената в гр. Прага (05.10.2022 г.)Трета среща на високо равнище, която се организира от ротационното председателство на Съвета на министрите на ЕС от страна на Чешката република.  От пресслужбата на МЗм съобщават, че българският „био посланик“ в …

Виж още
Кои предизвикателства пред реализацията на биопродукти очертаха биопосланиците на страните от ЕС?

Този бюлетин достига до Вас, тъй като сте се абонирали за него или сте заявили желание за получаване чрез попълване на заявка за членство в Национална селска мрежа.
Можете да промените решението си по всяко време като кликнете върху връзката за прекратяване на абонамента в долната част на бюлетина, който получавате от нас.