Бюлетин Май 2022

Вижте в браузъра.

Добре дошли в електронния бюлетин на

Национална селска мрежа!

ПРСР 2014-2020

53.02 % е усвояването по всички мерки на ПРСР в края на април 2022

53.02 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (3 069 678 00 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ (ДФЗ) към 30.04.2022 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 627 640 62 евро от ЕЗФРСР.....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

МЗм и ДФЗ представиха в Комисията по земеделие към НС оптимистични и песимистични прогнози за загуба на средства по ПРСР за текущата година. Какво предвижда Плана за действие?

Напредъкът в изпълнението на ПРСР 2014-2020 и предприемането на коригиращи действия за предотвратяване на загуба на средства продължиха да бъдат от основните теми на заседанията на Комисията по земеделието, храните и горите към 47-о НС, проведeни през месец май......
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Земеделски министри от ЕС споделят проблемите в изпълнението на проектите по ПРСР заради високите цени. Какъв е отговорът на ЕК?

Румъния повдигна проблемите с трудното положение на бенефициентите, изпълняващи проекти, финансирани от ЕЗФРСР, в резултат на високото увеличение на цените на материалите/разходите.
В рамките на проведеното на 24 май 2022 г. заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство румънската делегация сподели информация за въздействието на COVID-19 и войната в Украйна върху изпълнението на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020).
......
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Отворени процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

Общо 52 са отворените процедури на Местни инициативни групи (МИГ) в страната, които се финансират чрез ПРСР 2014-2020 по BG06RDNP001-19 – Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие).
Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г.
......
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Приключи приемът по подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ от ПРСР 2014-2020

3 са проектните предложения, подадени в рамките на приключилия прием по подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ от ПРСР 2014-2020. Общата стойност на проектите е 1 896 075.82 лв.
Това установи справка, направена от Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от......
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

До 17 август е отворен целеви прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР

Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 обяви прием по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.014 Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

До 19 септември тече прием за „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване по подмярка 4.3 на ПРСР

Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 обяви днес (18.05.2022 г.) прием по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.016 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от ПРСР 2014-2020......
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

МЗм и Националното сдружение на общините обсъждат 3 варианта за общинските инвестиции в предстоящия прием по подмярка 7.2 на ПРСР

Планираме да отворим подмярката с четири процедури за водоснабдяване, пътища, улици и тротоари и възобновяеми енергийни източници“, Момчил Неков.
Представителите на местните власти предлагат запазване на методиката на гарантираните бюджети и актуализиране на критериите за подбор на проектите.....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Удължават до 15 септември 2025 г. срокът за изпълнение на одобрени проекти по горските подмерки 8.1, 8.3 и 8.6 на ПРСР. Очаква се публикуване на актуализираните насоки!

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) предложи в началото на месец май т.г. идентични промени в насоките по следните процедури за подбор на проектни предложения:
№ BG06RDNP001-8.005 – по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от ПРСР 2014-2020
№ BG06RDNP001-8.004 – по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Мярка 10 на ПРСР: 1 131 фермери са компенсирани за поети ангажименти по „Контрол на почвената ерозия“

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати компенсаторните плащания за Кампания 2021 по направление „Контрол на почвената ерозия“ от мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020.
ДФЗ съобщава, че подпомагане са получили 1 131 земеделски стопани, а изплатените на 17.05.2022 г. общо 4 305 506 лева по поети ангажименти в направление „Контрол на почвената ерозия“ е последното плащане по мярка 10 „Агроекология и климат“ за Кампания 2021.
.....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

1 024 биопчелари получиха компенсаторни плащания по марка 11 „Биологично земеделие“ на ПРСР

Подпомагането по мярка 11 „Биологично земеделие“ се предоставя под формата на годишно компенсаторно плащане към земеделски стопани, които доброволно са поели ангажимент по мярката. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 25% – от националния бюджет...
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

1 899 биофермери получиха компенсаторни плащания за 2021 г. по марка 11 „Биологично земеделие“ на ПРСР

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДЗФЗ – РА) информира за извършена на 31.05.2022 г. оторизация на компенсаторните плащания за Кампания 2021 г. към бенефициентите по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020.
По данни на ДФЗ, за Кампания 2021 г. на 1 899 стопани, бенефициенти по мярка 11, са изплатени общо 24 053 747,50 млн. лв., от които...
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Мярка 12 на ПРСР: 11 417 фермери са компенсирани за спазване на забраните от зоните по Натура 2000 през 2021 година

Подмярка 12.1 „Компенсаторни плащания за земеделски площи в Натура 2000 за земеделски земи“ от мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ подпомага фермери със земи в обхвата на защитените зони по Натура 2000, които спазват нормативните забрани и ограничения.11 417 бенефициенти получиха компенсаторни плащания по подмярка 12.1 на ПРСР 2014-2020 по одобрени заявления за подпомагане от Кампания 2021 г....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

До 31 юли е отворен прием по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „ВОМР“ на ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 обяви днес (05.05.2022 г.) прием по процедура чрез подбор на проектни предложения за подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020...
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Одобрени за финансиране са 15 проекта на МИГ от прием’ 2021 за малки пилотни проекти по подмярка 19.1 на ПРСР 2014-2020

Оценителният доклад за дейността на Комисията е одобрен от Ръководителя на УО на ПРСР с доклад № 93-2672/ 17.05.2022 г. В доклада се посочва, че в рамките на създадената оценителна сесия са оценявани 23 проектни предложения, постъпили в ИСУН 2020 в рамките на срока за кандидатстване, който приключи на 02 април 2021 г., 17:00 часа (удължен от 01.02.2021 г.)...
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

До 15 юни тече обсъждане на проектонасоки по подмярка 19.3 на ПРСР. 20 юни е индикативна дата за старт на приема!

Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014 – 2020 публикува за обществено обсъждане проект на Насоки по процедура № BG06RDNP001-19.607 – Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР 2014-2020....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Сметната палата с доклад за ефективното и прозрачно използване на публичните средства за преодоляване на последствията от COVID-19, предвидени за земеделски производители за периода 01.02.2020 г. – 31.03.2021 г.

Сметната палата на Република България (СП) публикува окончателен одитен доклад „Ефективно и прозрачно използване на публичните средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 – мерки за подпомагане на земеделски производители“ за периода от 01.02.2020 г. до 31.03.2021 г., приет с Решение на СП № 033 от 23.02.2022 г....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Публикувани са актуализирани насоки по мярка 20 „Техническа помощ“ от ПРСР 2014-2020

В ИСУН 2020 е публикувана на 27.04.2022 г. Заповед на зам.-министъра на земеделието и ръководител на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 за изменение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001 – 20.001 по мярка 20 „Техническа помощ“ от ПРСР 2014-2020, с която са направени изменения в Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях...
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

ОСП след 2020

МЗм получи на 23 май забележките на ЕК по Стратегическия план за ОСП 2023-2027. Очаква се официалното им публикуване, работа със заинтересованите страни в рамките на ТРГ и преговори с ЕК.

Изявлениято на МЗм твърди, че това се казва в „изложението от 57 страници на Европейската комисия, включващо коментарите по представения Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г., получени на 23 май 2022 г. в Министерство на земеделието“...
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

ЕК предлага до 5 % от бюджетите на ПРСР да се насочат за пряко подпомагане на доходите на земеделските производители и МСП- преработватели

Европейската комисия (ЕК) предложи на 20.05.2022 г. извънредна мярка, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), която ще позволи на държавите членки да подпомогнат с еднократна сума земеделските производители и предприятията от сектора на селскостопанските хранителни продукти, засегнати от значителното увеличение на разходите за входящи ресурси...
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

Становище на Европейския икономически и социален комитет „Към цялостна стратегия за устойчиво развитие на селските и градските райони“

Предвид предизвикателствата, свързани с изменението на климата и пандемиите, ЕИСК подчертава неотложната необходимост да се предприемат действия за смяна на парадигмата, за да се покаже добавената стойност от съвместната работа и от насърчаването на взаимното уважение и разбирателство в полза на всички граждани...
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

Волфганг Бурчер, ЕК: Държавите членки трябва да направят повече за устойчивостта на климата и околната среда в стратегическите планове по ОСП 2023-2027

Генераленият директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия (ГД АГРИ, ЕК) каза пред Комисията по земеделие (СОМ AGRI) в Европейския парламент (ЕП) на 10 май, че държавите членки трябва да направят повече за устойчивостта на климата и околната среда в своите стратегически планове по ОСП 2023-2027....
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

Евродепутати призовават ЕК за подготовка на стратегическите планове по ОСП 2023-2027 навреме

Членовете на Европейския парламент (ЕП) настояват за подготовка на стратегическите планове по ОСП 2023-2027 навреме, информира МЗм в последния си информационен бюлетин от 16.05.2022 г. Евродепутатите призовават Европейската комисия (ЕК) да се увери, че стратегическите планове ще влязат в сила навреме...
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

Германският министър на земеделието поиска от ЕК планираното за 2023 г. ново изискване за сеитбооборота да се отложи за 2024 г. заради застрашената от войната продоволствена сигурност

Германският федерален министър на земеделието Джем Йоздемир поиска въвеждането на новото изискване за сеитбооборота, планирано за 2023 г. като част от реформираната ОСП да се отложи, за да се увеличи производството на пшеница, като противодействие на недостига, причинен от войната в Украйна...
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

Ново проучване на ЕК разкри как ОСП допринася за хуманното отношение към животните и намаляване на употребата на антимикробни средства. Какви са препоръките за ОСП 2023-2027?

За следващата ОСП основната препоръка е държавите-членки да прилагат по-широко разпространени мерки, насочени към хуманното отношение към животните. Следва да се разработи обща методология на ЕС за документиране на най-добрите практики за хуманно отношение към животните за прилагане във фермата със съответните цели...
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

Земеделските министри от ЕС приеха заключения относно стратегически подход за развитие на ваксинация като допълнителен инструмент за превенция и контрол на високопатогенната инфлуенца по птиците

Министрите на земеделието от ЕС се срещнаха в Брюксел, за да обсъдят разпространението на високопатогенната инфлуенца по птиците и стратегически подход към развитието на ваксинацията. Министрите продължават да обменят мнения относно положението на селскостопанските пазари с оглед на положението в Украйна...
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

Евродепутатите одобриха едногодишно спиране на митата на ЕС върху вноса от Украйна

След като Европейска комисия (ЕК) предложи на 27 април 2022 г. да се суспендират за една година вносните мита за целия украински износ за Европейския съюз (ЕС), днес (19.05.2022 г.) Европейският парламент (ЕП) гласува предложението, за да подкрепи икономиката на страната...
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

ЕК създава „коридори на солидарността“ в помощ на износа на селскостопански стоки от Украйна

Като част от действията на ЕС за солидарност с Украйна, Европейската комисия (ЕК) представи на 12 май 2022 г. набор от действия, за да помогне на Украйна да изнася селскостопанската си продукция....
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Продоволствена сигурност и устойчиви продоволствени системи“

Становището на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) относно „Продоволствена сигурност и устойчиви продоволствени системи“ е в отговор на искане на френското председателство на Съвета на ЕС за изготвяне на проучвателно становище, в което да се разгледат по-специално...
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

Добри практики

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Дигитален инструмент за изграждане картината на почвеното плодородие

Арт Мърфи, земеделски производител от Килабег (Югоизточна Ирландия), всяка година иска от своя съветник NMP план: „Планът ми предоставя точни съвети за торовете и варуването въз основа на взетите от мен актуални почвени проби. Следвайки съветите от плана, аз съм уверен, че ще постигна постоянни добиви и качество.”...
Виж още
diry

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Здравословна храна и къси вериги за доставки

Биологично ценни продукти са тези хранителни продукти, които се характеризират с високо съдържание на биологично активни съединения: витамини, незаменими аминокиселини, ненаситени мастни киселини, минерали. INNOFOOD HUB, Оперативна група (ОГ) по ЕПИ-АГРИ от Литва, разработва модел на къса верига за доставка на храни и местни пазари за тези здравословни, пресни, сезонни продукти....
Виж още
diry

Испанска оперативна група по ЕПИ проучва нови сценарии за стабилно съвместно съществуване между земеделски практики и производство на енергия от ВЕИ

AGROVOLATAICA е испанска оперативна група по ЕПИ- АГРИ, изпълняваща иновативен проект, в рамките на който проучва нови сценарии за стабилно съвместно съществуване между земеделски практики и производство на енергия от ВЕИ...
Виж още
diry

Иновативен инструмент за прецизно земеделие позволява на земеделските стопани да измерват биологичната активност на почвата

Новата технология позволява на земеделските стопани да видят микроорганизмите, които присъстват в определен тип почва, и да адаптират съответно ресурсите си. Иновацията е реализирана с финансовата подкрепа на Инструмента за малките и средните предприятия (МСП) на програма „Хоризонт 2020“, фокусиран изключително върху МСП...
Виж още
diry

Новости в нормативната уредба

Обнародвани са дерогациите за угарите в Наредба № 3 от 2015 г. за прилагането на схемите за директни плащания

В днешния брой на Държавен вестник (ДВ. бр. 38 от 20.05.2022 г.) е обнародвана Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания („Наредба № 3“)...
Виж още

Обнародвани са промените в Наредба № 4 за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките на ПРСР прилагани чрез ИСУН

Определени са нови срокове за изплащане на заявките за плащане, както и за приспадане на авансовите плащания по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020...
Виж още

Обнародвани са промени в ЗУСЕСИФ, свързани с преминаването на ЦКЗ към Министерство на финансите

В днешния брой на Държавен вестник (ДВ. бр. 39 от 27.05.2022 г.) е обнародван Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ)...
Виж още

Вижте априлските новости в законодателство на ЕС и РБ в областта на безопасността по агрохранителната верига в Информационен бюлетин № 4 на МЗм

Дирекция „Политики по агрохранителната верига” към Министерство на земеделието (МЗм) публикува априлското издание на Информационния бюлетин № 4/2022 г. относно качеството и безопасността на храните и фуражите, здравето на растенията и животните, хуманно отношение, схемите за качество и актуални новини в областта на безопасността по агрохранителната верига...
Виж още

Вижте новостите от месец май в законодателство на ЕС и РБ в областта на безопасността по агрохранителната верига в Информационен бюлетин № 5 на МЗм

Дирекция „Политики по агрохранителната верига” към Министерство на земеделието (МЗм) публикува на 30.05.2022 г. майското издание на Информационния бюлетин № 5/2022 г. относно качеството и безопасността на храните и фуражите, здравето на растенията и животните, хуманно отношение, схемите за качество и актуални новини в областта на безопасността по агрохранителната верига....
Виж още

До 2 юни ЕК събира коментари относно преразглеждането на схемата на ЕС за географски указания

Географските означения защитават наименованията на продукти от определени региони и със специфични характеристики, качества или репутация срещу копиране или измама и удостоверяват, че те са произведени по високи стандарти в техния район на произход...
Виж още

До 9 юни ЕК провежда консултация за преразглеждане на Инициативата на ЕС относно опрашителите

Поради това ЕК ще преразгледа инициативата и ще въведе инструменти и мерки за справяне с основните фактори за това намаляване, се казва в обявата на консултацията....
Виж още

До 17 юни тече обществено обсъждане на „Консултационен документ за концепция на проект за Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти“

В тази връзка МЗм публикува за обществено обсъждане „Консултационен документ“ за концепция на проект на ЗПБОППСП, придружен с „Въпросник“ относно оценка на въздействието върху малките и средни предприятия (МСП)...
Виж още

До 21 юли тече обществена консултация на ЕК по първоначалната оценка на въздействието на законодателна рамка за „Устойчива продоволствена система на ЕС“

На 28 април 2022 г. Европейската комисия (ЕК) постави началото на обществено допитване относно първоначалната оценка на въздействието на предложението за законодателна рамка за устойчива продоволствена система на ЕС- „Sustainable EU food system“....
Виж още

До 28 юли тече допитване на ЕК относно прегледа на схемата на ЕС за предлагане на плодове, зеленчуци и млечни продукти в училищата

Европейската комисия (ЕК) постави начало на обществена консултация относно изпълнението на схемата на ЕС за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко в училищата („училищната схема“) и възможните варианти за нейното оптимизиране....
Виж още

До 29 юли ЕК провежда онлайн консултация за геномните техники в земеделието

Европейската комисия (ЕК) подготвя политическа инициатива относно растенията, получени чрез насочена мутагенеза и цисгенеза. Тя ще обхваща също така храни и фуражи, получени от такива растения....
Виж още

Възможности за финансиране

ДФЗ отпуска 30 млн. лв. за 2022 г. за краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци и на стопаните, отглеждащи едри и дребни преживни животни. Размерът на кредита за фермер е до 15 000 лв., при лихва 2%.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обяви, че в рамките на проведеното на 20 май заседание на Управителния съвет (УС) на ДФЗ е взето решение за отускане на 30 млн. лв. за 2022 г. за краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци (полско и оранжерийно производство) и на стопаните, отглеждащи едри и дребни преживни животни....
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

16 май- 15 юни: Прием по мярка „Застраховане на реколтата“ от НППЛВ 2019-2023

От 16 май до 15 юни 2022 г. ще се проведе прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 (НППЛВС 2019-2023)....
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

Прием’2022 по НПП: До 30 юни бенефициентите по мерки А, Б, В и Д могат да кандидатстват за кредитиране от ДЗФ при 2,5 % лихва, а до 31 юли инвестициите трябва да са извършени!

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира всички бенефициенти със сключени договори по мерки А, Б, В и Д от приема за 2022 г. по Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 (НПП), че могат да кандидатстват за кредити от ДФЗ....
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

До 15 юни ДФЗ ще изплати средствата по COVID помощта. 28 142 земеделски стопани подадоха заявления за подпомагане!

Държавен фонд „Земеделие (ДФЗ) съобщи за 28 142 подадени заявления по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“ за 2022 г., чийто прием приключи на 20 май 2022 г.....
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

С бюджет от 598 млн.€ ЕК обяви новите покани за 2022 г. по програма LIFE 2021 – 2027

Европейската комисия (ЕК) обяви на 17 май 2022 г. поканите за проектни предложения по Програма LIFE 2021 – 2027 за 2022 година.
598 милиона евро са налични тази година за финансиране на проекти за опазване на природата, опазване на околната среда, действия в областта на климата и преход към чиста енергия по програма LIFE 2021 – 2027....
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

„Хоризонт Европа“: 10 покани за 95 млн. € са отворени до 27 септември по „A Soil Deal for Europe Missions“

До 27 септември 2022 г. са отворени покани за представяне на проекти по 10 теми в подкрепа на изпълнението на мисията „A Soil Deal for Europe Missions“ по новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ 2021- 2027...
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

Събития

График на изнесените приемни на териториалните офиси на НССЗ до края на юни 2022 г.

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) публикува актуализиран индикативен график на изнесените приемни на своите териториални областни офиси (ТОО), планирани за провеждане до края на месец юни 2022 г.
Изнесените приемни на ТОО на НССЗ се реализират в общинските центрове в страната, за да предоставят на фермерите възможност за безплатни консултации на място...
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

„EU Green Week“ ще се проведе в хибриден формат в периода от 30 май до 5 юни 2022 г.

„Европейската зелена седмица“ (EU Green Week) е ежегодна възможност за обсъждане на европейската политика в областта на околната среда с политици, водещи природозащитници и заинтересовани страни от Европа и извън нея.
Тазгодишното издание е съсредоточено върху Европейския зелен пакт — стратегията на ЕС за устойчив и трансформиращ растеж за ефективно използване на ресурсите и неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г....
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

6 юни в Кърджали: Семинар „Изисквания към животновъдните обекти и жизнената среда при отглеждане на овце. Технологични решения при отглеждане на млечни овце“. НССЗ ще презентира възможностите за младите фермери по предстоящия прием на подмярка 6.1.

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез Териториалния областен офис (ТОО) – Кърджали, съвместно с Научния център по животновъдство и земеделие (НЦЖЗ) – Смолян към ССА и териториалното представителство на Научно-техническите съюзи (НТС) – Кърджали организират информационно-обучителен семинар на тема „Изисквания към животновъдните обекти и жизнената среда при отглеждане на овце. Технологични решения при отглеждане на млечни овце“....
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

Онлайн на 7 юни: Първи информационен ден и мрежово събитие относно новото европейско партньорство Circular Bio-based Europe Joint Undertaking

Първият информационен ден и мрежово събитие относно европейското партньорство Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) ще се проведат онлайн на 7 юни 2022 г.
По време на първия информационен ден и мрежовото събитие CBE JU, лектори от програмния офис на CBE JU, Bio-based Industries Consortium (BIC) и Европейската комисия (ЕК) ще представят:...
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

7 юни: Първи годишен форум на мисията на ЕС „Адаптиране към изменението на климата“ от програма „Хоризонт Европа“. Научете за отворените до 27 септември шест покани!

Мисиите на ЕС са новост от програмата за изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ за програмния период 2021-2027 г. Мисиите имат за цел справяне с някои от най-големите предизвикателства пред нашето общество днес в здравеопазването, климата и околната среда, и постигнето на амбициозните цели в тези области. Мисиите ще подкрепят научните изследвания за постигане на основните приоритети на ЕК и намиране на отговори на: борба с рака, адаптиране към климатичните промени, защита на океаните, моретата и водите, живот в по-зелени градове и осигуряване на здрави почви и храна...
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

До 8 юни серия от уебинари посветени на обезлюдяването, социалното предприемачество, младите, качеството на живот и развитието на селските райони организира иновативния проект KINESIS

KiNESIS (KNowledgE alliance for Social Innovation in Shrinking villages) е 3-годишен проект (изпълнява се в периода 2021-2023), който е съфинансиран по програмата на ЕС Erasmus+....

  Виж още
  14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

  Семинар „Летни резитби при праскова“ на 8 юни в Сливен организират НССЗ и Института по земеделие- Кюстендил. Представят и възможностите за младите фермери по предстоящия прием на подмярка 6.1.

  Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез Териториалния областен офис (ТОО) – Сливен, съвместно с Института по земеделие – гр. Кюстендил към ССА организират информационно-обучителен семинар на тема „Летни резитби при праскова“...

   Виж още..
   14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

   8 юни в гр. София: Бизнес форум „ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА“ организира Съюзът по хранителна промишленост

   Бизнес форум „ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА“ се организира от Съюза по хранителна промишленост (СХП) и дава възможност за представяне на позиции, формулиране на проблеми и задаване на актуални въпроси към поканените експерти. Форумът ще се проведе на 08 юни 2022 г. (сряда) от 09:30 ч. в Дом на науката и техниката, гр. София, ул. „Г. С Раковски“ № 108, ет. 2...

    Виж още...
    14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

    Открит ден „Иновации в земеделието“ организира на 8 юни Институт по земеделие- Карнобат

    Институт по земеделие- Карнобат ще проведе на 8 юни открит ден на тема „Иновации в земеделието“.
    Детайлна информация за предстоящото събитие можете да откриете в Програмата на събитието или като се свържете с ИЗ- Карнобат...

     Виж още...
     14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

     Информационен ден на EIT Food в България на 9 юни в АУ- Пловдив

     Консорциумът, Аграрен университет – Пловдив (АУ-Пловдив), Клийнтех България и СУ „Св. Климент Охридски“, който е Хъб мениджър на EIT Food за България, организират информационен ден за EIT Food.
     По време на събитието ще бъдат представени възможностите за включване на студенти, докторанти и фермери в рамките на програмите на EIT–Food – Предприемачески програми, програми за иновации в агро–хранителни вериги и трансфер на знания, дигитализация в агрохранителната верига и др.
     ...

      Виж още...
      14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

      10 юни в гр. Пловдив: Национален форум „За природа свободна от инвазивни чужди видове растения“

      Форумът се организира от екипа на ФИП, в партньорство с ръководството на Аграрен университет- Пловдив, в зали и външно пространство на университета. Събитието е посветено на тридесетата годишнина на Програмата за околна среда на ЕК – LIFE и на създаването на мрежата от защитени зони НАТУРА 2000...

       Виж още...
       14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

       10-и юни: Конференция „Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход“

       През последните месеци, в условията на енергийна криза и предстоящите дебати около прилагането на пакета „Fit for 55“, темата за Зеления преход към нисковъглеродна икономика отново излезе на преден план в Европа и в България. За страната ни, която е сред най-зависимите от изкопаемите горива в ЕС, това е решаващ момент и най-вече перспектива за модернизация и иновации...

        Виж още...
        14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

        ЕК организира на 15- 16 юни „The Rural Pact conference“ в хибриден формат

        Конференцията „Пакт за селските райони“ („The Rural Pact conference“) се рганизира от Европейската комисия (ЕК) в партньорство с Европейския комитет на регионите, Европейския икономически и социален комитет, Европейския парламент, Председателството на Европейския съвет и Европейския селски парламент...

         Виж още...
         14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

         „European Organic Congress 2022“ ще се проведе на 16- 17 юни гр. Бордо, Франция

         След дълго време без физически събития, тазгодишният конгрес ще предложи на европейските заинтересовани страни в областта на биологичното производство отново възможността да присъстват на лични сесии на място и да общуват с експерти по съответните теми, свързани с биологичните храни и земеделието...

          Виж още...
          14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“
          Следете страницата и профила във Фейсбук на НСМ за още актуална информация на провежданите секторни събития у нас и в ЕС, позволяващи свободен достъп.
          facebook website 

          Интересно и полезно

          Кандидатствайте онлайн от 25 март до 8 юни в първите „Награди на ЕС за биологично производство“!

          Като истинска общоевропейска съвместна инициатива, Европейската комисия (ЕК), Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК), Европейският комитет на регионите (КР), COPA-COGECA (Асоциация на европейските земеделски стопани и европейските земеделски кооперативи) и Международната федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM Organics Europe) заедно поставиха началото на първите в историята на ЕС „Награди на ЕС за биологично производство“...
          Виж още

          До 13 юни е отворена покана на EIT Food за жени предприемачи в сектор агрохрани по програмата „EWA“ – Empowering Women in Agrifood

          „EWA“ – Empowering Women in Agrifood е 6-месечна предприемаческа програма на EIT Food, насочена към жени предприемачи от България, Чехия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Португалия, Испания или Турция за създаване на бизнес решения за специфични предизвикателства в сектора на агрохраните...
          Виж още

          Кандидатствайте от 8 март до 18 август за „Наградите на ЕС за жени иноватори 2022“

          Наградата на ЕС за жени иноватори отбелязва жените предприемачи, които стоят зад иновациите, променящи живота. По този начин ЕС се стреми да повиши осведомеността за необходимостта от повече жени новатори и да създаде модели за подражание за жени и момичета навсякъде...
          Виж още

          Новата Асоциация на производителите и преработвателите на насекоми в България (АППНБ) направи своето официално представяне

          Новата Асоциация на производителите и преработвателите на насекоми в България (АППНБ) направи своето официално представяне на пресконференция в Националния пресклуб на БТА на 20.05.2022 г.
          Асоциацията е учредена в края на 2021 г., седалището й е в гр. София и се представлява от съпредседателите Кремена Георгиева Дервенкова и Анатоли Красимиров Ценов...
          Виж още

          ЕК публикува проучване за въздействието на ОСП върху обмена на знания и консултантските дейности

          Това сочи публикуван на 2 май 2022 г. доклад от проучване „Evaluation support study on the CAP’s impact on knowledge exchange and advisory activities“ („Проучване в подкрепа на оценката за въздействието на ОСП върху обмена на знания и консултантските дейности“), изготвено от ADE в сътрудничество с CCRI и ÖIR и финансирано от Европейската комисия (ЕК)...
          Виж още

          Министрите на икономиката и финансите от ЕС одобриха оценката на националния план за възстановяване и устойчивост на България

          Съветът ще приеме решенията си за изпълнение относно одобряването на тези планове чрез писмена процедура скоро след проведената неформална среща на министрите. След официалното приемане на решенията тези две държави членки ще могат да използват средствата по Механизма за насърчаване на икономическото възстановяване от пандемията от COVID-19...
          Виж още

          Какви са възможностите и предизвикателствата пред агриволтаичните системи в прехода към нисковъглеродна икономика?

          Фотоволтаична система в овощна градина предлага максимална защита от силна градушка, дъжд или слана и служи като монтажна конструкция за слънчеви панели. Идеята за производство на слънчева енергия и отглеждане на култури на една и съща площ съществува от 80-те години на 20 век...
          Виж още

          Този бюлетин достига до Вас, тъй като сте се абонирали за него или сте заявили желание за получаване чрез попълване на заявка за членство в Национална селска мрежа.
          Можете да промените решението си по всяко време като кликнете върху връзката за прекратяване на абонамента в долната част на бюлетина, който получавате от нас.