Бюлетин Юли 2022

Вижте в браузъра.

Добре дошли в електронния бюлетин на

Национална селска мрежа!

ПРСР 2014-2020

55.12 % е усвояването по всички мерки на ПРСР в края на юни 2022

55.12 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (3 069 678 000 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ (ДФЗ) към 30.06.2022 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 691 903 257 евро от ЕЗФРСР......
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Актуализиран е индикативният график за приемите по ПРСР до края на 2022 година. Кои подмерки предстои да се отворят?

Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 публикува актуализирина Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014 – 2020 (ИГРП) за календарната 2022 г.Съгласно актуализираната ИГРП 2022 до края на настоящата година се очаква да стартират приеми по следните подмерки на удължената с 2 години ПРСР 2014-2020....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

До 30 септември е отворен прием по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014–2020

Управляващият орган на ПРСР 2014–2020 (УО) обяви прием по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-1.004 по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014–2020.
29,337 млн.лв. е общият бюджет по процедурата- 90% от средствата са осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 10 % е националното съфинансиране....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

До 6 юни 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на проектите от целевия прием за животновъдство по подмярка 4.1 на ПРСР. ВИЖТЕ Заповедта!

Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикува Заповед за изменение на Насоките по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020.
Със Заповедта са направени промени в Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и образеца на Административния договор.
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

До 17 август е отворен целеви прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР. ВИЖТЕ Резюме!

Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 40 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за големи предприятия по смисъла на ЗМСП....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

До 19 септември тече прием за „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване по подмярка 4.3 на ПРСР

Максималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 6 000 000 евро (11 734 980 лв.), а финансовата помощ за одобрените проектни предложения е в размер до 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

До 25 ноември общините кандидатстват по процедурите за „улици“ и „енергийна ефективност“ на подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) обяви прием по следните 2 процедури чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, по които допсутими бенефициенти са 215 общини на територията на „селските райони“ на страната
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

До 25 ноември общините кандидатстват по процедурите за „пътища“ и „вода“ на подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) обяви на 25 юли 2022 г. прием по още 2 процедури чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, по които допсутими бенефициенти са общини от територията на „селските райони“ на страната.
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

До 15 септември 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на проектите по горските подмерки 8.1, 8.3 и 8.6 на ПРСР. ВИЖТЕ заповедите!

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува заповеди, с които актуализира (с идентични промени) насоките по следните процедури за подбор на проектни предложения....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

До 31 август е отворен прием по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР

Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014 – 2020 обяви прием по процедура № BG06RDNP001-19.607 – Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР 2014-2020...
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Отворени процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

Общо 42 са отворените процедури на Местни инициативни групи (МИГ) в страната, които се финансират чрез ПРСР 2014-2020.
Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г.
...
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Публикувана е консолидирана версия на ПРСР 2014-2020 след одобрената от ЕК 12-та нотификация

Това става ясно от публикуваното на 26.07.2022 г. в сайта на Министерство на земеделието (МЗм) Решение за изпълнение на Комисията C(2022) 4370 от 20.06.2022 г. за одобрение на 12- тата нотификация по ПРСР 2014-2020.....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

Комисията по земеделие към 47-о НС гласува промени в ЗПЗП, регламентиращи прилагането на нова извънредна мярка по ПРСР

Председателят на Комисията по земеделието, храните и горите (КЗХГ) към 47-о Народно събрание, Пламен Абровски, внесе на 19.07.2022 г. проект на Закон за изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), насочени към регламентиране на реда за прилагане на новата мярка за извънредно временно подпомагане от ЕЗФРСР в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна....
Виж още
ПРСР 2014-2020: 48 бенефициента сключиха договори с ДФЗ по подмерки 8.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4.1

ОСП след 2020

ЕК разреши временна дерогация за 2023 г. на изискванията за сеитбооборот и поддържането на % непроизводствени площи. Националните власти имат 30 дневен срок за вземане на решение и уведомяване на ЕК

От 29.07.2022 г. е в сила публикуваният в Официален вестник на ЕС Регламент за изпълнение 2022/1317 на Комисията от 27 юли 2022 г. за предоставяне на дерогации от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилагането на стандарти 7 и 8 за добро земеделско и екологично състояние на земята (стандарти за ДЗЕС) за референтната 2023 година....
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

Българската позиция по проекторегламента на ЕК за устойчива употреба на ПРЗ и новини от заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство от 18 юли 2022 г.

Европейската комисия (ЕК) публикува на 22.06.2022 г. своето предложение за Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за устойчива употреба на продукти за растителна защита и изменение на Регламент (ЕС) 2021/2115 (SUR), а до 22 август ЕК провежда обществена консултация на проекторегламента....
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

От 30 юни е в сила Регламент за нова антикризисна мярка, която да финансира с до 5% от бюджета на ПРСР за 2021-2022 г. прякото подпомагане с до 15 хил. € на фермер и до 100 хил. € на МСП

При предоставянето на подпомагане по настоящата мярка, държавите членки трбва да вземат предвид подпомагането, предоставено по други инструменти за подпомагане на национално равнище или на равнището на Съюза, или по частни схеми в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна....
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

Правнообвързващи предложения на ЕК за намаляване с 50% употребата на пестициди до 2030 г. и за възстановяване на природата в Европа до 2050 г.

Това са водещите законодателни предложения на ЕК, които следват Стратегията за биологичното разнообразие и стратегията „От фермата до трапезата“ и които според ЕК ще спомогнат за гарантиране на устойчивостта и сигурността на доставките на храни в ЕС и по света....
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

Кои са научените уроци от 14 годишното подпомагане на земеделските системи с ВПС в България? Вижте констатациите и препоръките на експертите от СТЕП!

Сдружението за териториален и екологичен просперитет – СТЕП представи ефектите от 14 годишното подпомагане на земеделските системи с ВПС в България....
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

ЕК трябва да действа по-активно в борбата с измамите при разходите по ОСП, препоръчват одиторите на ЕСП

Общата селскостопанска политика (ОСП), най-големият компонент от разходите в бюджета на ЕС, включва някои схеми за плащания, които са особено податливи на рискове от измами. Това се твърди в публикувания на 04.07.2022 г. нов доклад на Европейската сметна палата (ЕСП)....
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

ЕСП: Повечето подкрепени от ЕЗФРСР проекти за диверсификация и инвестиции в инфраструктура функционират през целия изискуем период, но е възможно да се постигнат по-дългосрочни резултати

ЕСП очаква работата ѝ да помогне на Комисията да разпространява добри практики относно потенциалното включване на гаранции за дълготрайността на проектите, както и в нейната работа по оценяване на проекти за диверсификация и инфраструктура в селските райони...
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

ЕК не се е възползвала от потенциала за анализ на големи информационни масиви при ОСП, твърди в нов доклад ЕСП

Европейската комисия (ЕК) не се е възползвала от потенциала на големите информационни масиви, за да извършва анализи и въз основа на тях да разработва Общата селскостопанска политика (ОСП), твърди Европейската сметна палата (ЕСП) в публикувания нов „Специален доклад 16/2022...
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

Одиторите на ЕСП поставят под въпрос резултатите от прилагането на подхода ВОМР. Какво отговори ЕК?

Въведената през 1991 г. програма LEADER на ЕС за развитие на селските райони — с подход, основан на участието и ориентиран „от долу нагоре“, спомага за насърчаване на ангажираността на местно равнище. Тя обаче се характеризира с високи разходи и продължителни процедури за одобрение....
Виж още
До 31 август тече допитване на ЕК по прегледа на пазарните стандарти за селскостопански продукти на ЕС

Добри практики

Вдъхновяваща идея: Италианска оперативна група по ЕПИ-АГРИ работи в синергия с LIFE проект за екосистемни услуги, свързани с водата

Равнината на река Брента в Италия е екологичен коридор за биоразнообразие, признат за място от Натура 2000. Освен това е регионален източник на питейна вода, използва се за отдих и около 43% от площта е предназначена за селско стопанство...
Виж още
diry

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Всичко, което трябва да знаете за овцете в една цифрова платформа

Целта на платформата „Всичко за овцете“ е да увеличи достъпа до знания и ресурси, за да подобри производителността и конкурентоспособността на фермите и да предостави решения на общи проблеми, съчетавайки научен и практически подход....
Виж още
diry

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Технологична иновация за предотвратяване атаките на вълци върху пасищни животни

Нарастващата популация на вълци в Испания все повече създава проблеми на екстензивното животновъдство. Оперативна група GELOB разработи и тества технологично решение, което може да помогне за наблюдение на пасищните животни и да ги предпази от атаки...
Виж още
diry

Открийте вдъхновяващи идеи и иновативни истории от цяла Европа в новия брой „Agrinnovation magazine“ на ЕПИ-АГРИ

Не пропускайте да научите за успешни проекти на оперативни групи по ЕПИ-АГРИ от Европа или пък да взаимствате идеи от постиженията на международни проекти по програмите на ЕС „Хоризонт 2020“, LIFE+, INTERREG....
..
Виж още
diry

Новости в нормативната уредба

Обнародвана е наредбата за извънредна подкрепа за „свиневъдство“, „птицевъдство“, лозаро-винарство“ и оранжерийно производство на зеленчуци. Очакват се указания, старт на приема и изплащане на помощта до 30 септември 2022 г.

Като най-засеганти от конфликта между Русия и Украйна и последвалите международни икономически сътресения МЗм индентифицира земеделските стопани от секторите „свиневъдство“, „птицевъдство“, лозаро-винарския сектор и оранжерийно производство на зеленчуци, към които да насочи тази извънредна финансова помощ....
...
Виж още

До 8 август тече обсъждане на промените в новата Наредба № 1 за извънредната подкрепа за „свиневъдство“, „птицевъдство“, лозаро-винарство“ и оранжерийно производство на зеленчуци

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 12 юли 2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори („Наредба № 1).....
...
Виж още

Обнародвани са промени в НАРЕДБА № 6 за прилагане на НППЛВС 2019-2023. Кои мерки стартират през септември?

В брой 60 на Държавен вестник от 29.07.2022 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (НППЛВС 2019 – 2023)...
Виж още

Обнародвано е Постановление № 157 на МС за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост и на техните основни функции

Съгласно ПМС № 157 „Система за управление и контрол“ е единна система за управление, контрол и одит на ПВУ, изградена за осигуряване функционирането на предвидима, стабилна и гъвкава вътрешно-контролна среда за изпълнението на ПВУ и включва....
...
Виж още

Обнародвани са промени в ЗУСЕСИФ, въвеждащи правилата за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление през програмен период 2021-2027

Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) е обнародван в извънреден брой на Държавен вестник (ДВ. бр. 51 от 01.07.2022 г.)....
...
Виж още

Вижте новостите от месец юни в законодателство на ЕС и РБ в областта на безопасността по агрохранителната верига в Информационен бюлетин № 6 на МЗм

Дирекция „Политики по агрохранителната верига” към Министерство на земеделието (МЗм) публикува на 01.07.2022 г. юнското издание на Информационния бюлетин № 6/2022 г. относно качеството и безопасността на храните и фуражите....
...
Виж още

Възможности за финансиране

По какви антикризисни мерки за справяне с последиците от войната в Украйна работи МЗм? Кога ще стартират?

През последните седмици в медийното пространство се разпространява „разхвърляна“ информация за подготвяните от министерството на земеделието (МЗм) антикризисни мерки за преодоляването на последиците от военния конфликт в Украйна....
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

29 юли- 8 август: Стопани от секторите „свиневъдство“, „птицевъдство“, лозаро-винарския сектор и оранжерийно производство на зеленчуци кандидадтстват в ОД на ДФЗ за извънредна подкрепа заради войната в Украйна

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обяви прием за земеделските стопани за подпомагане по извънредната финансова помощ във връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна...
..
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

От 1 до 15 август неполучилилите de minimis в началото на годината тютюнопроизводители кандидатстват за подпомагане

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обяви прием за тютюнопроизводителите, които не са получили de minimis в началото на 2022 година. , могат да подават документи...
..
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

6 юни- 31 август: Прием по de minimis за пчеларите, произвеждащи „Странджански манов мед“

Странджанският манов мед е със защитено наименование за произход (ЗНП) и се среща единствено в района на Странджа планина. Схемата ще съдейства за съхраняване на традициите и на поминъка в региона....
..
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

До 18 август е отворено кандидатстването в СУНИ по 13-та конкурсна сесия на Национален иновационен фонд

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към Министерство на иновациите и растежа (МИР) стартира на 18.07.2022 г. прием на проектни предложения в рамките на 13-та конкурсна сесия на Национален иновационен Фонд (НИФ или „Фонда“)....
..
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

1 юли – 1 септември 2022: Признати организации на производители на плодове и зеленчуци кандидатстват за одобрение на нови оперативни програми

От 1 юли до 1 септември 2022 г. признати организации на производители на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за одобрение на нови оперативни програми, стартиращи изпълнение от 1 януари 2023 г., информират от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ)...
..
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

До 24 юни ДФЗ приема документи по държавната помощ за родословна книга и селекция на животните. От 22 август до 9 септември ще е кандидатстването за 2-ри транш.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обяви прием по схемата „Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните”...
..
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

До 31 август е удължен приемът по схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“

Целта на помощта е насърчаването на малки и средни предприятия (съгласно чл. 2 в Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014), регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, производители на плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури, тютюн, зърнени и маслодайни култури, за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие...
..
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

До 30 септември ДФЗ приема заявления за сертифициране по стандарта GLOBALG.A.P.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съобщава, че от 15 март до 30 септември 2022 г. се приемат заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P....
..
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

До 14 октомври е отворен прием на заявления за компенсиране на разходите за борба с доматения миниращ молец

Целта на помощта за борба с доматения миниращ молец е ограничаване загубите на продукция, причинени от вредителя по зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии...
..
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

ДФЗ увеличи с 3,25 млн. лв. бюджета по държавната схема за инвестиции в растениевъдство, за да финансира всички одобрени 175 проекта от прием’2022

Тазгодишният прием по държавната схема „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“ се проведе в периода 8 март- 8 април- подадени са 175 заявления*....
..
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

До 21 октомври е отворена малка грантова схема „Енергийна ефективност в индустрията“ по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021

Целта на стартиралата на 19 юли 2022 г. процедура е изпълнението на мерки за енергийна ефективност (ЕЕ), с които да се постигне повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството и конкурентоспособността на българските предприятия...
..
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

С бюджет от 598 млн.€ ЕК обяви новите покани за 2022 г. по програма LIFE 2021 – 2027

598 милиона евро са налични тази година за финансиране на проекти за опазване на природата, опазване на околната среда, действия в областта на климата и преход към чиста енергия по програма LIFE 2021 – 2027....
..
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

„Хоризонт Европа“: 10 покани за 95 млн. € са отворени до 27 септември по „A Soil Deal for Europe Missions“

До 27 септември 2022 г. са отворени покани за представяне на проекти по 10 теми в подкрепа на изпълнението на мисията „A Soil Deal for Europe Missions“ по новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ 2021- 2027...
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

МС одобри 4 програми за периода 2021-2027: ИНТЕРРЕГ Гърция – България, ИНТЕРРЕГ България – Турция, ИНТЕРРЕГ Европа и програма „Дунавски регион“

Министерският съвет (МС) одобри проектите на четири програми за териториално сътрудничество в рамките на проведеното на 6 юли 2022 г. редовно заседание...
...
Виж още
До 18 ноември е отворен прием по програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм

Събития

ВАЖНО! Отменя се информационният семинар на 3 август в гр. Плевен!

Информационен семинар ще бъде проведен от ЗУ на НСМ в края на месец август и ще бъде свързан с възможностите за подпомагане на общините от селските райони, които предоставят стартиралите 4 процедури на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020....
...
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

ПОКАНА към заинтересованите в областта на биопроизводството страни за обсъждане на проект на нов Национален план за биологично производство, 11 август в Бургас

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) със съдействието на Министерство на земеделието (МЗм) организира провеждането на работна среща за обсъждане на проекта на нов Национален план за биологично производство в контекста на Европейската зелена сделка и амбициозните цели за 2030 г....
...
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

ПОКАНА за обучение на МЗм на 12 август в Бургас относно новостите в биозаконодателството и преодоляването на често допусканите грешки при мярка 11 на ПРСР 2014-2020

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) със съдействието на Министерство на земеделието (МЗм) организира провеждането на обучение относно новостите в законодателството в областта на биологичното производство и преодоляването на често допусканите грешки при кандидатстването по мярка 11 „Биологично земеделие“ на ПРСР 2014-2020....
...
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

ЗУ на НСМ организира в края на август информационен семинар по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020

Информационният семинар ще бъде проведен от ЗУ на НСМ в края на месец август. Експерти на УО ще представят възможностите за подпомагане на общините от селските райони, които предоставят стартиралите 4 процедури на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020.....
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

ПОКАНА за участие в ТРГ „Подкрепа за Smart villages в България“ към НСМ на 30 август!

ОТПРАВЯМЕ ПОКАНА КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, имащи опит и отношение по темата, да се включат при сформирането на състава на ТРГ 5 „Подкрепа за Smart villages в България“, да заявят своя интерс за участие в предстоящото заседание и бъдещата съвместна работа......
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

График на изнесените приемни на териториалните офиси на НССЗ до края на септември 2022 г.

Изнесените приемни на ТОО на НССЗ се реализират в общинските центрове в страната, за да предоставят на фермерите възможност за безплатни консултации на място...
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

Онлайн на 28 и 29 септември: Европейски дни на научните изследвания и иновациите 2022

За трета поредна година събитието ще се проведе онлайн на 28 и 29 септември 2022 г., давайки възможност на всеки заинтересован да се включи...
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“

До 16 септември МЗм прави теренни проверки на физическите блокове с цел обновяване данните в СИЗП за кампания 2022

Целта е да се установи дали площите във ФБл, както и заявените извън обхвата на слоя „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2022 г., отговарят нa критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ...
Виж още
14-15 октомври: Второ издание на конференцията на ЕК „От фермата до трапезата“
Следете страницата и профила във Фейсбук на НСМ за още актуална информация на провежданите секторни събития у нас и в ЕС, позволяващи свободен достъп.
facebook website 

Интересно и полезно

ЕПИ-АГРИ търси експерти за Фокус групи по 3 нови теми. До 19 септември можете да кандидатствате!

Поканени да кандидатстват за участие в новите Фокус групи са земеделски производители, лесовъди, съветници, учени и други, имащи специфични познания и опит по някоя от темите по-долу...
Виж още

Кандидатствайте от 8 март до 18 август за „Наградите на ЕС за жени иноватори 2022“

Наградата на ЕС за жени иноватори отбелязва жените предприемачи, които стоят зад иновациите, променящи живота. По този начин ЕС се стреми да повиши осведомеността за необходимостта от повече жени новатори и да създаде модели за подражание за жени и момичета навсякъде...
Виж още

Кандидатствайте до 9 септември за европейската награда за пчеларство 2022

В допълнение към горните категории, „Специално мнение на журито“ ще бъде присъдено с грамота за признание за отличен малък по мащаб проект, ферма или инициатива...
Виж още

До 16 август ЕК провежда обществена консултация относно целите за намляване на разхищението на храни в ЕС

Тази водеща инициатива на ЕК, която е част от стратегията на ЕС „От фермата до трапезата“, има за цел да се предложат правно обвързващи цели за намаляване на разхищението на храни...
Виж още

До 22 август ЕК провежда обществена консултация по проекторегламент относно възстановяването на природата

Предложението за регламент на ЕК (Предложение за регламент – COM(2022)304) е в изпълнение на целите на Стратегията за биоразнообразие за 2030 г. и предлага правно обвързващи цели за възстановяване на увредените екосистеми в ЕС....
Виж още

До 22 август ЕК провежда обществена консултация на проекторегламент за устойчива употреба на ПРЗ

Европейската комисия (ЕК) публикува на 22.06.2022 г. своето предложение за Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за устойчива употреба на продукти за растителна защита и изменение на Регламент (ЕС) 2021/2115 (SUR)...
Виж още

До 26 август ЕК провежда обществена консултация относно план за действие за по-добро управление на хранителните вещества

Целта на ЕК е с настоящата консултация да се съберат мненията на обществеността и заинтересованите страни относно аспектите на плана за действие на ЕС за интегрирано управление на хранителните вещества...
Виж още

ЕС и Нова Зеландия приключиха преговорите по търговското споразумение. Ще се отрази ли на агрохранителния сектор?

Споразумението включва и поемането на безпрецедентни ангажименти за устойчивост, включително за спазване на Парижкото споразумение относно изменението на климата и основните трудови права, чието прилагане ще бъде осигурено чрез търговски санкции като крайна мярка....
Виж още

Този бюлетин достига до Вас, тъй като сте се абонирали за него или сте заявили желание за получаване чрез попълване на заявка за членство в Национална селска мрежа.
Можете да промените решението си по всяко време като кликнете върху връзката за прекратяване на абонамента в долната част на бюлетина, който получавате от нас.