Европейската сметна палата с доклад и препоръки за подобряване насочеността на ЕЗФРСР мерките в горското стопанство към биологичното разнообразие и борбата с изменението на климата

Европейската сметна палата с доклад и препоръки за подобряване насочеността на ЕЗФРСР мерките в горското стопанство към биологичното разнообразие и борбата с изменението на климата

Европейската сметна палата (ЕСП) публикува Специален доклад 21/2021: „Финансиране от ЕС за опазване на биоразнообразието и борба с последиците от изменението на климата в европейските гори — положителни, но ограничени резултати“ ​​“Горите в ЕС са...
Проучване на JRC върху стратегиите „От фермата до трапезата“ и „Биологично разнообразие“

Проучване на JRC върху стратегиите „От фермата до трапезата“ и „Биологично разнообразие“

Съвместният изследователски център на ЕК (Joint Research Centre/JRC) публикува доклад от ново проучване „Моделиране на екологични и климатични амбиции в селскостопанския сектор с модела CAPRI“/“Modelling environmental and climatic ambition in the...
Европейско проучване за въздействието на стратегиите „От Фермата до трапезата“ и „Биоразнообразие“ потвърждава негативните ефекти върху селскостопанското производство и цените в Европа

Европейско проучване за въздействието на стратегиите „От Фермата до трапезата“ и „Биоразнообразие“ потвърждава негативните ефекти върху селскостопанското производство и цените в Европа

Европейско проучване за въздействието на стратегиите на ЕС „От Фермата до трапезата“ и „Биоразнообразие“ потвърждава негативните ефекти на стратегиите на ЕС, произтичащи от Зелената сделка, върху селскостопанското производство и цените в Европа. Това проучване на...
Ново проучване посочва кои са практиките, които съвместно осигуряват продоволствена сигурност, смекчаване и адаптиране към климатичните промени, борба с деградацията на земята и опустиняването

Ново проучване посочва кои са практиките, които съвместно осигуряват продоволствена сигурност, смекчаване и адаптиране към климатичните промени, борба с деградацията на земята и опустиняването

Начинът, по който се използва и управлява земята е едно от големите глобални предизвикателства, свързано с хранителната система. По-конкретно необходимо е смекчаване и адаптиране към изменението на климата, борба с опустиняването и деградацията на земите и осигуряване...
Проучване на JRC показва, че амбициозните изисквания за зелени практики могат да доведат до по -високи ползи за околната среда

Проучване на JRC показва, че амбициозните изисквания за зелени практики могат да доведат до по -високи ползи за околната среда

В публикувано през юли 2021 г. ново проучване на Съвместния изследователски център на ЕК (Joint Research Centre/JRC) се показва как изборът на земеделските производители да приемат доброволни зелени практики се влияе от това колко вече са задължени да допринасят за...
ВОМР: Сметната палата с препоръки към МЗХГ и ДФЗ в нов доклад, оценяващ подхода в периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2019 г.

ВОМР: Сметната палата с препоръки към МЗХГ и ДФЗ в нов доклад, оценяващ подхода в периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2019 г.

В извършен от Сметната палата на Република България (СП) одит „Мониторинг и оценка на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2019 г. се констатира: „Прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие,“ чрез...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!