ДФЗ публикува предварителния ранкинг на проектите по подмярка 6.3 от ПРСР 2014 – 2020

ДФЗ публикува предварителния ранкинг на проектите по подмярка 6.3 от ПРСР 2014 – 2020

Кандидатите  получили по-малък брой точки от заявените могат да подадат писмени възражения до Управляващия орган на ПРСР2014-2020 в 14–дневен срок от публикуване на списъците. Държавен фонд „Земеделие“ информира, че приключи предварителното класиране на проектните...
Биофермерите бенефициенти по мярка 11 на ПРСР имат 10 дни за потвърждаване на данните в биорегистъра на МЗХГ

Биофермерите бенефициенти по мярка 11 на ПРСР имат 10 дни за потвърждаване на данните в биорегистъра на МЗХГ

От днес, 11 февруари до 14 февруари 2020 г. включително, всички биологични оператори ще получат писмо за създаден профил от контролиращите ги лица (КЛ) в Електронния регистър на биологичното земеделие.  ⚠️ Операторите периодично трябва да проверяват дали профилът им е...
МЗХГ увеличава с над 12 млн. лв. бюджета по подмярка 6.1 и още над 260 млади фермери ще бъдат финансирани от ПРСР 2014-2020

МЗХГ увеличава с над 12 млн. лв. бюджета по подмярка 6.1 и още над 260 млади фермери ще бъдат финансирани от ПРСР 2014-2020

Управляващият орган (УО) на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. публикува за обсъждане проект на заповед за изменение на Заповед № РД 09-239 от 12.03.2018 г. на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на...
Нови разяснения на МЗХГ по подмярка 1.1 на ПРСР 2014-2020

Нови разяснения на МЗХГ по подмярка 1.1 на ПРСР 2014-2020

16 март 2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проектни предложения по отворената Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване от ПРСР...
До 17 февруари тече обсъждане на проект на „Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025″

До 17 февруари тече обсъждане на проект на „Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025″

Проект на „Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.“ е публикувана за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации www.strategy.bg 17 февруари 2020 г. е крайният срок на обществената консултация, в рамките на...
МЗХГ и ДФЗ разработват Компенсационен фонд за обезщетяване на фермерите

МЗХГ и ДФЗ разработват Компенсационен фонд за обезщетяване на фермерите

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) започват работа по изграждането на компенсационен фонд за обезщетяване на земеделските производители от постъпили неблагоприятни климатични събития. Това съобщиха министър Десислава...