Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Food Value: онлайн пазар за местни хранителни вериги

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Food Value: онлайн пазар за местни хранителни вериги

Няколко иновативни проекта тестват рентабилни и устойчиви решения за по-ефективна логистика и дистрибуция, позволявайки на късите вериги да споделят разходи и ресурси, както и адаптация към нуждите на по-големите клиенти. Интелигентните ИТ решения могат да дадат...
Актуални разяснения по подмярка 4.3 на ПРСР 2014-2020

Актуални разяснения по подмярка 4.3 на ПРСР 2014-2020

Запознайте се с публикуваните от Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) разяснения на Постъпили в периода 1-18 май 2020 г. въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-4.011 „Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за...
Селскостопанска академия разработи „Стратегия за укрепване ролята на аграрния сектор в биоикономиката“ с препоръки към Стратегическия план на ОСП 2021-2027

Селскостопанска академия разработи „Стратегия за укрепване ролята на аграрния сектор в биоикономиката“ с препоръки към Стратегическия план на ОСП 2021-2027

В документа учените правят конкретни препоръки за включване на биоикономиката при изготвянето на Стратегическия план на ОСП 2021-2027. Биоикономиката обхваща производството на възобновяеми биологични ресурси (биомаса) и тяхното превръщане в храни, фуражи, биологични...
ЕК публикува всеобхватна нова Стратегия за биологичното разнообразие 2030

ЕК публикува всеобхватна нова Стратегия за биологичното разнообразие 2030

Днес Европейската комисия прие всеобхватна нова Стратегия за биологичното разнообразие — да върнем природата в живота си, както и стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система. Двете стратегии се подсилват...
ЕК публикува Стратегията „От фермата до трапезата“

ЕК публикува Стратегията „От фермата до трапезата“

Стратегия „От фермата до трапезата“ – за справедлива, здравословна и екологично чиста хранителна система Днес Европейската комисия (ЕК) прие стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система, както и...
Актуални разяснения по подмярка 4.3 на ПРСР 2014-2020

На 20 май изтича крайният срок за подаване на заявления по мярка 14 от ПРСР 2014-2020

Това става ясно от публикуваната днес Заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ , с която се изменя крайната дата на приема по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“, посочена в т. 1 от Заповед No 03 –РД / 901 от 01.04.2020г. на изпълнителния...