МЗХГ публикува актуализиран график на приемите по ПРСР през 2020 година

МЗХГ публикува актуализиран график на приемите по ПРСР през 2020 година

Актуализираната Индикативна годишна работна програма по ПРСР 2014 – 2020 за календарната 2020 година (ИГРП 2020) предвижда стартиране на 15 подмерки от ПРСР 2014-2020 На 15 януари 2020 г. в рамките на четиринадесето заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР...
Комитетът за наблюдение одобри новия обхват на НР 2 и новата подмярка НР 3 от ПРСР 2014-2020. В ход е обществено обсъждане на промени в наредбата за критериите и обхвата на НР

Комитетът за наблюдение одобри новия обхват на НР 2 и новата подмярка НР 3 от ПРСР 2014-2020. В ход е обществено обсъждане на промени в наредбата за критериите и обхвата на НР

За кампания 2019 всички кандидати по подмярка 13.2 ще получат подпомагане в размер на 30 евро/ха преходна помощ за стария обхват на НР 2 – 569 землища от НР 2. От обхвата на НР 2 отпадат 258 землища- от тях 64 ще бъдат включени в новата подмярка 13.3 (НР 3). Новият...
Новите критерии за оценка по подмярка 4.1 са одобрени от Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020

Новите критерии за оценка по подмярка 4.1 са одобрени от Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020

В рамките на проведеното на 15 януари 2020 г. 14-то заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 беше обсъдено и одобрено предложението на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 г. за изменение и допълнение на критериите за оценка на проектни предложения...
Промените по мярка 11 са одобрени от Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020

Промените по мярка 11 са одобрени от Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020

За групите на полските и ароматните култури подпомагането ще е в размер на 100% от изчислената ставка за първите 50 ха. от стопанството. За площите над 50 ха ще се предоставя финансово подпомагане в размер на 5% от изчислената ставка. За ПЗП се въвежда изискване за...
Новите критерии за оценка по подмярка 6.3 са одобрени от Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020

Новите критерии за оценка по подмярка 6.3 са одобрени от Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020

В рамките на проведеното на 15 януари 2020 г. 14-то заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 беше обсъдено и одобрено предложението на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 г. за изменение и допълнение на критериите за подбор на проектни предложения...
ДФЗ публикува индикативен график на плащанията по схеми и мерки от Кампания 2019

ДФЗ публикува индикативен график на плащанията по схеми и мерки от Кампания 2019

„Във връзка с новата политика на работа на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ- РА) и поетите ангажименти на ръководството за даване на точност, яснота и спазване на съответните графици на плащане, фондът информира земеделските стопани кога да очакват...