ADEME (Френската агенция за управление на околната среда и енергията) има отворена покана СО 3 (CO-COnstruction des Connaissances pour la transition écologique et solidaire), насочен към изследователи и организации на гражданското общество, които искат да работят заедно за разработване на знания за насърчаване на екологичното и устойчиво развитие.

Между 15 000 и 150 000 евро са на разположение за научноизследователски проекти за участие (включително поне един френски партньор) по теми, включително агроекология и интегрирано управление на околната среда.

Краен срок 25 октомври 2019 г.

Настоящото второ издание използва същите три теми от 2018 г.:

  1. Агроекологичен преход за справедливо, здравословно и устойчиво земеделие и храни;
  2. Интегрирано управление на околната среда;
  3. Екологични качества, здраве и благополучие на хората.

Повече информация можете да намерите тук: https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/CO32019-101 

Източник:https://appelsaprojets.ademe.fr