В рамките на проведеното на 07.04.2020 г. заседание на Управителния съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) са взети редица решения, базирани на предприетите от МЗХГ и ДФЗ комплексни действия и набор от мерки за смекчаване на икономическите последици от обявеното извънредно положение в България заради пандемията от COVID-19, отразяващи и исканията на браншовите организации.

 

Съгласно Протокол № 157/07.04.2020г. на УС на ДФЗ са взети следните решения 👇

 

📌 Предоставят се 30 млн. лв. за краткосрочни кредити в сектор „Плодове и зеленчуци“

УС на ДФЗ отпуска 30 млн. лв. за краткосрочни кредити на производителите на плодове и/или зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2020 г., при лихва по кредита в размер на 2 %, но не по-малко от референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит. От тях 5 млн. лв. се разпределят в помощ на оранжерийното производство.

Срокът на погасяване на кредитите ще е до 30 юни 2021 г.

На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схемите за обвързано производство на плодове и полски и/или оранжерийни зеленчуци за реколта 2020 г. Градинарите и овощарите трябва да са подавали заявление за подпомагане по същите схеми поне 3 години назад (за Кампании 2017, 2018 и 2019).

Предстои ДФЗ да изготви указания съвместно с компетентните дирекции на МЗХГ, които министъра на земеделието, храните и горите трябва да утвърди.

 

📌 5 млн. лв. се разпределят в помощ на оранжерийните производители

УС на ДФЗ утвърди финансов ресурс за 2020 г. в размер до 5 000 000 лева по минимална помощ de minimis за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика, сортиране, почистване, опаковане и други операции свързани с предлагането на свежи зеленчуци оранжерийно производство (домати, краставици и пипер) в търговската мрежа.

Подпомагане ще получат локални вериги, които имат най-малко три обекта в една или няколко съседни административни области. Те ще се явяват свързващото звено между производителите и потребителите. Търговските обекти ще изкупуват свежи оранжерийни зеленчуци – домати, краставици и пипер, ще ги сортират, ще ги опаковат и реализират.

Единичната ставка за подпомагане, предвидена за търговските обекти, е в размер на 600 лв. за домати, 400 лв. за краставици и 800 лв. за пипер. В калкулацията влизат част от разходите на тон, които кандидатът за помощта ще направи за привеждането на продукцията в търговски вид. Обектите за търговия трябва да бъдат регистрирани по чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в публичния регистър на БАБХ. За да получат средствата те трябва да докажат пред фонд „Земеделие“ с фактури, че са изкупили продукцията от земеделските стопани.

Очаква се ДФЗ да публикува в сайта си Указанията за държавната помощ и съпътстващите ги регистри.

 

📌 Дава се възможност за авансови плащания за инвестиции в растениевъдството

УС на ДФЗ взе решение да се даде възможност за авансово изплащане на част от държавната помощ по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”. Решението е на база предприети от МЗХГ и ДФЗ комплексни действия и набор от мерки за смекчаване на икономическите последици от кризата във връзка с обявеното извънредно положение в България и по предложение на браншовите организации в сектор „Растениевъдство”.

ДФЗ е в процес на допълване на Указанията с процедура за авансово изплащане на определен процент от държавната помощ по схемата по прием 2020 г., които се очаква да бъдат утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите.

 

📌 Удължава се срокът за изпълнение на договорите по 3 инвестиционни схеми

С оглед обявеното извънредно положение в България, заради пандемията от COVID-19 и постъпилите искания от бенефициенти за удължаване на срока за изпълнение на договорите, поради обективна невъзможност за изпълнение на инвестицията, УС на ДФЗ взе решение за удължаване сроковете на изпълнение на инвестиционните проекти от прием 2019-та по трите схеми за държавни помощи:

  1. „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”;
  2. „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ и
  3. „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”.

Всеки един сключен договор по трите схеми от прием 2019 г. ще се удължи със срока за времето на извънредно положение плюс още 3 месеца. Това означава, че при обявеното към момента извънредно положение от 2 месеца, за всеки бенефициент срокът за изпълнение на проекта се удължава с 5 месеца.

Указанията за прилагане на държавните помощи ще бъдат допълнени и утвърдени от Министъра на земеделието, храните и горите.

🔴Запознайте се с пълния текст на👉Протокол № 157 от заседанието на Управителния съвет на ДФЗ от 07.04.2020 г. 

Източник: ДФ „Земеделие“- РА

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!