Първата оценка на целия континент за химичните свойства на почвите в Европейския съюз (ЕС) разкрива високи нива на фосфор в земеделските почви. Използването на торове оказва влияние върху селското стопанство и околната среда. При повечето условия използването на торове увеличава производството на биомаса и следователно увеличава потенциалния добив и улеснява улавянето на въглероден диоксид от атмосферата. Въпреки това, прекомерната употреба на торове създава негативни екологични проблеми. Например, когато водата стане прекалено обогатена с минерали и хранителни вещества, тя предизвиква прекомерен растеж на водорасли, което може да блокира светлината и да изчерпи кислорода, необходим на водните растения и животни.

Първо картографиране на континтента за химичните свойства на почвата 

Като част от изследователския проект за FP7 research project RECARE, учените от JRC* ((Joint Research Center, превод на български- Съвместен изследователски център) оцениха за първи път в континентален мащаб състоянието на химичните и физичните свойства на почвите в ЕС. Използвайки проби от почвата от LUCAS (the Land Use and Coverage Area frame Survey- най-пълната налична база данни на ЕС, която съдържа около 22 000 проби от почвата от целия ЕС), те анализираха пълен набор от почвени характеристики (включително фосфор) и влияещите им фактори. Работата е извършена от учени от JRC, работещи в Европейския център за почвени данни (European Soil Data Centre/ESDAC)на Европейската комисия (ЕК). Новият набор от карти предоставя изчерпателен преглед на разпределението на химичните свойства (включително pH, катионен обмене капацитет, калциев карбонат, съотношение въглероден азот, азот, фосфор и калий) в почвите на 26 държави от ЕС, площ, обхващаща повече от 4,5 милион км2. За фосфора откритията показват, че високите нива се дължат на натоварването на торенето в земеделските райони.

Оптимизиране използването на фосфор е от полза за икономиката 

Фосфорът е ограничен ресурс със значителни запаси само в няколко страни, нито една от които не е в ЕС. Продуктите на основата на фосфати се набавят основно от Мароко (22% от общия внос в ЕС). Износът на диамониеви фосфати (DAP) от Мароко и Русия за ЕС се увеличи значително и достигна 70% от общия внос на DAP в ЕС през 2017 г. Следователно оптимизирането на използването и прилагането на фосфор като тор е от полза както за околната среда, така и за икономиката на ЕС.

Намаляване употребата на торове в Европа 

Картирането на концентрацията на фосфор в почвите на ЕС е от решаващо значение за разработването на дългосрочни агроекологични политики, които не вредят на околната среда и здравето ни и в същото време гарантират оптимални нива на торене в селското стопанство на ЕС.

Последователните реформи на Общата селскостопанска политика (ОСП), с отклоняването на директните плащания от подкрепа за производството на конкретни култури към подкрепа на дохода, вече доведоха до силно намаляване на употребата на торове. Държавите-членки на ЕС използват своите програми за развитие на селските райони за подпомагане на земеделските стопани в намаляването на замърсяването с хранителни елементи (азот, фосфор) от селското стопанство, за да изпълнят ангажиментите на Рамковата директива за водите. Те също така предоставят подкрепа за инвестиции в машини, осигуряващи по-ефективно прилагане на торове или обучение за най-добрите практики. Създадените от държавите-членки на ЕС земеделски съветнически служби помагат на фермерите във връзка със задълженията им за намаляване  замърсяването водни обекти с хранителни вещества от селскостопанските практики.

Предложение за бъдещата ОСП възнамерява да отиде стъпка по-напред, като предложи нов цифров инструмент, наречен Инструментза устойчивост на земеделието за хранителни вещества (Farm Sustainability Tool for nutrients). Използването му ще помогне на фермерите да разработят по-точен план за управление на хранителните вещества, който ще подобри както агрономичните, така и екологичните показатели на техните стопанства.

Използването на торове в ЕС се стабилизира през последните години. В наши дни прецизното торене дава възможност на фермерите да адаптират употребата на хранителни вещества според нуждите на растенията и по този начин да увеличат производителността, като същевременно намаляват използването на торове.

Мисия „здраве на почвата“

ЕК предложи да се създаде „мисия“ в областта на „здравето на почвата и храните“ като част от следващата изследователска програма „Хоризонт Европа“. „Мисиите“ са нов инструмент за научни изследвания и иновации и имат за цел да осигурят решения на големи предизвикателства. Мисия в областта на здравето на почвите и храните ще повиши осведомеността за важността на почвите, ще ангажира гражданите, ще създаде знания и ще разработи редица решения за справяне с различните предизвикателства пред почвите и управлението на почвите в Европа. Мисия в областта на здравето на почвите и храните ще допринесе за изпълнението на новите приоритети на Европейската комисия („Зелена сделка“), както и международните ангажименти за климата и устойчивото развитие.

Изследването на JRC информира научната общност и политиците на ЕС за настоящото състояние на здравето на почвите в Европа и ще допринесе за проекта GlobalSoilMap project, който има за цел да изготви първата в историята глобална карта на свойствата на почвата.

* Съвместният изследователски център е вътрешната научна служба на Европейската комисия. Той предоставя независими, базирани на научни изследвания съвети в подкрепа на изготвянето на политиките на ЕС. Повече за JRC можете да научите в интернет страницата: https://ec.europa.eu/jrc

 

Източник: https://ec.europa.eu/jrc; www.sciencedirect.com

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!