Проектът на консорциум KET4CleanProduction (KET4CP ), финансиран от ЕС чрез програма „Хоризонт 2020“ (H2020), поставя своите стратегически цели за подпомагане на малки и средни предприятия (МСП) да решат своите предизвикателства за чисто производство и в резултат на това да останат устойчиви, иновативни и конкурентоспособни. Проектът цели да създаде отворена иновационна екосистема с платформа за достъп тип „едно гише“ за трансгранични иновационни услуги за производствени МСП чрез мрежа от най-добри технологични центрове за KETs (key enabling technologies) и партньори от Европейската мрежа за предприемачество (Enterprise Europe Network, EEN).

KET4CP подпомага и улеснява свързаността на МСП с технологични центрове за KETs чрез микро грантове за съвместни проектни предложения.

Основно за микро гранта

  • Обхват: микро грантовете се предлагат за проекти за транснационално сътрудничество между МСП и минимум 2 технологични центъра за KETs. Фокусът е върху надграждането на производствените процеси.
  • Начало на покана: 1юни 2018
  • Край на поканата: 29 април 2020, 17:00 CET
  • Крайни дати: 8 крайни дати в 17:00 CET на 31 януари 2018, 31октомври 2018, 31януари 2019, 30 април 2019, 31юли 2019, 31октомври 2019, 31 януари 2020, 29 април 2020
  • Очаквана продължителност на микро грантовия проект: до 6 месеца
  • Общо финансиране от ЕС за МСП: 2.000.000 EUR
  • Максимален размер на финансовата подкрепа за всяко МСП: 50.000 EUR (предоставени като еднократна сума)
  • Допустими държави: страни-членки на ЕС и асоциираните страни по H2020.

До крайния срок 29 април 2020 г. KET4CP има още 3 периода за набиране на проектни предложения за микро грантове.

Микро грантове ще бъдат отпускани за успешно представен проект за транснационално сътрудничество между едино МСП и минимум 2 технологични центъра за KETs, които имат за цел да интегрират ключови технологии за решаване на предизвикателствата на чистото производство. KET4CP кани заинтересованите МСП да посетят секцията Micro Grants и да се запознаят с критериите за допустимост. Заинтересованите МСП могат да научат всичко за изискванията и процеса на кандидатстване в един единствен документ“Guide for Applicants”.

В сайта на ket4sme.eu освен необходимата информация и документацията за грантовете можете да откриете и успешни истории на финансирани от KET4CP проекти, включително за намаляване на въздействието на климата върху растенията, за разработване и разпространение на нова екологична пластмаса чрез използване на местни (възобновяеми и / или биоразградими) ресурси от растителни култури и др.

Кандидатстване в 5 стъпки

1. Регистрация в уеб платформа

АКО сте МСП: За начало трябва да се регистрирате в уеб платформата KET4CP (www.ket4sme.eu) и да получите достъп до вътрешното пространство на общността, където МСП ще може да установите интерактивна комуникация с други регистрирани потребители, като например технологични центрове за KETs и организации за подкрепа на бизнеса, напр. партньори от мрежата EEN. АКО сте технологичен център KET, EEN или организация подкрепяща бизнеса: Също сте поканени да се присъедините към платформата и да представите вашите услуги, да си партнирате с МСП и / или да действате като посредник, свързващ МСП с технологични центрове за KETs.

2. Изпращане на технологична заявка

Производственото МСП може да изпрати технологична заявка (technology request, TR) до платформата KET4CP, описваща предизвикателството за производствения процес. След това МСП ще получи кратък списък на технологични центрове за KETs, които потенциално биха могли да осигурят решение на заявката. След това МСП може да избере предпочитаните предлагани решения от краткия списък и да се свърже с експертите от KETs.

3. Изготвяне и изпращане на предложение за микро грант

За да подаде заявление за микро грант, производственото МСП първо трябва да се обедини с минимум два технологични центъра за KETs, отговарящи на технологично предизвикателство на МСП (вижте стъпка 2). Ако е установено съвпадение на интересите, МСП съвместно с двата технологични центъра за KETs следва да разработи и напише предложението за микро грант (micro grant proposal,MGP). Разработеният MGP може да бъде изпратен по всяко време, докато има отворени покани. Посочените крайни дати служат като крайни срокове за оценки. Забележете, може да да се изпрати само един MGP в рамките на крайна дата.

4. Оценка на предложението от външни експерти

След всяка крайна дата независими външни експерти изследват подадените предложения при най-високо ниво на поверителност. Експертите оценяват предложенията въз основа на три основни критерия: високи постижения, въздействие и качество на изпълнение, като за всеки критерий оценката е по скалата от 0 до 5. Решението за одобрение за финансиране се основава на общ резултат от минимум 12 от максимален 15. Приблизително един месец след крайната дата кандидатите МСП ще получат уведомление за резултата от оценката. Ако оценката за микро субсидия е успешна, МСП ще получи покана за подписване на споразумение за безвъзмездна помощ с координатора на проекта KET4CP.

5. Изпълнение на проект за микро грант

След подписване на споразумението за безвъзмездна помощ започва изпълнението на проекта за микро безвъзмездна помощ. Максималната продължителност на проекта е 6 месеца.След изпълнението на проекта трябва да се изпрати доклад за изпълнение на проекта, да се оцени качеството на услугата, предоставяна от технологичните центрове на KETs, както и да се разпространят резултатите по проекта (например под формата на успешна история).

Повече за микро грантовете на KET4CP: www.youtube.com; www.ket4sme.eu

Източник: www.ket4sme.eu

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 733 други абонати.