Библиотека

Европейски регламенти и политики

ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Основни актове:

Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета_1303_2013_BG_TXT

Регламент на Европейския парламент и на Съвета 2013_1305_BG_TXT

Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета 2017_2393_BG_TXT („Omnimus Regulations“)

Основни делегирани актове на Комисията:

Делегиран регламент на Комисията 2014_240_BG_TXT

Делегиран регламент на Комисията 2014_480_BG_TXT

Делегиран регламент на Комисията 2014_640_BG_TXT

Делегиран регламент на Комисията 2014_807_BG_TXT

Делегиран регламент на Комисията 2016_142_BG_TXT

ХОРИЗОНТАЛНИ ВЪПРОСИ

Основни актове:

Регламент на Европейския парламент и на Съвета 2013_1306_BG_TXT

Регламент на Европейски парламент и на Съвета 2016_791_BG_TXT

Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета 2017_2393_BG_TXT („Omnimus Regulations“)

Екологично законодателство

Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници

Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди

Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на дивите птици

ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

Основен акт: 

Регламент на Европейския парламент и на Съвета 2013_1307_BG_TXT

Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета 2017_2393_BG_TXT

Основни делегирани актове на Комисията:

Регламент 2014_639_BG_TXT

Регламент 2014_1001_BG_TXT

Регламент 2015_851_BG_TXT

Делегиран регламент на Комисията 2016_142_BG_TXT

ФИНАНСОВО РЕГУЛИРАНЕ

Основен акт:

Регламент на Европейския парламент и Съвета 2018_1046_BG_TXT

 

 

Българско законодателство, касаещо развитието на селските райони

Закон за животновъдството

Закон за защита на растенията

Закон за защитените територии

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

Закон за арендата в земеделието

Закон за опазване на земеделските земи

Закон за подпомагане на земеделските производители

Закон за посевния и посадъчния материал

Закон за фуражите

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

Закон за генетично модифицираните организми

Закон за храните

Закон за Центъра за оценка на риска по хранителната верига

Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС

Закон за Българската агенция по безопасност на храните

Закон за Ветеринарномедицинската дейност

Закон за виното и спиртните напитки

Закон за водите

Закон за лова и опазване на дивеча

Закон за рибарството и аквакултурите

Закон за опазване на околната среда

Закон за управление на отпадъците

Закон за ограничаване изменението на климата

 

Доклади
error: Съдържанието е защитено!!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!