Библиотека

Европейски регламенти и политики

ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Основни актове:

Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета_1303_2013_BG_TXT

Регламент на Европейския парламент и на Съвета 2013_1305_BG_TXT

Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета 2017_2393_BG_TXT („Omnimus Regulations“)

Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.-

Основни делегирани актове на Комисията:

Делегиран регламент на Комисията 2014_240_BG_TXT

Делегиран регламент на Комисията 2014_480_BG_TXT

Делегиран регламент на Комисията 2014_640_BG_TXT

Делегиран регламент на Комисията 2014_807_BG_TXT

Делегиран регламент на Комисията 2016_142_BG_TXT

ХОРИЗОНТАЛНИ ВЪПРОСИ

Основни актове:

Регламент на Европейския парламент и на Съвета 2013_1306_BG_TXT

Регламент на Европейски парламент и на Съвета 2016_791_BG_TXT

Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета 2017_2393_BG_TXT („Omnimus Regulations“)

Екологично законодателство

Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници

Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди

Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на дивите птици

ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

Основен акт:

Регламент на Европейския парламент и на Съвета 2013_1307_BG_TXT

Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета 2017_2393_BG_TXT

Основни делегирани актове на Комисията:

Регламент 2014_639_BG_TXT

Регламент 2014_1001_BG_TXT

Регламент 2015_851_BG_TXT

Делегиран регламент на Комисията 2016_142_BG_TXT

ОБЩА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007

ФИНАНСОВО РЕГУЛИРАНЕ

Основен акт:

Регламент на Европейския парламент и Съвета 2018_1046_BG_TXT

БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета

РЕГИСТЪР НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ АКТОВЕ И АКТОВЕТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Този регистър ви дава достъп до различните етапи от подготовката, приемането, контрола и публикуването на делегирани актове, както и до планирането, приемането и публикуването на регламенти за изпълнение.

 

Българско законодателство, касаещо развитието на селските райони

Закон за животновъдството

Закон за защита на растенията

Закон за защитените територии

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

Закон за арендата в земеделието

Закон за опазване на земеделските земи

Закон за подпомагане на земеделските производители

Закон за посевния и посадъчния материал

Закон за фуражите

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

Закон за генетично модифицираните организми

Закон за храните

Закон за Центъра за оценка на риска по хранителната верига

Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС

Закон за Българската агенция по безопасност на храните

Закон за Ветеринарномедицинската дейност

Закон за виното и спиртните напитки

Закон за водите

Закон за лова и опазване на дивеча

Закон за рибарството и аквакултурите

Закон за опазване на околната среда

Закон за управление на отпадъците

Закон за ограничаване изменението на климата

 

ПРСР 2014-2020 г.

Консолидирана версия на ПРСР 2014-2020 след одобрено от ЕК 13-то изменение

Консолидирана версия на ПРСР 2014-2020 след одобрено от ЕК 12-то изменение

Консолидирана версия на ПРСР 2014-2020 след одобрено от ЕК 11-то изменение

Консолидирана версия на ПРСР 2014-2020 след одобрено от ЕК 10-то изменение

Консолидирана версия на ПРСР 2014-2020 след одобрено от ЕК 9-то изменение

Косолидирана версия на ПРСР 2014-2020 след одобреното от ЕК 8-мо изменение

Консолидирана версия на  ПРСР 2014-2020 след одобрено от ЕК 7-мо изменение

Консолидирана версия на ПРСР 2014-2020 след одобреното от ЕК 6-то изменение

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. след 5-то изменение

Консолидирана версия на ПРСР 2014-2020 след одобреното от ЕК 4-то изменение

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 след 3-то изменение

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 след 2-ро изменение

Програма за развитие на селските райони след 1-во изменение

Програма за развитие на селските райони 2014-2020, одобрена от ЕК 26.05.2015

Единен_наръчник_публичност

 

 

Резюмета на мерки и подмерки ПРСР 2014 -2020

РЕЗЮМЕ по подмярка 7.2_Улици 2022

РЕЗЮМЕ по подмярка 7.2_Пътища 2022

РЕЗЮМЕ по подмярка 7.2_Енергийна ефективност 2022

РЕЗЮМЕ по подмярка 7.2_Вода 2022

Резюме по подмярка 1.2_прием 2022

Резюме по подмярка 4.2_целеви прием

Резюме по подмярка 6.1_прием 2021

Резюме по подмярка 4.2_прием 2021-2022

Резюме-по-подмярка-4.1_прием-2021

Резюме-по-подмярка-7.6_2020

Резюме-на-Подмярка-5.1-от-ПРСР-2014_2020

Резюме-по-подмярка-6.3_целеви-прием-2020

Резюме-по-подмярка-4.2.2 от ПРСР 2014-2020_октомври-2019

Резюме по подмярка-16.1 от ПРСР-2014-2020_октомври-2019

Резюме по подмярка-6.3 от ПРСР 2014-2020 _юли_2019

Резюме по подмярка-16.4 от ПРСР 2014-2020_юли_2019

Резюме по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020

РЕЗЮМЕ по подмярка 16.4 юли 2020

Резюме-по-подмярка-8.1 от ПРСР 2014-2020

РЕЗЮМЕ_Подмярка 21.1

Резюме_Подмярка 21.2

РЕЗЮМЕ Подмярка-21.3

Резюме по подмярка 5.2

Резюме на подмярка 4.1.2 от ПРСР 2014-2020

Резюме по подмярка 16.1_октомври 2020

Резюме подмярка 16.4_05.11.2020

Резюме подмярка 5.1 от ПРСР 2014-2020 / втори прием 2021 за животновъди /

 

Доклади

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!