Бюлетин Ноември 2020

Добре дошли в електронния бюлетин на

Национална селска мрежа!

ПРСР 2014-2020

До 15 януари 2021 г. е отворен прием по подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020 за агроиновации на оперативни групи по ЕПИ. ВИЖТЕ резюме!

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува обява за откриване на Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-16.003 по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014 - 2020. 15 януари 2021 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН! …

Виж още
До 15 януари 2021 г. е отворен прием по подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020 за агроиновации на оперативни групи по ЕПИ. ВИЖТЕ резюме!

До 1 февруари 2021 г. е отворен прием по подмярка 16.4 на ПРСР 2014-2020, подкрепяща къси вериги и местни пазари. ВИЖТЕ резюме!

Управляващият орга (УО) на ПРСР 2014 – 2020 обяви днес (02.11.2020 г.) процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-16.004 по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 1 февруари 2021 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН! …

Виж още
До 1 февруари 2021 г. е отворен прием по подмярка 16.4 на ПРСР 2014-2020, подкрепяща къси вериги и местни пазари. ВИЖТЕ резюме!

До 2 февруари 2021 г. е отворен прием по подмярка 19.1 на ПРСР 2014-2020 в частта на малките пилотни проекти на МИГ

Управляващият орга (УО) на ПРСР 2014 – 2020 обяви втори прием по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020, в частта на малките пилотни проекти. 2 февруари 2021 г. до 17:00 ч. е крайният срок за подаване на …

Виж още
До 2 февруари 2021 г. е отворен прием по подмярка 19.1 на ПРСР 2014-2020 в частта на малките пилотни проекти на МИГ

МЗХГ отваря прием по още 5 подмерки на ПРСР до края на годината. Кои са текущите и предстоящите възможности за подпомагане?

Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 възнамерява да отвори прием по още 5 подмерки от ПРСР 2014-2020 до края на настоящата година, а предложението бе одобрено от Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 в рамките на проведената в периода 08-16.10.2020 г. писмена неприсъствена съгласувателна процедура. 5 са отворените към момента процедури за прием на проектни предложения по: Подмярка 16.1 …

Виж още
МЗХГ отваря прием по още 5 подмерки на ПРСР до края на годината. Кои са текущите и предстоящите възможности за подпомагане?

ПРСР 2014-2020: 211 заявления са подадени по COVID 3 и близо 1 млн. лева са изплатени по COVID 2

Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) съобщава, че общо 211 заявления за подпомагане са подадени по извънредната подмярка 21.3 "Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3" от ПРСР 2014-2020, а 961 619 лева са изплатени на 671 стопани по подмярка 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2" по ПРСР 2014-2020. …

Виж още
ПРСР 2014-2020: 211 заявления са подадени по COVID 3 и близо 1 млн. лева са изплатени по COVID 2

Платени са още 1,11 млн. лева на 625 земеделски стопани по подмярка COVID 1 на ПРСР 2014-2020

Още 625 земеделски стопани получиха подпомаган по антикризисната подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани“ от ПРСР 2014-2020 (т.нар. подмярка COVID 1). 29 781 земеделски стопани, които са доказали своята допустимост по подмярка COVID 1 чрез участие в схемите на директните плащания и държавните помощи, първи получиха подпомагането на 16.10.2020 г., а 70 148 373 лв. бе размерът на …

Виж още
Платени са още 1,11 млн. лева на 625 земеделски стопани по подмярка COVID 1 на ПРСР 2014-2020

Увеличават с 8.6 млн. евро бюджета за "производство" на микропредприятията по подмярка 6.4.1 на ПРСР 2014-2020. В ход е обществено обсъждане на предложението.

Управляващият орган на ПРСР 2014 - 2020 (УО) публикува за обсъждане проект на Заповед за изменение на Заповед № РД 09-831 от 04.09.2018 г. на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020, с което предлага увеличаване бюджета по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от …

Виж още
Увеличават с 8.6 млн. евро бюджета за "производство" на микропредприятията по подмярка 6.4.1 на ПРСР 2014-2020. В ход е обществено обсъждане на предложението.

Увеличават с 794 000 лв. бюджета по подмярка 1.1 на ПРСР 2014-2020. В ход е обществено обсъждане на предложението.

Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на заповед за изменение на насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване" от ПРСР 2014-2020 До 25.11.2020 г. могат да се изпращат писмени предложения и коментари по публикуваните документи чрез …

Виж още
Увеличават с 794 000 лв. бюджета по подмярка 1.1 на ПРСР 2014-2020. В ход е обществено обсъждане на предложението.

50 % е усвояването по всички мерки на ПРСР 2014-2020 към края на октомври 2020

50 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (2 366 716 96 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ към 31.10.2020 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 178 084 115 евро от ЕЗФРСР. 74 % е изпълнението на ПРСР спрямо бюджета (ЕЗФРСР) от отворени …

Виж още
50 % е усвояването по всички мерки на ПРСР 2014-2020 към края на октомври 2020

ОСП след 2020

Съветът на ЕС и Европейският пармалент постигнаха неформална сделка за финансирането на фермерите през преходния период на ОСП за 2021 и 2022 година

На 27 ноември 2020 г. Съветът на ЕС сключи неофициална сделка с Европейския парламент (ЕП) за удължаване на настоящите правила на ОСП до края на 2022 г. и как да се разпределят допълнителните 8,07 милиарда евро от европейския инструмент за възстановяване на европейските фермери. Това неофициално споразумение е продължение на първоначалното споразумение през юни тази година. Неформалната сделка очертава разделяне …

Виж още
Съветът на ЕС и Европейският пармалент постигнаха неформална сделка за финансирането на фермерите през преходния период на ОСП за 2021 и 2022 година

Стартират тристранните преговори между ЕП, ЕК и Съвета на ЕС за реформата на ОСП след 2020 г. Какво споделиха главните преговарящи в европарламента?

На 10 ноември 2020 г. заместник председателят на ЕК Франс Тимерманс и комисарят по земеделието Януш Войчеховски представляваха Комисията на провелия се първи триалог по реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП). Триалогът обхваща и трите законодателни предложения - регламентът за стратегическите планове, хоризонталният регламент и регламентът за изменение на общата организация на пазара (ООП). Европейският парламент (ЕП), Съветът и Комисията …

Виж още
Стартират тристранните преговори между ЕП, ЕК и Съвета на ЕС за реформата на ОСП след 2020 г. Какво споделиха главните преговарящи в европарламента?

Европейският парламент и Съветът на ЕС постигнаха предварителна сделка относно пакета от NextGeneration EU за програмите за развитие на селските райони през 2021 и 2022

Европейският парламент (ЕП) и Съветът на ЕС постигнаха предварителна сделка относно пакета за възстановяване на ЕС за фермери, производители на храни и селски райони, който трябва да повиши тяхната устойчивост. 8,07 млрд. евро да са достъпни за държавите-членки през 2021-2022 г., а не както Европейската комисия (ЕК) беше предложила 2023-2024 г. Средствата са от новия Инструмента за възстановяване на ЕС …

Виж още
Европейският парламент и Съветът на ЕС постигнаха предварителна сделка относно пакета от NextGeneration EU за програмите за развитие на селските райони през 2021 и 2022

Новини от ноемврийската видеоконферентна среща на министрите на земеделието и рибарството от ЕС

Устойчивите хранителни системи, ситуацията на европейския селскостопански пазар, както и специфичните предизвикателства, свързани с COVID-19 и африканската чума по свинете, бяха основните теми, обсъдени по време на неформалната видеоконференция на министрите на земеделието и рибарството. Министрите засегнаха и свързаните с горите политики на ЕС и стратегията на ЕС за горите. "Обхватът от предизвикателства, пред които е изправен европейският агрохранителен сектор …

Виж още
Новини от ноемврийската видеоконферентна среща на министрите на земеделието и рибарството от ЕС

Първите проекти на 7 интервенции от Стратегическия план по ОСП 2021-2027 обсъди МЗХГ в рамките на третото онлайн заседание на ТРГ

На  16 ноември 2020 г. се проведе третото заседание на Тематична работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2021 – 2027 (ТРГ за СПРЗСР). Зам.-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева, която е и председател на ТРГ за СПРЗСР, отправи покана към членовете на ТРГ и към други организации, …

Виж още
Първите проекти на 7 интервенции от Стратегическия план по ОСП 2021-2027 обсъди МЗХГ в рамките на третото онлайн заседание на ТРГ

Нови 12 интервенции от Стратегическия план по ОСП 2021-2027 ще обсъди ТРГ в рамките на 4-то онлайн заседание на 30 ноември

На 30 ноември 2020 г. ще се проведе четвърто заседание на Тематична работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2021 – 2027 (ТРГ за СПРЗСР). Зам.-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева, която е и председател на ТРГ за СПРЗСР, отправи покана към членовете на ТРГ за участие в …

Виж още
Нови 12 интервенции от Стратегическия план по ОСП 2021-2027 ще обсъди ТРГ в рамките на 4-то онлайн заседание на 30 ноември

До 2 декември тече допитване на ЕК по пътната карта за опазването на биологичното разнообразие и целите в новата европейска стратегия

На 4 ноември 2020 г. Европейската комисия (ЕК) постави начало на обществено допитване върху пътната карта* („Roadmap”) , относно "Опазване на биологичното разнообразие: цели за възстановяване на природата в рамките на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие" Биоразнообразието, от което всички зависим, изчезва с безпрецедентна скорост, подчертава ЕК, а тази инициатива е една от ключовите мерки, обявени в стратегията на …

Виж още
До 2 декември тече допитване на ЕК по пътната карта за опазването на биологичното разнообразие и целите в новата европейска стратегия

До 10 декември тече допитване на ЕК по пътната карта за нова стратегия за почвите на ЕС

Европейската комисия (ЕК) постави на 5 ноември 2020 г. начало на обществената консултация върху пътната карта* („Roadmap”)  за "Нова стратегия на почвите - здрава почва за здравословен живот". Новата стратегията на ЕС за Биологичното разнообразие до 2030 г. обяви актуализацията на тематичната стратегия на ЕС за почвите от 2006 г. за справяне с деградацията на почвите и земите по всеобхватен …

Виж още
До 10 декември тече допитване на ЕК по пътната карта за нова стратегия за почвите на ЕС

27 НПО от екологичния и здравен сектор призовават ЕК да оттегли законодателното предложение за ОСП след 2020 г. 

Неправителствени организации (НПО) от здравния и екологичния сектор призовават Европейската комисия (ЕК) да оттегли законодателното предложение за реформа на ОСП след 2020 г. 27 НПО заявяват в отворено писмо, адресирано до председателя на ЕК г-жа Урсула фон дер Лайен и до зам-председателя на ЕК г-н Франс Тимерманс, че "Позициите, договорени в Европейския парламент и Съвета относно ОСП, работят срещу Зелената …

Виж още
27 НПО от екологичния и здравен сектор призовават ЕК да оттегли законодателното предложение за ОСП след 2020 г. 

Добри практики

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Управление на ландшафта за увеличаване на биоразнообразието

Френски фермери, пчелари и студенти обединяват усилия за насърчаване на биологичното разнообразие в проекта Biodiversité През последните три години фермери, пчелари и студенти работят заедно в проекта Biodiversité във френския регион Нормандия, за да проучат потенциала за увеличаване на биологичното разнообразие на земеделските площи, чрез засаждане на ивици с цъфтящи медоносни растения. ЦЕЛТА на проекта „Повишаването на присъствието на …

Виж още
Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Управление на ландшафта за увеличаване на биоразнообразието

Борба с хранителните отпадъци чрез иновации: Създаване на устойчиви опаковки от домати

Индустрията на плодове и зеленчуци е важен играч в европейската верига за хранително-вкусова промишленост, с повече от 3 000 компании за преработка на домати , особено в страните от Южна Европа. След нарастващото търсене на екологично чисти продукти и вниманието към безопасността на храните, изследователският проект Biocopac разработи нов начин за справяне с остатъците от храна от преработката на домати …

Виж още
Борба с хранителните отпадъци чрез иновации: Създаване на устойчиви опаковки от домати

Вдъхновяваща идея от ЕПИ- АГРИ: Борба с плевелите в биологичното лозарство

Механични техники за плевене за намаляване на разходите и въздействието върху околната среда. Френска оперативна група работи върху техниките за механичен контрол на плевелите в биологичното лозарство, за да замести прилагането на хербициди, като същевременно контролира консумацията на горива и намалява производствените разходи. Във френския регион Окситания са проведени проучвания, оценки и мониторинг при биологични лозари, последвани от полеви експерименти …

Виж още
Вдъхновяваща идея от ЕПИ- АГРИ: Борба с плевелите в биологичното лозарство

Новости в нормативната уредба

Обнародвани са промените за включване на ЮЛНЦ в частна полза в ТРГ за изготвяне на Стратегическия план по ОСП 2021-2027

В днешния брой на Държавен вестник (брой 94 от 03.11.2020 г.) е обнародвано Постановление № 296 от 30 октомври 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 …

Виж още
Обнародвани са промените за включване на ЮЛНЦ в частна полза в ТРГ за изготвяне на Стратегическия план по ОСП 2021-2027

Задължителна регистрация в нова платформа на БАБХ до 31 януари 2021 за всички пчелари и стопани, които третират площи

В днешния брой на Държавен вестник (брой 101 от 27.11.2020 г.) е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Нова платформа на БАБХ за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности  Съгласно …

Виж още
Задължителна регистрация в нова платформа на БАБХ до 31 януари 2021 за всички пчелари и стопани, които третират площи

Възможности за финансиране

ДФЗ дава нова възможност за овощари и градинари да докажат реализацията по схмите на обвързаната подкрепа и по електронен път

Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) предоставя нова възможност на земеделските производители, които в Кампания 2020 са кандидатствали за  по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и за зеленчуци - оранжерийно производство, да изпратят опис по образец по електронен път чрез изпращане на имейл до съответната областна дирекция (ОД) на ДФЗ по постоянен адрес на кандидата (за физически лица) и …

Виж още
ДФЗ дава нова възможност за овощари и градинари да докажат реализацията по схмите на обвързаната подкрепа и по електронен път

МС одобри новите научни програми „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство" за периода 2021-2024 г.

В рамките на проведеното на 25.11.2020 г. заседание, Министерският съвет (МС) одобри две нови национални научни програми в сферата на селското стопанство – „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“. В рамките на приключилата на 05.11.2020 г. обществена консултация, заинтересованите страни имаха възможността за обратна връзка за период от 1 месец по публикувания проект на Решение на Министерския съвет (МС), който предложи …

Виж още
МС одобри новите научни програми „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство" за периода 2021-2024 г.

Събития

2 декември: Втори уебинар и интерактивен уъркшоп на тема „От фермата до трапезата и как да направим корпоративна стратегия 2030“

Сдружение "Институт за агростратегии и иновации"- EIT Food Hub България, в партньорство със Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци (СППЗ) и Университет по хранителни технологии- Пловдив и с подкрепата на Европейския институт за иновации и технологии в храните (EIT Food), организират втори интерактивен уъркшоп на тема „От фермата до трапезата и как да направим корпоративна стратегия 2030“.  Второто издание …

Виж още
2 декември: Втори уебинар и интерактивен уъркшоп на тема „От фермата до трапезата и как да направим корпоративна стратегия 2030“

Предстоящи онлайн събития на европейско ниво през декември 2020 година

Чрез предоставените активни връзки към подбраните тук по-долу онлайн събития, можете да се информирате в детайли за програмата, организаторите и лекторите, целите и таргетираната аудитория, сроковете и необходимостта от предварителна регистрация, за техническите детайли относно дигиталния начин на провеждане и пр. 01 декември 2020г. What livestock has to offer to biodiversity and healthy soils, webinar 01- 02 …

Виж още
Предстоящи онлайн събития на европейско ниво през декември 2020 година

Интересно и полезно

Сериозни последици за ЕС и света прогнозира доклад на USDA, анализиращ прилагането на стратегиите „От фермата до трапезата“ и Биоразнообразие 2030

Икономисти от Департамента по земеделие на Съединените американски щати (USDA) прогнозират сериозни последици за ЕС и света, като намаление на предлагането и рязко увеличение на цените на хранителните продукти, ако се приемат двете нови стратегии на ЕС „От фермата до трапезата“ и Биоразнообразие 2030. В констатации, обявени от американския държавен секретар по земеделие Сони Пердю, по време на видеовръзка с …

Виж още
Сериозни последици за ЕС и света прогнозира доклад на USDA, анализиращ прилагането на стратегиите  „От фермата до трапезата“ и Биоразнообразие 2030

"Природата на Европа е в сериозен, продължаващ упадък" според последната оценка на ЕАОС

"Неустойчивото земеделие и лесовъдство, разрастването на градовете и замърсяването са най-сериозните източници на натиск, виновни за драстичното понижение на биологичното разнообразие в Европа, което застрашава оцеляването на хиляди животински видове и местообитания. Освен това директивите за околна среда и други екологични закони на Европейския съюз (ЕС) все още не се прилагат от държавите членки.", сочи доклад на Европейската агенция по …

Виж още
"Природата на Европа е в сериозен, продължаващ упадък" според последната оценка на ЕАОС

ЕК създаде нов Център за знания за биологично разнообразие към JRC

В рамките на проведената Зелена седмица на ЕС 2020 двамата еврокомисари Виргиниюс Синкявичюс и Мария Гарбиел обявиха създаването на нов Център за знания за биологично разнообразие, който е част от стратегията на ЕС за биологичното разнообразие и се администрира от екип на Съвместния изследователски център на Европейската комисия (JRC). Центърът има за цел подпомагане натрупването на база от знания и …

Виж още
ЕК създаде нов Център за знания за биологично разнообразие към JRC

Доклад от проучване на ELARD и REDR дава съвети към водещите лидери за подобряване подхода LEADER. Какви са изводите за България?

По инициатива на Европейската ЛИДЕР асоциация за развитие на селските райони (ЕЛАРД/ELARD) и Испанската селска мрежа (REDR), в периода май- август 2020 г. се проведе проучване, посветено на бъдещето на селските райони на ЕС. Инициаторите създадоха сайт, за да се запознаят от първа лице с мнението на населението на селските райони на Европа за бъдещето на техните територии. 3 436 …

Виж още
Доклад от проучване на ELARD и REDR дава съвети към водещите лидери за подобряване подхода LEADER. Какви са изводите за България?

Съвместният изследователски център на ЕК с оценка на екосистемите на ЕС

Доклад на JRC "Картографиране и оценка на екосистемите и техните услуги: Оценка на екосистемата на ЕС" представя оценка на екосистемите, обхващаща общата земна площ на ЕС, както и морските региони на ЕС. Оценката е изпълнена от Съвместния изследователски център на Европейската комисия (JRC), Европейската агенция за околната среда (ЕАОС), ГД „Околна среда“ и Европейските тематични центрове за биологичното разнообразие и …

Виж още
Съвместният изследователски център на ЕК с оценка на екосистемите на ЕС

Този бюлетин достига до Вас, тъй като сте се абонирали за него или сте заявили желание за получаване чрез попълване на заявка за членство в Национална селска мрежа.
Можете да промените решението си по всяко време като кликнете върху връзката за прекратяване на абонамента в долната част на бюлетина, който получавате от нас.