Тематични работни групи

 

Организирането на ТРГ е една от дейностите на Звеното за управление на Национална селска мрежа и е целесъобразен механизъм за ангажиране на партньорите и заинтересованите лица в областта на развитието на селските райони.

ТРГ ще работят на доброволен принцип в рамките на определен мандат по отношение на конкретен обхват на проучване, анализ и/или доклад по определената тема; експертен състав (обичайно участници в ТРГ до около 12 експерта, активно участващи в срещите; период на дейност (достатъчен за подготвянето на материалите и обсъждането им с експертния състав-  не по-дълго от една година).

Постъпилите предложения за теми ще се събират и обобщават от ключовите експерти на ЗУ, ще бъдат комуникирани с УО с оглед на тяхното обсъждане и одобрение от страна на УО.

Приоритет ще бъде даван на теми от национален и/или регионален интерес, служещи на широк кръг заинтересовани лица, членове на мрежата и които са релевантни към периода, в който се предлагат.

ТРГ в  обхвата на НСМ ще спомагат за осъществяването на интегриран и междусекторен подход при обсъждането и реализацията на политиките за развитие на селските райони в България.

В рамките на ТРГ ще бъде дадена възможност за обсъждане, консултиране и участие на заинтересованите партньори в процеса на формиране на националните политики.

Темите на ТРГ ще бъдат идентифицирани от страна на Звеното за управление и/ или от Управляващия орган (УО) – Министерство на земеделието, храните и горите, в зависимост от дадената необходимост и за нуждите на УО, и ще са от общ интерес за по-голям брой членове на НСМ.

Темите ще могат да се предлагат от членовете на НСМ, членовете на Координационния комитет и експертните групи към него, координаторите на 28-те регионални звена.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!