МЗХГ публикува ревизиран SWOT анализ за селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост

МЗХГ публикува ревизиран SWOT анализ за селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува Анализ на състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, изготвен от Институт по аграрна икономика (ИАИ) към Селскостопанска академия (ССА). МЗХГ е възложител, а целта на анализа е...

Липсата на национална преходна помощ би застрашила близо 80% от сектора на дребните преживни животни

Липсата на национална преходна помощ би застрашила близо 80% от сектора на дребните преживни животни

"Спирането на националната преходна помощ застрашава близо 80 % от сектора на дребните преживни животни в България. Българските фермери получават тази помощ в рамките на повече от 10 години за около 790 хиляди животни”. Това заяви зам. министърът на земеделието,...

МЗХГ публикува проект на Социално-икономически анализ за развитието на селските райони, изготвен от УНСС

МЗХГ публикува проект на Социално-икономически анализ за развитието на селските райони, изготвен от УНСС

На 24 януари 2020 г. в Университета за Национално и Световно стопанство – гр. София ще бъде представен SWOT анализа на социално-икономическото развитието на селските райони, а поканени за обсъждане са всички заинтересовани страни. Министерство на земеделието, храните...

Пълен текст на НАРЕДБА № 10 за прилагане на новата Национална пчеларска програма 2020-2022

В брой 101 на Държавен вестник от 27.12.2019 г. е обнародвана Наредба № 10 от 13 декември 2019 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2020 – 2022 г (НПП 2020-2022) За изпълнението на НПП 2020-2022 е определен...

От 17 февруари до 6 март 2020 е приемът по мярка „Популяризиране в трети държави“ от НППЛВС 2019 – 2023

От 17 февруари до 6 март 2020 г. отварят първия прием по мярка „Популяризиране в трети държави“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. (НППЛВС). Безвъзмездната помощ за промоции на вино става 80%, ако кандидатите промотират...

Пълен текст на НАРЕДБА № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти с обнародваните промени

В брой 5 на Държавен вестник от 17.01.2020 г. е обнародвана Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. ⚠️ Животновъдните обекти се привеждат в съответствие с новите изисквания в 6-...

До 17 февруари тече обсъждането на промените в наредбата за прилагане на мярка 11 от ПРСР 2014-2020

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. (НИД на Наредба № 4 от 2015 г.)...

Нови разяснения по приема на проектни предложения по подмярка 1.1 на ПРСР 2014-2020

16 март 2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проектни предложения по отворената Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване от ПРСР...

До 17 февруари е обсъждането на промените в Наредба № 3 за прилагане на схемите за директни плащания и Наредба № 5 за подаване на заявления по схеми и мерки  

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, включващ и  необходимите промени в Наредба №...

54% от общото европейско финансиране за България са изразходвани за селско стопанство, при средно за ЕС от 49%

Колко средства инвестира ЕС в страната ни, в какви области и откъде идват парите? 1,2 млрд. евро или 54% от общото европейско финансиране за България са изразходвани за селско стопанство, при средно равнище за ЕС от 49%. Вижте данните на www.europarl.europa.eu за...

Решения от първото за 2020 заседание на Управителния съвет на ДФЗ

В рамките на проведеното на 15.01.2020 г. заседание на Управителния съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) е решено индикативното разпределение на средства в размер на 300 350 000 лв. по параграф „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия" от...

МЗХГ публикува актуализиран график на приемите по ПРСР през 2020 година

Актуализираната Индикативна годишна работна програма по ПРСР 2014 – 2020 за календарната 2020 година (ИГРП 2020) предвижда стартиране на 15 подмерки от ПРСР 2014-2020 На 15 януари 2020 г. в рамките на четиринадесето заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР...

Комитетът за наблюдение одобри новия обхват на НР 2 и новата подмярка НР 3 от ПРСР 2014-2020. В ход е обществено обсъждане на промени в наредбата за критериите и обхвата на НР

За кампания 2019 всички кандидати по подмярка 13.2 ще получат подпомагане в размер на 30 евро/ха преходна помощ за стария обхват на НР 2 – 569 землища от НР 2. От обхвата на НР 2 отпадат 258 землища- от тях 64 ще бъдат включени в новата подмярка 13.3 (НР 3). Новият...

Новите критерии за оценка по подмярка 4.1 са одобрени от Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020

В рамките на проведеното на 15 януари 2020 г. 14-то заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 беше обсъдено и одобрено предложението на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 г. за изменение и допълнение на критериите за оценка на проектни предложения...

Полезни връзки

Анкетa

Кои публикации на НСМ представляват интерес за вас?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...