Национална селска мрежа

Национална селска мрежа (НСМ) на България е част от Европейската мрежа за развитие на селските райони, чиято цел е да подпомага страните – членки на ЕС при реализиране на политиката за развитие на селските райони.

НСМ подпомага Министерството на земеделието, храните и горите при определянето и реализирането на приоритетите в развитието на селските райони и промените, които трябва да се направят в действащата политика, с оглед подобряване на ефекта от нейното провеждане; подобряването на диалога със заинтересованите страни, разширяване на участието във вземането на решения и в процеса на планиране, програмиране, наблюдение и изпълнение на тази политика; информирането на широката общественост и потенциалните бенефициенти; насърчаването на иновациите в селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и селските райони.

 

Виж повече

НСМ действа съгласно националния контекст и политика за развитие на селските райони, административната и социалната култура на заинтересованите страни на местно, регионално и национално ниво и ще посреща съществуващите потребности на членовете, от които ще бъде изградена.

Националната селска мрежа е компонент на мярка Техническа помощ на ПРСП 2014-2020. Тя се създава с цел да обедини заинтересованите страни (физически лица, организации, администрации, бизнеса), които проявяват интерес за развитие на селските райони на територията на страната. Обединението от  заинтересованите страни и  активни организации в мрежа е цели да допринесе за ефективно изпълнение на програмите за развитие на селските райони, чрез разпространение на информация, обмен на  знания и добри практики, разработване на анализи, които да подкрепят изпълнението на програмите.

Участието в НСМ е доброволно и членовете е необходимо да споделят ангажимент за подкрепа и за стимулиране  развитието на селските райони. Мрежата развива и укрепва способността на заинтересованите страни да вземат решения, да правят избори, да установяват и да поддържат обществените институции, да насърчават иновациите в селските райони.  Националната селска мрежа е звено, което на основата на партньорство и сътрудничество свързва държавната администрации, местни организации, физически лица, търговски дружества.

Управляващият орган е отговорен за прилагането на дейностите по линия на техническа помощ, включително Националната селска мрежа.

Функционирането на НСМ е регламентирано в Европейското законодателство в основните регламенти на ЕЗФРСР. Необходимостта от структура за управление на НСМ, дейностите и управлението й е посочено в чл.54 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Организацията и институционализирането на НСМ е избор на правителството на страната и НСМ може да бъде институционализирана като структура в рамките на държавната администрация (министерството на земеделието или друга нейна структура) или управлението да се делегира на външен изпълнител след провеждане на тръжна процедура.

Съгласно националният избор в ПРСР 2014-2020 управлението на Мрежата се делегира на външен изпълнител след провеждане на тръжна процедура. Избраното специализирано Звено за управление на НСМ се отчита пред УО чрез  междинни и краен доклад за извършена дейност.

Структура на НСМ

 

Структурата на НСМ след 2015 г., както и взаимовръзките между Звеното за управление и Управляващия орган са определени в т. 17.3 от ПРСР 2014-2020 и са представени в органиграмата по-долу:

Основни цели на НСМ

 Да повиши участието на заинтересованите страни в развитието на селските райони;

Да информира широката общественост и потенциалните бенефициери за политиката за развитие на селските райони и възможностите за финансиране;

Да постигне по-високо качество при изпълнението на Програмата за развитие на селските райони;

Да насърчава иновациите в селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и селските райони.

Приоритети на НСМ

 Да насърчава силни партньорства между заинтересованите страни в областта на развитието на селските райони и работи за единна национална платформа;

 Да стимулира прилагането на интегриран подход за развитие на селските райони;

 Да работи за изграждане на капацитет и социален капитал в селските райони;

 Да предоставя достъп до информация и възможности за обмен на добри практики;

 Да насърчава развитието на селските райони в съответствие с принципите на инициативата LEADER;

 Да представя и отстоява интереса на заинтересованите страни в процеса на формиране на политики и вземане на решения на национално ниво.

НСМ и Европейска мрежа за развитие на селските райони (ENRD)

Европейската мрежа за развитие на селските райони (ENRD) е създадена, за да обедини всички заинтересовани страни с цел постигане на по-добри резултати за развитие на селските райони в ЕС.

Национална селска мрежа си сътрудничи с ENRD и селските мрежи на всички страни-членки на ЕС.

Виж повече

На европейско ниво се създава Европейска мрежа за развитие на селските райони (ЕМРСР- на английски ENRD), която служи като център за обмен на информация за това как политиката, програмите, проектите и другите инициативи за развитие на селските райони работят на практика и как могат да бъдат подобрени, за да се постигне повече.

ЕМРСР има за цел да ангажира и да достигне до всеки, който има интерес и ангажираност с развитието на селските райони в Европа.

Основните заинтересовани страни от ЕМРСР включват: Националните селски мрежи, Управляващи органи по ПРСР и разплащателни агенции, МИГ, Европейски организации, съветнически служби от областта на селското стопанство, изследователи в областта на селското стопанство и селските райони, както и други заинтересовани организации за развитие на селските райони и физически лица.

През настоящия програмен период 2014-2020 г. ЕМРСР има 4 основни цели:

1. да увеличи участието на заинтересованите страни в развитието на селските райони;

2. да се подобри качеството на програмите за развитие на селските райони;

3. да информира по-добре ползите от политиката за развитие на селските райони;

4. да подкрепят оценката на програмите за развитие на селските райони.

Всяка страна-членка на Европейския съюз има Национална селска мрежа, която в различна степен подпомага процеса за развитие на селските райони на национално ниво.

Повече информация за работата на всяка Национална селска мрежа ще намерите на интернет страниците на:

 • Romanian NRN website

Национална селска мрежа Румъния

 • Greek NRN website

Национална селска мрежа Гърция

 • Cypriot NRN website

Национална селска мрежа Кипър

 • Maltese NRN website

Национална селска мрежа Малта

 • Italian NRN website

Национална селск мрежа Италия

 • Croatian NRN website

Национална селска мрежа Хърватия

 • Hungarian NRN website

Национална селска мрежа Унгария

 • Slovak NRN website

Национална селска мрежа Словакия

 • Polish NRN website

Национална селска мрежа Полша

 • Lithuanian NRN website

Национална селска мрежа Литва

 • Latvia NRN website

Национална селска мрежа Латвия

 • Estonian NRN website

Национална селска мрежа Естония

 • Finnish NRN website

Национална селска мрежа Финландия

 • Swedish NRN website

Национална селска мрежа Швеция

 • Czech NRN website

Национална селска мрежа Чехия

 • Austrian NRN website

Национална селска мрежа Австрия

 • Slovenian NRN website

Национална селска мрежа Словения

 • Spanish NRN website

Национална селска мрежа Испания

 • French NRN website

Национална селска мрежа Франция

В Белгия работят две Национални селски мрежи:

 • Flemish NRN website

Фламандска Национална селска мрежа

 • Walloon NRN website

Национална селска мрежа Валония

 • Luxembourg NRN website

Национална селска мрежа Люксембург

 • German NRN website

Национална селска мрежа Германия

 • Dutch NRN website

Национална селска мрежа Холандия

 • Danish NRN website

Национална селска мрежа Дания

 • Portuguese NRN website

Национална селска мрежа Португалия

 • Irish NRN website

Национална селска мрежа Ирландия

Във Великобритания работят 4 Национални селски мрежи:

 • English NRN website

Национална селска мрежа Англия

 • Northern Ireland NRN website

Национална селска мрежа Северна Ирландия

 • Scottish NRN website

Национална селска мрежа Скотланд

 • Welsh NRN website

Национална селска мрежа Уелс

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!