Регистър Въпроси

Въпроси и отговори

В настоящата секция всеки заинтересован от политиката за развитие на селските райони в България може да задава въпроси, които са свързани с Програма за развитие на селските райони (ПРСР) и дейността на Национална селска мрежа (НСМ). 

На постъпилите въпроси ще получите тук отговор от експертния екип към Звеното за управление (ЗУ) на НСМ.

При идентифициране на злоупотреби на местно ниво, касаещи ПРСР 2014-2020, може да подавате сигнали към МЗХГ, звено Антикорупция и ДФ „Земеделие“-РА.

При идентифициране на лоши практики, касаещи ПРСР 2014-2020, може да подавате сигнали до Звеното за управление на Национална селска мрежа на ruralnet.bg в секция Въпроси и отговори. 

„Лоша практика“ – действие или бездействие на всички заинтересовани страни, което води до непостигане на заложените цели на ПРСР или нещо законно, разрешено е, прилага се и няма санкции, но не води до добри/положителни резултати за Програмата.

Изпрати въпрос

6 + 12 =

Нови разяснения по втория прием за животновъди по подмярка 5.1 на ПРСР 2014-2020

Нови разяснения по втория прием за животновъди по подмярка 5.1 на ПРСР 2014-2020

Запознайте се с публикуваните на 02 април 2021 г. от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 (УО)👉Разяснения по постъпили в периода 24.03.2021 – 31.03.2021 г. въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020.

5 май 2021 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН!

Публикуваните от МЗХГ разяснения са задължителни за всички кандидати!

 

Основна информация, свързана с отворената процедуда за подбор № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ на ПРСР 2014-2020, можете да откриете в изготвеното от Звеното за управление на Национална селска мрежа 👉РЕЗЮМЕ📌

Питайте Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 за разяснения по Условията за кандидатстване

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават на електронната пощаrdd@mzh.government.bg, както и в ИСУН 2020👉 https://eumis2020.government.bg…, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) можете да откриете в ИСУН 2020👉 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/.

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

НСМ към МЗХГ ли е?

Име: Кирил Иванов

Дейността на НСМ и нейното управление са дефинирани в ПРСП 2014-2020 и в съответствие с целите на европейската политика за развитие на селските райони. Мрежата е създадена към МЗХГ, а съгласно националният избор в ПРСР 2014-2020 управлението й е делегирано на външен изпълнител след проведена тръжна процедура.
За повече информация посетете следната секция в сайта на НСМ: https://ruralnet.bg/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d1%81%d0%bc/

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!