Регистър Въпроси

Въпроси и отговори

В настоящата секция всеки заинтересован от политиката за развитие на селските райони в България може да задава въпроси, които са свързани с Програма за развитие на селските райони (ПРСР) и дейността на Национална селска мрежа (НСМ). 

На постъпилите въпроси ще получите тук отговор от експертния екип към Звеното за управление (ЗУ) на НСМ.

При идентифициране на злоупотреби на местно ниво, касаещи ПРСР 2014-2020, може да подавате сигнали към МЗХГ, звено Антикорупция и ДФ „Земеделие“-РА.

При идентифициране на лоши практики, касаещи ПРСР 2014-2020, може да подавате сигнали до Звеното за управление на Национална селска мрежа на ruralnet.bg в секция Въпроси и отговори. 

„Лоша практика“ – действие или бездействие на всички заинтересовани страни, което води до непостигане на заложените цели на ПРСР или нещо законно, разрешено е, прилага се и няма санкции, но не води до добри/положителни резултати за Програмата.

Изпрати въпрос

15 + 12 =

Нови разяснения по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020

Нови разяснения по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020

Запознайте се с публикуваните на 02 юли 2021 г. от Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО)👉Разяснение по насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1„Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020.

Публикуваните на 02.07.2021 г. разяснения на УО съдържат отговори на общо 152 запитвания, изпратени в периода 20.04- 13.06.2021 г.

Разясненията на УО са задължителни за всички кандидати!

30 септември 2021 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН!

 

Питайте УО на ПРСР за разяснения по Условията за кандидатстване

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща: rdd@mzh.government.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

Източник: https://eumis2020.government.bg; МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ЗУ на НСМ организира 2 семинара в края на юли по подмерки 4.1 и 4.2 от ПРСР 2014-2020 и дискусии по новата ОСП 2023-2027

Нови разяснения по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020

Нови разяснения по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020

След повече от месец от публикуването на 05.05.2021 г. на първите разяснения, Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува на 10.06.2021 г. нови Разяснения по насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на ПРСР 2014-2020.

Разясненията на УО са задължителни за всички кандидати по процедурата!

Публикуваните на 10.06.2021 г. разяснения на УО съдържат отговори на общо 52 запитвания, изпратени в периода 20.04- 27.04. 2021 г.

👉Запознайте се с разясненията на УО по текущия прием на подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020👉ТУК!

 

НСМ Ви очаква на 15 юни в Арбанаси и на 22 юни в Плевен за семинарите „Възможности за подкрепа по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и други мерки на ПРСР 2014-2020 в „преходния“ период 2021-2022. Актуално за хода на преговорите по ОСП за периода 2023-2027“

 

Питайте УО на ПРСР 2014-2020 за разяснения по Условията за кандидатстване

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават на електронната поща: rdd@mzh.government.bg и в ИСУН 2020, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Източник: https://eumis2020.government.bg; МЗХГ; https://ruralnet.bg/

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Подмярка 4.1 на ПРСР: Увеличават с 5 млн. евро бюджета и крайния срок до 30 септември. До 10 юни е обществено обсъждане на промените!

ПРСР: МЗХГ търси възможност за удължаване на приема по подмярка 4.1, а по 4.2 предстои по-детайлно обсъждане

ПРСР: МЗХГ търси възможност за удължаване на приема по подмярка 4.1, а по 4.2 предстои по-детайлно обсъждане

Служебният министър проф. Бозуков проведе видеоконферентна среща с браншовите организации на 19 май 2021 г. с цел обсъждане на въпроси, касаещи подмерки 4.1 и 4. 2 от ПРСР 2014-2020, както и Националния план за възстановяване и устойчивост на България. От Звеното за управление на Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ) в онлайн дискусията участие взе един от ключовите експерти.

 

Подмярка 4.1

Във връзка с текущия прием по процедура BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, който приключва на 23 юли, от страна на браншовите организации бяха представени три различни мнения: спиране на приема; удължаване на крайния срок; да не се правят промени. Тъй като асоциациите се обединиха около преобладаващото мнение за удължаване на крайния срок за приема на проекти по подмярка 4.1, земеделският министър посочи Ще търсим възможности за удължаване на крайния срок с един или два месеца.

Поради възникналото обществено напрежение относно приема по подмярката, ключовият експерт от ЗУ на НСМ се обърна към проф. Бозуков с апел и молба за своевременно и публично представяне на намеренията на администрацията, касаещи приема по подмярка 4.1. Земеделският министър отговори Браншът ще бъде информиран в най-кратки срокове възможно ли е да бъде удължен приема, а малко след края на видеоконферентната дискусия от пресцентъра на МЗХГ публикуваха и прессъобщение.

Подмярка 4.2

По повдигнатата от министъра тема за представяне на въпроси по подготовката на предстоящия прием по подмярка 4.2 на ПРСР 2014-2020, ключовият експерт от ЗУ на НСМ поясни, че към момента в рамките на приключилото на 29 април обществено обсъждане и проведените две онлайн заседания (на 27 април и 10 май) на тематичната работна група (ТРГ), в МЗХГ са представени всички коментари и становища, за които Управляващият орган (УО) беше поел ангажимент да представи обобщени още в рамките проведеното 2-ро заседание на ТРГ , както и да запознае заинтересованите страни кои предложения се приемат и кои не. Акцентирайки на факта, че след 2-те заседания на ТРГ, редица въпроси по подмярка 4.2 стоят отворени, заинтересованите страни нямат обратна връзка от УО, втора ревизирана версия на проектонасоките не е представяна, а е необходима допълнителна експертна работа за финализирането на условията за кандидатстване и на условията за изпълнение, ключовият експерт на ЗУ на НСМ предложи на проф. Бозуков да продължи работата на ТРГ, УО да предостави обратна връзка с обобщение на всички получени становища, въз основа на които да се доразработят насоките.

Министър Бозуков отговори, че „ще бъде проведено ново по-детайлно обсъждане и до края на следващата седмица“ и УО ще изпрати до края на следващата седмица необходимите материали по подмярка 4.2 на членовете на ТРГ, след което ще бъде насрочено 3-то видеоконферентно заседания на ТРГ.

В рамките на състоялата се онлай среща бяха припомнени предложения на браншови организации да няма застъпване на приемите по подмерките 4.1 и 4.2, които министърът коментира „ще бъде взето под внимание това искане на бранша.

*По време на дадената на 21.05.2021 г. пресконференция служебният министър обяви, че се предвижда:

  • по подмярка 4.1 приемът да бъде удължен до месец септември;
  • по подмярка 4.2 в края на месец юни да стартира и приемът, а проектни предложения да се подават до месец ноември.

 

Национален план за възстановяване и устойчивост

Земеделският министър призова асоциациите, които имат предложения към частта „Земеделие“ от Плана за възстановяване и устойчивост, в най-кратък срок да бъдат изпращани до него в писмен вид.

 

ЗУ на НСМ поиска информация за 11-та нотификация на ПРСР и подновяване на работата по Стартегическия план за ОСП 2023-2027

При дебатирането на предложенията, касаещи подмерки 4.1 и 4.2 на ПРСР 2014-2020, ключовият експерт на ЗУ на НСМ се обърна към проф. Бозуков с молба за предоставяне на актуална информация относно напредъка в преговорите между УО и ЕК, касаещи 11-та нотификация на ПРСР, чрез която се прави препрограмирането на ПРСР във връзка с удължаването й с 2 години, както и разпределението на финансовите средства по мерки/подмерки за преходните 2021 и 2022 години, съгласно условията на преходния Регламент 2020/2220. Предложението беше подкрепено от редица браншови организации и се очкава в бъдещата съвместна работа УО да даде яснота по темата.

Ключовият експерт от ЗУ на НСМ повдигна темата за подготовката на Стратегическия план по ОСП за периода 2023-2027 година, акцентирайки на факта, че от 15 февруари 2021 г. насам (датата на последното 12-то онлайн заседание на ТРГ за разработване на Стратегическия план по ОСП) работата в рамките на ТРГ-то реално е спрял и макар все още да текат интезивни междуинституционални преговори на ниво ЕС „ние също трябва интензивно да работим“. На въпрос на ЗУ на НСМ към земеделския министър „Какво е намерението на служебното ръководство за подновяване на работата по изготвянето на Стратегически план по ОСП за програмния период 2023-2027 и ще бъде ли подновена работата на ТРГ-то?“ проф. Бозуков отговори, че работата ще продължи и съвсем скоро заинтересованите страни ще бъдат информирани по темата.

Източник: МЗХГ; https://ruralnet.bg/

*Публикацията е актуализирана на 21.05.2021 г.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Уебинар на CINEA на 27 май за начинаещи в ползването на портала на ЕС за финансиране и търгове

Уебинар на CINEA на 27 май за начинаещи в ползването на портала на ЕС за финансиране и търгове

Европейска изпълнителна агенция за климат, инфраструктура и околната среда (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency,CINEA) ще проведе на доCEST) уебинар за потенциални нови потребители на портала на ЕК European Commission’s Funding & Tenders portal.

CINEA е наследник на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA). Официално създадена на 15 февруари 2021 г., тя започна дейността си на 1 април 2021 г. с цел изпълнение на части от някои програми на ЕС. CINEA играе ключова роля в подкрепа на Зелената сделка на ЕС чрез ефикасното и ефективно изпълнение на делегираните й за управление програми на ЕС: Horizon Europe; LIFE ; Innovation Fund (IF); Renewable Energy Financing Mechanism; Just Transition Mechanism; Connecting Europe Facility (CEF); European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF).

Ако планирате да кандидатствате по програмата LIFE, Хоризонт Европа, Механизма свързана Европа или по други покани, стартирани от CINEA, не пропускайте това онлайн събитие!

Теми, които ще бъдат разгледани по време на събитието:

– търсене на възможности за финансиране и партньори
– регистрация на вашата организация, подаване на предложения
– управление на вашия профил
– проучване на финансирани проекти и статистика
– много други функции.

Участието не изисква предварителна регистрация; достъпът ще бъде чрез YouTube канала, а всички подробности са достъпни ТУК!

Източник: https://cinea.ec.europa.eu/

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Нови разяснения по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020

Нови разяснения по втория прием за животновъди по подмярка 5.1 на ПРСР 2014-2020

Запознайте се с публикуваните на 02 април 2021 г. от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 (УО)👉Разяснения по постъпили в периода 24.03.2021 – 31.03.2021 г. въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020.

5 май 2021 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН!

Публикуваните от МЗХГ разяснения са задължителни за всички кандидати!

 

Основна информация, свързана с отворената процедуда за подбор № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ на ПРСР 2014-2020, можете да откриете в изготвеното от Звеното за управление на Национална селска мрежа 👉РЕЗЮМЕ📌

Питайте Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 за разяснения по Условията за кандидатстване

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават на електронната пощаrdd@mzh.government.bg, както и в ИСУН 2020👉 https://eumis2020.government.bg…, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) можете да откриете в ИСУН 2020👉 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/.

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

НСМ към МЗХГ ли е?

Име: Кирил Иванов

Дейността на НСМ и нейното управление са дефинирани в ПРСП 2014-2020 и в съответствие с целите на европейската политика за развитие на селските райони. Мрежата е създадена към МЗХГ, а съгласно националният избор в ПРСР 2014-2020 управлението й е делегирано на външен изпълнител след проведена тръжна процедура.
За повече информация посетете следната секция в сайта на НСМ: https://ruralnet.bg/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d1%81%d0%bc/

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!