На 15 февруари 2021 г. ще се проведе дванадесето онлайн заседание на Тематична работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2021 – 2027 (ТРГ за СПРЗСР).

👉Препоръките на ЕК към Стратегическия план за ОСП вече са налични и на български език

Зам.-министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева, която е и заместник-председател на ТРГ за СПРЗСР, отправи покана към членовете на ТРГ за участие в 12-то заседание, което поради въведените противоепидемични мерки ще бъде видеоконферентно. В рамките на 12-то заседание се очаква членовете на ТРГ за СПРЗСР да обсъдят:

NEW Проекти на 3 нови интервенции, финансирана по линия на Европейски фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ):

 1. Еко-схема за биологично земеделие (земеделски площи);
 2. Еко – схема за биологично земеделие (селскостопански животни);
 3. Схема за обвързано с производството подпомагане на доходите – плодове до встъпване в плододаване.

♦ Актуализирани проекти на 4 интервенции, финансирана по линия на ЕФГЗ и „Общи документи за дефинициите“:

 1. Еко схема за засилена диверсификация на културите, поддържане на междуредията на трайните насаждения и екстензивно поддържане на постоянно затревени площи с пасищни животни;
 2. Схеми за обвързано с производството подпомагане за животни;
 3. Схеми за обвързана с производството подпомагане за плодове и зеленчуци;
 4. Схема за протеинови култури.

♦ Актуализирани проекти на 3 интервенции, финансирана по линия на Европейски земеделски фонд за развитие на земеделието и селските райони (ЕЗФРСР):

 1. Сътрудничество за къси вериги на доставки и местни пазари;
 2. Професионално обучение и придобиване на умения;
 3. Подготовка и изпълнение на подхода ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

 

👉Предложени от МЗХГ проекти на интервенции от СПРЗСР 2021-2027 за 12-то заседание на ТРГ👉ТУК!

Днес се провежда 11-то онлайн заседание на ТРГ за СПРЗСР, в рамките на което членовете и участниците в ТРГ ще обсъдят:

 • актуализирани проекти на 6 интервенции, финансирана по линия на ЕФГЗ;
 • актуализирани проекти на 8 интервенции, финансирана по линия на ЕЗФРСР и
 • проект на нова интервенция „Oбвързана подкрепа за крави от застрашени от изчезване породи“, финансирана по линия на ЕФГЗ NEW.

Информационни ресурси

 • Предложени от МЗХГ проекти на първите 7 интервенции от СПРЗСР 2021-2027 👉 ТУК!
 • Предложени от МЗХГ проекти на 12 интервенции от СПРЗСР 2021-2027 за 4-то заседание на ТРГ 👉 ТУК!
 • Предложени от МЗХГ проекти на 5 интервенции от СПРЗСР 2021-2027 за 5-то заседание на ТРГ 👉 ТУК!
 • Предложени от МЗХГ проекти на 8 интервенции от СПРЗСР 2021-2027 за 6-то заседание на ТРГ и система за предварителни условия 👉ТУК!
 • Предложени от МЗХГ проекти на 10 интервенции от СПРЗСР 2021-2027 за 7-мо заседание на ТРГ и „Модел на дефиниции и минимални изисквания“ 👉 ТУК!
 • Предложени от МЗХГ проекти на 8 интервенции от СПРЗСР 2021-2027 за 8-мо заседание на ТРГ и Интервенционна стратегия на СПРЗСР за периода 2021-2027👉ТУК!
 • 👉Предложени от МЗХГ проекти на интервенции от СПРЗСР 2021-2027 за 9-то заседание на ТРГ👉ТУК!
 • 👉Предложени от МЗХГ проекти на интервенции от СПРЗСР 2021-2027 за 10-то заседание на ТРГ👉ТУК!
 • 👉Предложени от МЗХГ проекти на интервенции от СПРЗСР 2021-2027 за 11-то заседание на ТРГ👉ТУК!

Източник: МЗХГ

*Публикацията е допълнена след публикуването на материалите към 11-то заседание на ТРГ на 29.01.2021 г. в сайта на МЗХГ.

Следва да се има предвид, че предлаганите от МЗХГ проекти на интервенции от Стратегическия план по ОСП не са окончателни и ще подлежат на промени, тъй като междуинституционалните преговори между Европейския парламент, Съвет на ЕС и Европейската комисия (ЕК) по законодателния пакет на ОСП след 2023 г. се очаква да продължат до пролетта на 2021 г., а след постигане на сделка по тях- ще бъдат публикувани в Официалния вестник на ЕС.

В перода май- юни 2021 г. се очаква да бъдат приети регламентите за ОСП, въз основа на които ЕК ще издаде и редица делигиращи регламенти и регламенти за изпълнение, с които да бъдат уредени детайлите по прилагането на основното законодателство и с които държавите членки трябва да се съобразят при разбработването на своите проекти на Стратегически планове по ОСП преди да ги представят за одобрение от ЕК. До 1 януари 2022 г. страните членки трябва да изпратят до ЕК за одобрение Сратегическите си планове за ОСП 2023-2027, а до тогава продължава процесът по разработването, общественото обсъждане и приемането на национално ниво на Стратегическия план по ОСП на България. Подпомагането по ОСП през преходните 2021 и 2022 година е обезпечено с приетия в края на декември миналата година РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/2220 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!