Какво е ЕПИ-АГРИ?

Европейското партньорство за иновации за селскостопанска продуктивност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ) е вълнуващ и нов подход към научните изследвания и иновациите.

ЕПИ-АГРИ е въведено от Европейската комисия (ЕК) през 2012 г. и се съсредоточава върху секторите на селското и горското стопанство. Част е от стратегията на ЕС за растеж за това десетилетие с очакване да допринесе за изпълнението на стратегията на ЕС „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

ЕПИ-АГРИ е едно от петте Европейски партньорства за иновации (ЕПИ), основани от ЕК в опит да насърчи бързото модернизиране чрез засилване на усилията за внедряване на иновации. Други ЕПИ са насочени към въпроси, свързани например със застаряването на населението, интелигентните градове, водните ресурси и пр. ЕПИ са ориентирани към предизвикателствата и се съсредоточават върху социалните ползи и модернизацията. ЕПИ подкрепят сътрудничеството между партньорите в областта на научните изследвания и иновациите, за да се постигнат по-добри и по-бързи резултати в сравнение със съществуващите подходи.

ЕПИ-АГРИ е създадено като нов начин да се повишат производителността и устойчивостта в селското и горското стопанство, за да може секторът по-добре да се справи с предизвикателствата на днешния ден като засилената конкуренция, по-резките промени в пазарните цени, изменението на климата, по-строгите екологични правила и пр. За постигането на тази цел ЕПИ-АГРИ обединява участници в иновациите (земеделски стопани, консултанти, изследователи, бизнес, НПО и т.н.) и помага за изграждането на мостове между научните изследвания и практиката.

Правна рамка на ЕПИ-АГРИ?

ЕПИ-АГРИ се прилага главно чрез Регламент (ЕС) № 1305/2013, който предоставя  финансиране за иновативни проекти на Оперативни групи (ОГ). ОГ са целеви иновационни проекти, които се занимават с конкретни практически въпроси и възможности, съобразени с нуждите на селскостопанския и горския сектор.

ЕПИ-АГРИ се състои от компонент на равнище държава-членка (ДЧ), като чрез ПРСР 2014-2020 се финансират иновативни проекти на участниците в сферата на иновациите и от компонент на равнище ЕС. И двата компонента се финансират от ЕЗФРСР.

ПРСР 2014-2020 на ДЧ са един от основните източници за финансиране на иновациите в селското и горското стопанство чрез Мярка 16 „Сътрудничество“, чиято цел е да подкрепи прилагането ЕПИ-АГРИ.

Мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 в България предвижда прилагане на следните подмерки:

⇒16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“;

⇒16.2. „Подкрепа за пилотни проекти и за развитие на нови продукти, практики, процеси и технологии“;

⇒16.4. „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари. Подкрепа за дейности на местно равнище за популяризиране, свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните пазари“;

 Компонентът на равнище ЕС се състои от Мрежата на ЕПИ-АГРИ, която има за цел да обвърже ОГ, да улесни обмена на знания, експертни познания и добри практики и да установи диалог между селското стопанство и изследователската общност.

Какво е иновация?

Иновациите в рамките на EIP-AGRI могат да бъдат технологични, нетехнологични, организационни или социални и да се основават на нови или традиционни практики. Една нова идея може да бъде нов продукт, практика, услуга, производствен процес или нов начин на организиране на нещата и т.н. Такава нова идея се превръща в иновация, само ако е широко приета и доказва своята полезност на практика. След това може да се определи само дали една нова идея е довела до истинска иновация.

Накратко, иновацията е „една идея, която се прилага с успех“. Затова е важно да бъдат включени практиците не като обект на изследване, а като партнъоти с оглед на използването на техните предприемачески умения и практически знания за разработване на решение или възможност.

В ПРСР 2014-2020 е определена следната дефиниция за иновация: „Иновацията е разработването и внедряването в практиката на нов или значително подобрен продукт (стока или услуга), нов процес, нов маркетингов метод, или нов организационен метод, организацията на работното място, или външни връзки, която води до повишаване на икономическа, социална и екологична ефективност.“

Какво е интерактивният иновационен модел?

За да се ускори процесът на разработване и прилагане на нови подходи, ЕПИ- АГРИ използва всеобхватна концепция, основана на „интерактивния иновационен модел“. Концепцията е базирана на сътрудничество между участниците с допълващи се знания (практически, предприемачески, научни и др.), които работят заедно в иновативни проекти за разработване на решения, които да прилагат на практика и да разпространяват резултатите в широк смисъл.  Знанията се създават съвместно от практиците, учените, консултантите, предприятията, НПО и пр. в процес, включващ разглеждането на различни величини, включително технически, организационни и социални аспекти, което спомага за сближаване на науката и практиката чрез прилагане на „системен подход“.

 ЕПИ-АГРИ е създадена, за да гарантира, че дейностите на участниците в областта на иновациите отговарят на специфичнии нужди и че създадените решения се поемат от земеделските стопани и лесовъдите. Тя обвързва по-добре ОСП и политиката за научни изследвания и работи за улесняване на по-широкото използване на новаторски решения на място и за разработване на научноизследователска програма, която е по-целенасочена към нуждите на земеделските стопани и горски производители.

Какво е Оперативна група?

Оперативните групи (ОГ) са основният инструмент на ЕПИ-АГРИ, с който новаторските идеи се превръщат в реални практически решения. ОГ, финансирани по Програмите за развитие на селските райони, се основават на много участници, които на базата на съвместен проект решават определен практически проблем или възможност, които могат да доведат до иновация. ОГ е съобразена с този проблем/възможност и прави възможно най-доброто използване на различни видове знания (практически, научни, технически, организационни и др.) по интерактивен начин.

ОГ се състои от онези ключови участници като земеделски стопани, консултанти, изследователи, предприятия, НПО и т.н., които са в най-добра позиция да реализират целите на проекта и да споделят опита си широко. Съставът на ОГ е съобразен с обектите на конкретния проект и варира от проект до проект.

ОГ споделят резултатите от проектите с по-широката Мрежа на ЕПИ-АГРИ, така че от достиженията им да могат да се възползват и други хора, които са изправени пред подобни предизвикателства в различни части на Европа.

Подходът на оперативната група прави възможно най-доброто използване на различни видове знания (практически, научни, технически, организационни и др.) по интерактивен начин.

Националната селска мрежа работи в тясно сътрудничество с Министерство на земеделието, храните и горите, за да подкрепи и изгради мрежа между Оперативните групи на България, както и да проучи и разпространи информация за българските проекти по ЕПИ-АГРИ. 

Какво е Мрежата на ЕПИ-АГРИ?

Важен елемент за осъществяването на ЕПИ-АГРИ е Мрежата на ЕПИ-АГРИ, която се управлява от ЕК  (ГД „Земеделие и развитие на селските райони“) с помощта на Звеното за услуги. Звеното за услуги на ЕПИ-АГРИ е връзката между всички партньори в Мрежата. То координира различни събития – конференции, фокус групи, семинари и обучения, както и интерактивното „Място за срещи“ на уебсайта на ЕПИ-АГРИ, оказва съдействие за намиране на партньори по проекти, отговаря на въпроси, улеснява дейностите по изграждане на мрежи, организира функциониране на помощно бюро, уеб сайт и база данни за ЕПИ-АГРИ, изготвянето и разпространението на публикации.

От мрежата на ЕПИ-АГРИ се очаква да подпомогне развитието на регистър на ЕС за селскостопански знания и иновации чрез интернет страницата на ЕПИ-АГРИ и база данни с проекти (резюмета за разпространение).

Мрежата на ЕПИ-АГРИ е мрежа на заинтересовани страни от селскостопанските иновации в целия ЕС (т.е. земеделски стопани, горски мениджъри, изследователи, консултанти, предприятия, екологични групи, групи по интереси на потребителите и други неправителствени организации), които подкрепят дейностите по ЕПИ-АГРИ чрез осигуряване на обмен на информация и взаимодействие.

Крайната цел на мрежата ЕПИ-АГРИ е да стимулира диалога и сътрудничеството между науката и практиката и да улесни включването на всички заинтересовани страни в процеса на обмен на знания. Освен това от Мрежата на ЕПИ-АГРИ се очаква да предостави информация за създадените в различните ДЧ и региони ОГ, за да установят трансгранични връзки и да създадат синергии. Но мрежата не е само за ОГ- всеки, включително участници в проекти с множество участници и тематични мрежи, финансирани по „Хоризонт 2020“, които искат да споделят и обменят информация с други заинтересовани страни по специфични селскостопански въпроси. В дългосрочен план целта е да се разработи уеб базата данни за ЕПИ-АГРИ като уникално хранилище на ЕС за проекти с практическо въздействие и практически знания в селското стопанство.

Публикации от Мрежата на ЕПИ-АГРИ

Електронна база данни за иновациите в агросектора

Изграждането и поддържането на електронната база данни цели да подпомагa процесите по популяризиране на информация за резултатите и постиженията в областта на иновациите в агросектора и хранително-вкусовата промишленост. Тук можете да следите за полезна информация за различни иновационни решения, примери за реализирани партньорства по ЕПИ-АГРИ, добри практики и проекти на иновативни оперативни групи по ЕПИ-АГРИ от страната и ЕС, както и различни анализи, проучвания и доклади свързани с темата за агроиновациите. 

ЕПИ АГРИ_120 примера за агроиновации_2019 ENG

EK_Проучване за оценка на прилагането на ЕПИ_АГРИ ENG

JRS_Доклад_Най-добрите практики за управление на околната среда в сектора на производството на храни и напитки 2019_en

Standing_committee_on_agricultural_research_AKIS in Transition_reflection paper_en

Анализ на ЕМРСР_ПРСР анализ Мярка 16 Сътрудничество_подмярка 16_1_en

Анализ на ЕМРСР_ПРСР анализ Мярка 16 Сътрудничество_подмярка 16_4_en

ЕП_Изследвания за Комисията AGRI_Въздействие на цифровата икономика върху хранителната верига и ОСП_2019_en

ЕПИ_АГРИ мрежа 2015_bg

ЕПИ_АГРИ семинар_Революция на данните_новите базирани на данни бизнес модели в хранително вкусовия сектор_2016_bg

ЕПИ_АГРИ_Вдъхновяващи идеи_Herbivorous Project2017_en

ЕПИ_АГРИ_Доклад__Необходимостта от научни изследвания от практиката_2019_en

ЕПИ_АГРИ_инфографика_къси вериги на доставка на храни_en

ЕПИ_АГРИ_Каталог на иновативни проекти_2019_en

ЕПИ_АГРИ_книжка с примери на оперативни групи от ЕС_en

ЕПИ_АГРИ_Оценка на оперативните групи_доклад 2019_en

ЕПИ_АГРИ_примери за проекти на оперативни групи от AGRI Innovation summit 2017_en

ЕПИ_АГРИ_семинар_Революция на данните новите бизнес модели в ХвП_bg

ЕПИ_АГРИ_брошура_Иновации при къси вериги на доставка_en

ЕПИ_АГРИ_брошура_Оперативни групи_Превърнете идеите в иновации_bg

ЕПИ_АГРИ_брошура_Проекти с множество участници по програма Хоризонт 2020_bg

ЕПИ_АГРИ_Списание_ agrinnovation_1_en

ЕПИ_АГРИ_Списание_agrinnovation_2_en

ЕПИ_АГРИ_Списание_agrinnovation_3_en

ЕПИ_АГРИ_Списание_agrinnovation_4_en

ЕПИ_АГРИ_Списание_agrinnovation_5_en

ЕПИ- АГРИ_Списание_agriinovation_ 6_en

 

Innovation.ruralnet.bg е онлайн платформа за общуване и обмяна на идеи между представителите на съветническите и иновативните подпомагащи звена, в това число  на създадените Оперативни групи на ЕПИ-АГРИ по чл. 56 от Регламент на ЕС 1305/2013.

Платформата Innovation.ruralnet.bg е създадена и се поддържа от Звеното за управление на Националната селска мрежа във връзка с изпълнение на Договор № РД 51-51/10.04.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддържане и укрепване на Звеното за управление на НСМ на ПРСР 2014-2020 г.“ (за кратко тук „Проекта“).

С платформата се цели създаване на условия за:

активна връзка и комуникация между заинтересованите страни- представители на съветнически звена, на иновативни подпомагащи звена, фермери, преработватели, компании от IT-сектора, научни и изследователски екипи, създадените Оперативни групи на ЕПИ-АГРИ и др;

търсене, контакт, обмен на идеи/материали/данни за резултатите и постиженията в областта на иновациите в аграрния сектор между регистрираните в Платформата;

подкрепа и разпространение на проекти на Оперативните групи на ЕПИ-АГРИ по чл. 56 от Регламент на ЕС 1305/2013, както и на примери за реализирани партньорства по ЕПИ-АГРИ в рамките на ПРСР 2014-2020 и в държавите-членки на ЕС;

насърчаване на иновациите в селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и селските райони;

предоставяне на механизъм за активно участие на заинтересованите страни на НСМ, както и потенциалните членове на Мрежата по темата за иновациите в агросектора;

участие на заинтересованите страни на НСМ, както и на потенциалните членове на Мрежата в изпълнението на дейностите по Проекта;

укрепване и разширяване на обхвата на Мрежата в периода на действие на ПРСР 2014-2020.

Платформа Innovation.ruralnet.bg. Изисква се регистрация.

Технически указания за работа в платформа Innovation.ruralnet.bg

Регистрация

 1. При първо влизане в платформата изберете меню „Регистрация“, за да направите своя профил.
 2. Попълнете Вашите данни и завършете своята регистрация.
 3. От меню вход въведете потребителско име и парола и влезте в платформата.

Инструкции за регистрирани потребители

Платформата Innovation.ruralnet.bg разполага с няколко основни функционалности.

 1. В подменюто „Активност“ може да наблюдавате:
 • кои са последните теми, които са публикувани в платформата;
 • имате ли получени нови съобщения;
 • имате ли покани за приятелства;
 • създаването на нови групи и активността в тях;
 • регистрацията на нови потребители.
 1. Подменю „Групи“. Тук е мястото, където се създават различни групи, посветени на различни тематики от областта на иновациите и ЕПИ-АГРИ. Във всяка една група могат да се публикуват теми и/или полезни линкове, които да се коментират от членовете, както и да се прикачват файлове, които са достъпни за останалите членове на групата.
 • В подменю „Групи“ са изброени всички групи, към които може да се присъедините.
 • За да влезете в дадена група първо кликнете върху името на избраната от Вас група. Когато сте вече влезли в групата натиснете бутон „Присъединете се към групата“, за да станете нейн член и да може да коментирате публикации, както и да споделяте файлове.
 • Когато сте в „Група“ излизат четири подменюта вертикално в ляво. Изберете „Activity” за да видите последната дейност и да можете да публикувате тема.
 • За да коментирате вече публикувана тема натиснете символа за коментар, който се намира в нея.
 • Подменю „Файлове“ Ви позволява да споделяте файлове в групата. Натиснете бутона „Upload a New Document“ и прикачете Вашия файл.
 • Подменю „Invite“ Ви позволява да поканите от регистрираните в платформата участници да се присъединят към групата, в която се намирате в момента.
 1. Подменю „Съобщения“. Тук е мястото, където ще излизат всички съобщения, които сте изпратили или сте получили от членовете на платформата.
 2. Подменю „Профил“. Тук може да персонализирате своя профил като смените снимка и име;
 3. Подменю „Известия“. Тук може да проверявате, когато някой Ви е написал съобщение, коментирал е Ваша публикация и т.н.
 4. Подменю „Членове“. Тук може да видите всички членове на платформата и да добавяте приятели от регистрираните вече.
 5. Подменю „Настройки“
 • В раздел „Основни“ може да промените Вашата парола, както и електронна поща.
 • В раздел „Имейл“ може да промените настройките за известяване за дейността на платформата към Вашата електронна поща.
 • В раздел „Group invites” може да видите поканите, отправени към Вас за членуване в група.
 • Съгласно регламента GDPR в раздел „Export data” може да поискате теглене на личните Ви данни.