17 февруари 2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проектни предложения по отворената Процедура чрез подбор BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

 

Основна информация, свързана с отворената процедуда, можете да откриете в изготвеното от Звеното за управление на Национална селска мрежа Резюме на подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от ПРСР 2014-2020

 

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на www.eumis2020.government.bg и www.mzh.government.bg. В сайта на МЗХГ са публикувани актуални  Разяснения по постъпили въпроси до 26 януари 2020 г. от кандидати по процедура № BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“.

 

В сезона на подготовката на българските агроиновации по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020 подбрахме успешни европейски примери по ЕПИ-АГРИ:

Публикацията е обновена на 16 януари 2020 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!