ЛИДЕР

Какво е ЛИДЕР?

Подходът ЛИДЕР, чието наименование произтича от абревиатурите на френски език на „Liaison entre actions de développement rural (LEADER)“ – „Връзки между дейностите за развитие на селските райони“, е метод за местно развитие, който стратира през 1991 г. и към момента се изпълнява от около 2 600 местни инициативни групи (МИГ) в ЕС, обхващащи над 54% от селското население в ЕС и обединяващи заинтересовани страни от публичния, частния и гражданския сектор в определена област.
В политическо отношение ЛИДЕР е основан като „Инициатива на общността“, финансирана от структурните фондове на ЕС. Досега има три поколения ЛИДЕР: ЛИДЕР I (1991—1993 г.), ЛИДЕР II (1994—1999 г.) и ЛИДЕР + (2000—2006 г.). От 2007 г. подходът ЛИДЕР е интегриран като инструмент на Общата селскостопанска политика на ЕС. В контекста на развитието на селските райони ЛИДЕР се прилага в рамките на програмите за развитие на селските райони на държавите-членки на ЕС, съфинансирани от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
От създаването му до днес, подходът ЛИДЕР е насочен основно към стимулиране и подобряване на потенциала за развитие на местното развитие в селските райони, като се разчита на собствената инициатива и умения на местните общности.
Идеята е местните общности сами да определят приоритети си за развитие, след провеждане на широки консултации със заинтересовани страни от гражданския, неправителствения, стопанския и публичния сектор, обусловено от факта, че месното население най-добре познава своите проблеми, нужди, приоритети и потенциал за развитие.
Подходът ЛИДЕР, като част от политиката за развитие на селските райони на Общността се прилага в България за първи път в програмния период 2007 – 2013 г. Използва се като инструмент за децентрализирано управление и интегрирано местно развитие в селските райони. Стратегиите за местно развитие отговарят на общите стратегически цели на ПРСР, отчитайки потребностите на местните общности.

Изследване на ЕМРСР „Състояние на изпълнението на Програмата за развитие на селските райони Мярка 421 в ЕС-27“ https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/assets/pdf/leader-gateway/Measure_421_State_of_play_FINAL_May_2014.pdf

Концепцията ЛИДЕР

Концепцията за LEADER се основава на подхода „отдолу- нагоре“ към развитието на селските райони. Това означава, че местните действащи лица участват във вземането на решения за стратегията и избора на приоритети за развитие в местната им общност. Политиките за селските райони, които следват този подход, трябва да бъдат проектирани и въведени по-начин, който е най-подходящ за нуждите на общността, която обслужват.

 В документ на Европейската комисия, озаглавен ‚Подходът ЛИДЕР- Основно ръководство“, се посочва: „Основната идея на подхода ЛИДЕР се основава на разбирането, че поради разнообразието на селските райони в Европа стратегиите за развитие са много по- ефективни и ефикасни, ако се решават и прилагат на местно равнище от местните участници, придружени от ясни и прозрачни процедури, подпомагане от съответните обществени администрации и необходимата техническа помощ за разпространение на добрите практики.“ 

Смисълът на ЛИДЕР подхода е да насърчава местните общности в селските райони, да търсят нови начини да (о)станат конкурентноспособни, да използват максимално своите ресурси и да преодолеят предизвикателствата, пред които са изправени като: застаряващо население, ниско качество на предоставяне на услуги, липса на услуги и възможности за трудова заетост и пр.

7 основни принципа на ЛИДЕР

Разликата между ЛИДЕР и други по-традиционни политически мерки за развитие на селските райони се състои в това, че ЛИДЕР посочва Как? да се действа, а не Какво? да се направи.

7 основни характеристики обобщават подхода ЛИДЕР:

  1. Териториален подход.
  2. Подход „отдолу-нагоре”.
  3. Публично-частни партньорства (местни инициативни групи – МИГ)
  4. Интегриран подход (многосекторен)
  5. Новаторски подход (улесняване на иновациите – новаторството):
  6. Работа в мрежа
  7. Сътрудничество

Всяка характеристика допълва и си взаимодейства позитивно с останалите по време на целия процес на прилагане, с дългосрочен ефект върху динамиката на селските райони и техните възможности за решаване на собствените им проблеми.

Какво е ВОМР?

В програмния период 2014-2020 г. подходът ЛИДЕР е разширен в рамките на по-широкообхватния термин “Водено от общностите местно развитие”/ВОМР (от английски „Community-Led Local Development“/CLLD), до три допълнителни фонда на ЕС:

Финансирането по ЕСФ, ЕФРР и ЕФМДР се допуска в случай, че такава възможност е заложена в СМР на съответната местна инициативна група.

Прилагането на подхода ВОМР се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за ВОМР, основани на характеристиките на конкретната територия и разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация. Стратегиите обикновено подкрепят реализацията на малки проекти за диверсификация на местните продукти, за подобряване на селскостопанската дейност, малки инфраструктурни проекти за обновяване на селата и др., които водят до подобряване качеството на живот в селските райони за изграждане на по-добро устойчиво бъдеще.

Основните приоритети на ВОМР са свързани с:

-насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността;

-интегриран подход към околната среда, чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, вкл. дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство;

-фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката;

-насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;

-повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво производство на аквакултури ;

-подобряване на качеството на образование и повишаване квалификацията на населението.

Подходът се прилага на териториален принцип на ниво община или обединение на съседни общини и/или съседни населени места част от община/и. Всяка стратегия за воденото от общностите местно развитие обхваща територия с население между 10 000 и 150 000 жители.

ВОМР се прилага в рамките на селските райони, рибарските райони и на определени  територии със специфични характеристики, определени в Националната концепция за пространствено развитие.

Подходът се прилага чрез мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014-2020, в която се предвижда прилагане на следните подмерки:

19.1 Под-мярка “Помощ за подготвителни дейности”

19.2 Под-мярка “Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”

19.3 Под-мярка “Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни групи за действие”

19.4 Под-мярка “Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие”.

Открийте повече в European Network for Rural Development’s LEADER Cooperation уеб-базиран ресурс.

Местни инициативни групи (МИГ) в България

Установяването на местни партньорства, познато под името „Местна инициативна група“/МИГ е оригинална и важна черта от подхода ЛИДЕР/ВОМР. МИГ има за цел да идентифицира и осъществи стратегията за местно развитие, като взема решения за разпределянето на финансовите ресурси и управлението им.

Решенията за финансиране по ЛИДЕР/ВОМР се правят на местно ниво, а стратегията за местно развитие, ръководена от общността, осигурява рамката, в която се вземат решенията.В рамките на МИГ партньорите по изпълнението отговарят за ежедневното управление и координацията на програмата ЛИДЕР/ВОМР на място. Партньорите по изпълнението осигуряват на кандидатите за финансиране в техния район подкрепа с помощта за безвъзмездна помощ, като консултации, обучение и наставничество.В програмния период 2007 – 2013 г. в България са поставени основите на изграждане на местен капацитет за прилагане на стратегии за развитие с подход „отдолу-нагоре“ в 35 МИГ, разположени на територията на 57 общини. Този капацитет дава добра основа за надграждане при прилагането на подхода ЛИДЕР в ПРСР 2014-2020. За повече информация относно финансирането по ЛИДЕР/ВОМР във Вашата област, включително как да кандидатствате за безвъзмездни средства, можете да се свържете с МИГ от региона.

Можете да откриете МИГ във Вашия регион чрез информационна интерактивна карта на МИГ в България, създадена и поддържана от Националната асоциация на Местните инициативни групи в България. https://vomr.bg/

Местни инициативни групи (МИГ) в ЕС

Базата данни на ЕМРСР позволява на местните инициативни групи от целия ЕС да осъществят контакт, да се свързват в мрежа, както и да сътрудничат помежду си.
Към базата данни с МИГ е ЕС: https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/lag-database_en

Какво е Сътрудничество по ЛИДЕР?

Сътрудничеството е характерно за редица програми за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Сътрудничество в ЛИДЕР/ВОМР има за цел да насърчи селските райони да работят заедно по съвместни проекти с взаимна полза за всяка от участващите страни. Това сътрудничеството е повече от работа в мрежа и има много потенциални ползи, като:-          разширяване на местните възгледи с цел подобряване на местните стратегии;-          достъп до информация и нови идеи;-          учене от други региони или държави;-          стимулиране и подкрепа на иновациите;-          придобиване на умения и средства за подобряване на доставката. Съществуват различни видове сътрудничество на подхода ЛИДЕР/ВОМР, чиито проекти през периода 2014-2020 се подпомагат чрез ЕЗФРСР: –          вътрешно-териториално сътрудничество- осъществява се между две или повече МИГ в дадена държава-членка;-          транснационалното сътрудничество- осъществява се между две или повече МИГ от различни държави-членки.

Подпомагането за сътрудничество е задължителен елемент по мярката за ВОМР/ЛИДЕР, а в ПРСР е включена както помощ за подготвителни дейности за сътрудничество, така и подпомагане за проекти за сътрудничество. Това е препоръчително, но не и задължително на ниво МИГ, т.е. отделните МИГ могат сами да решават дали да използват наличното подпомагане за сътрудничество или да не го използват.

Сътрудничеството може да се развие в нещо повече от създаване на контакти. Това включва МИГ, която предприема общ проект с друга група ЛИДЕР или с група, използваща подобен подход в друг регион, страна-членка или дори трета страна. Проектите за сътрудничество не са просто обмен на опит. Те трябва да включват изпълнение на конкретна обща идея  и действие, в най-добрия случай управлявани под обща структура.

„Ръководство за изпълнение на дейностите по сътрудничество в рамките на LEADER по програмите за развитие на селските региони 2014—2020 г.“ https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/leader-cooperation-guide_bg_update_april-2017.pdf

Открийте повече в European Network for Rural Development’s LEADER Cooperation уеб-базиран ресурс.

Търсене на партньори от ЕС за сътрудничество по ВОМР/ЛИДЕР

ЕМРСР поддържа Инструмент за търсене на партньори по ВОМР („CLLD Partner Search tool“), който позволява на местните инициативни групи от целия ЕС да създадат предложение за сътрудничество, както и да намират партньори по проекти, използвайки актуалните обяви на МИГ за търсене на партньори за сътрудничество.
Мениджърите на МИГ могат да влязат чрез свой акаунт и да генерират своето предложение за сътрудничество за своя МИГ.
Към инструмента на ЕМРСР за намиране на партньори по ВОМР: https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/clld-partner-search_en

Постиженията на ЛИДЕР за периода 2007 - 2013

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!