Звено за управление

Национална селска мрежа (НСМ) се ръководи от Звено за управление (ЗУ), обезпечено с необходимия човешки ресурс и експертен капацитет.

Ролята на ЗУ е да създаде условия за успешна комуникация и насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите лица на местно, регионално, национално и европейско ниво, както и техническо подпомагане, оперативна и информационна координация между участниците в НСМ.

В края на 2017 г. от МЗХГ е обявена тръжна процедура за избор на външен изпълнител, който да изпълнява ролята на Звено за управление на НСМ, съгласно изискванията на ПРСР 2014-2020. В резултат на проведената тръжна процедура през 2018 г. МЗХГ и обединение „Селска мрежа БГ“ ДЗЗД подписват договор по проект „Поддържане и укрепване на Звеното за управление на Национална селска мрежа на ПРСР (2014-2020 г.)”  за период от четири години. От месец април 2018 г. Звеното за управление на НСМ се представлява от екипа на проекта.

Звеното за управление на Националната селска мрежа е съставено oт експерти на национално ниво и експерти на регионално ниво.

Експертен състав на ЗУ на НСМ

Ивайло Тодоров

Ивайло Тодоров

Ръководител проект

e-mai: todorov@ruralnet.bg

Таня Георгиева

Таня Георгиева

Ключов експерт по околна среда

e-mail: georgieva@ruralnet.bg

Даниела Михайлова

Даниела Михайлова

Ключов експерт по конкурентоспособност и иновации

e-mail: mihaylova@ruralnet.bg

Божидар Иванов

Божидар Иванов

Ключов експерт местни общности

e-mail: Ivanov@ruralnet.bg

Георги Узунов

Георги Узунов

Ключов експерт по журналистика

e-mail: expert@ruralnet.bg

Регионални координатори

Неразделна част от екипа на Звеното за управление на НСМ са 28 регионални координатори, които са разположени на територията на цялата страна. Те действат като информационна точка и канал на НСМ за съответната област. На областно ниво, координаторите осигуряват връзка с други мрежи и/или отделни участници в сферата на развитието на селските райони.

Вижте повече

Функциите на Регионалните координатори са:

Да насърчават включването на нови членове в НСМ;

Да промотират и популяризират НСМ;

Да насърчават участието на членовете на НСМ на регионално ниво в изпълнение на Плана за действие на Мрежата;

Да участват в идентифицирането на добри и лоши практики от прилагането на ПРСР 2014-2020;

Да участват в организиране и провеждане на регионални мероприятия;

Да предоставят достъп до услугите на НСМ за местните бенефициенти;

Да участвт в механизми за събиране и разпространяване на информация и материали, касаещи НСМ и ПРСР 2014-2020;

Да изграждат и поддържат ефективна активна връзка с представителите на Областни информационни центрове с цел обмен на информация и въпроси, свързани с ПРСР 2014-2020 г. и капацитета на Мрежата;

Да участват в провеждането на проучвания на ЗУ на НСМ сред членовете и бенефициентите по ПРСР 2014-2020.

1. Стилиян Любомиров Рупов

РК – област Благоевград

Тел: + 359 878 38 21 22

Mail: rupov@abv.bg

 

2. Валентин Петков Бялков

 РК – област Бургас

Тел: +359 887 89 53 83

Mail: byalkov@abv.bg

 

3. Юри Свободинов Зарев

РК – област Варна

Тел: +359 898 50 43 18

Mail: yurizarev@abv.bg

 

4. Деян Иванов Дончев

 РК- област Велико Търново

Тел: +359 887 86 73 74

Mail: deiannet@yahoo.com

 

5. Ася Тошкова Петрова

 РК – област Видин

Тел: +359 897 56 01 47

Mail: atp.vd@abv.bg

 

6. Емилия Петрова Петрова

РК –област Враца

Тел: +359 885 84 81 80

Mail: emaly52002@yahoo.com

 

  1. Даниел Добринов Денчев

 РК – област Габрово

Тел: +359 899 56 61 23

Mail: d_d_denchev@abv.bg

8. Маринела Иванова Георгиева

 РК – област Добрич

Тел: + 359 887 31 22 06

Mail: mgeorgieva1967@abv.bg

 

  1. Галина Ангелова Николова

 РК – област Кърджали

Тел: + 359 886 35 16 75

Mail: angelova7777@mail.bg

 

  1. Ивона Венциславова Новакова

 РК – област Кюстендил

Тел: + 359 887 85 67 67

Mail: ivona_novakova@abv.bg

 

  1. Валентина Стефанова Станева

 РК – област Ловеч

Тел: + 359 884 26 54 15

Mail: val.lov@abv.bg

 

12. Григорий Стефанов Димов

 РК – област Монтана

Тел: + 359 888 22 68 25

Mail: ivetagrigorieva@abv.bg

 

13. Александър Харалампиев Туйков

 РК – област Пазарджик

Тел: + 359 886 99 42 10

Mail: a_tuikov@abv.bg

14. Ирена Паскалева Топалова

 РК – област Перник

Тел: + 359 885 84 16 33

Mail: topalovaa@mail.bg

15. Валя Василева Вълова

 РК – област Плевен

Тел: + 359 884 59 34 78

Mail: Valia_1973@abv.bg

 

 

  1. Диляна Валентинова Кацарова

 РК – област Пловдив

Тел: + 359 889 34 64 86

Mail: dilyana_katsarova@abv.bg

 

17. Светлана Маринова Димитрова- Миланова

 РК – област Разград

Тел: + 359 888 89 06 22

Mail: smbg_svetlanamdm@mail.bg

 

 

18. Деница Николаева Гаджева

 РК – област Русе

Тел: + 359 887 60 47 85

Mail: jotova_7@abv.bg

 

19. Ванушка Йорданова Петкова

 РК – област Силистра

Тел: + 359 888 89 27 22

Mail: vpetkova@mail.bg

 

20. Мария Паскалева Василева

 РК – област Сливен

Тел: + 359 887 20 79 10

Mail: maria_97_vasileva@abv.bg

 

  1. Марияна Миткова Неделева

 РК – област Смолян

Тел: + 359 885 84 82 38

Mail: mnedeleva@abv.bg

 

 

22. Деница Петрова Димитрова

РК – област София област

Тел: + 359 898 33 81 28

Mail: denicanaas@gmail.com

 

23. Десислава Колева Йонкова

РК – област София

Тел: + 359 876 21 02 12

Mail: dyonkova1@gmail.com

 

 

24. Ганчо Цветков Ганчев

 РК – област Стара Загора

Тел: + 359 888 36 04 05

Mail: ganchev.gancho@gmail.com

 

25. Бернар Илиязов Сюлейманов

 

РК – област Търговище

Тел: + 359 890 20 63 90

Mail: bernar84@abv.bg

 

26. Тодор Вълков Тодоров

 РК – област Хасково

Тел: + 359 888 00 50 36

Mail: nasheselo@mail.bg

 

27. Галина Балинова Маринова

РК – област Шумен

Тел: + 359 895 77 64 91

Mail: g_marinova@mail.bg

 

28. Зоя Георгиева Тодорова

РК – област Ямбол

Тел: + 359 888 38 30 74

Mail: zttc@abv.bg