От 17 февруари до 6 март 2020 е приемът по мярка „Популяризиране в трети държави“ от НППЛВС 2019 – 2023

От 17 февруари до 6 март 2020 е приемът по мярка „Популяризиране в трети държави“ от НППЛВС 2019 – 2023

От 17 февруари до 6 март 2020 г. отварят първия прием по мярка „Популяризиране в трети държави“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. (НППЛВС). Безвъзмездната помощ за промоции на вино става 80%, ако кандидатите промотират...
Пълен текст на НАРЕДБА № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти с обнародваните промени

Пълен текст на НАРЕДБА № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти с обнародваните промени

В брой 5 на Държавен вестник от 17.01.2020 г. е обнародвана Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. ⚠️ Животновъдните обекти се привеждат в съответствие с новите изисквания в 6-...
До 17 февруари тече обсъждането на промените в наредбата за прилагане на мярка 11 от ПРСР 2014-2020

До 17 февруари тече обсъждането на промените в наредбата за прилагане на мярка 11 от ПРСР 2014-2020

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. (НИД на Наредба № 4 от 2015 г.)...
Нови разяснения по приема на проектни предложения по подмярка 1.1 на ПРСР 2014-2020

Нови разяснения по приема на проектни предложения по подмярка 1.1 на ПРСР 2014-2020

16 март 2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проектни предложения по отворената Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване от ПРСР...
До 17 февруари е обсъждането на промените в Наредба № 3 за прилагане на схемите за директни плащания и Наредба № 5 за подаване на заявления по схеми и мерки  

До 17 февруари е обсъждането на промените в Наредба № 3 за прилагане на схемите за директни плащания и Наредба № 5 за подаване на заявления по схеми и мерки  

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, включващ и  необходимите промени в Наредба №...