До 2 август ДФЗ обсъжда проект на правила за определяне размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по ПРСР 2014-2020

До 2 август ДФЗ обсъжда проект на правила за определяне размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по ПРСР 2014-2020

Държавен фонд земеделие публикува проект на Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения и/или неспазвания по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по мерките...
Приключи административната оценка на 8 проекта за „детски градини“ по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Приключи административната оценка на 8 проекта за „детски градини“ по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Административната оценка на 8 проекта за ремонт и оборудване на общински детски градини по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 приключи. Кандидати, чиито проектни предложения не преминават на етап техническа и финансова оценка, могат да подадат в едноседмичен срок чрез...
10 дни до крайния срок на приема по новата подмярка 5.1 на ПРСР 2014-2020

10 дни до крайния срок на приема по новата подмярка 5.1 на ПРСР 2014-2020

10 юли 2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проектни предложения в ИСУН!   Запознайте се с всички Разяснения по въпроси по процедура № BG06RDNP001-5.001 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на...
Приключи административната оценка на 8 проекта за „детски градини“ по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Одобрени са 121 проекта по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020

121 проекта за „производство“ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 са одобрени от ДФЗ. ДФЗ започва изпращането на писма за подписване на договори с кандидатите с одобрени за финансиране проектни предложения.   Държавен...
Приключи административната оценка на 8 проекта за „детски градини“ по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

До 6 юли е общественото обсъждане по проект на насоки по подмярка 4.1.2 на ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 (УО) публикува за обществено обсъждане Проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001- 4.009 по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства...
Приключи административната оценка на проектите за“улици“ по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020

Приключи административната оценка на проектите за“улици“ по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020

Административната оценка на 19 проекта за улици по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 приключи. Кандидати, чиито проектни предложения не преминават на етап техническа и финансова оценка, могат да подадат в едноседмичен срок чрез ИСУН възражения пред изпълнителния директор...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!