Подмярка 6.4.1 от ПРСР: Ясни са резултатите от административната оценка на 156 проекта за „услуги“ с над 40 точки. Тече срок за възражения!

Подмярка 6.4.1 от ПРСР: Ясни са резултатите от административната оценка на 156 проекта за „услуги“ с над 40 точки. Тече срок за възражения!

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че е приключила оценката на административно съответствие и допустимост на 156 проектни предложения, подадени през 2018 г. в рамките на приема по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори...
Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Съществуващи ферми като инкубатори за малки стартиращи земеделски компании в търсене на наследник

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Съществуващи ферми като инкубатори за малки стартиращи земеделски компании в търсене на наследник

Въпреки че в Холандия има нарастващ брой млади хора, които искат да започнат кариера в устойчиво земеделие, много холандски фермери все още имат проблеми с намирането на наследник. За да да преодолее тази празнина, Оперативната група „Land in Connection“...
Включете се в допитване на ДФЗ за нагласите и удовлетвореността на кандидатите и бенефициерите по ПРСР 2014 – 2020

Включете се в допитване на ДФЗ за нагласите и удовлетвореността на кандидатите и бенефициерите по ПРСР 2014 – 2020

Държавен фонд “Земеделие“ (ДФЗ) разработи онлайн анкета, за да проучи какви са нагласите и удовлетвореността на кандидатите и бенефициерите по ПРСР 2014 – 2020. Анкетата на ДФЗ се състои от 15 въпроса и отнема по-малко от 5 мин. за попълване, а отговорите са анонимни....
Подмярка 6.4.1 от ПРСР: Ясни са резултатите от административната оценка на 156 проекта за „услуги“ с над 40 точки. Тече срок за възражения!

51 % е усвояването по всички мерки на ПРСР в края на декември 2021 година

51 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (3 069 678 00 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ (ДФЗ) към 31.12.2021 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 570 101...
Подмярка 6.4.1 от ПРСР: Ясни са резултатите от административната оценка на 156 проекта за „услуги“ с над 40 точки. Тече срок за възражения!

Целеви прием’ 2020 на подмярка 6.3 от ПРСР: Одобрени са 128 проекта на малки животновъди

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) информира за одобрението на 128 проектни предложения, подадени в рамките на целевия прием през 2020 г. по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020. В периода от 6...
Проверете в СЕУ за уведомително писмо за одобрение по мярка 10 и мярка 11 на ПРСР!

Проверете в СЕУ за уведомително писмо за одобрение по мярка 10 и мярка 11 на ПРСР!

В „Система за електронни услуги“ (СЕУ) на Държавен Фонд „Земеделие” (ДФЗ)- https://seu.dfz.bg са качени Уведомителните писма за одобрение за Кампания 2021 по следните мерки на ПРСР 2014-2020: мярка 10 „Агроекология и климат“ за направления: „Възстановяване и...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!