Португалска оперативна група „EGIS: Стратегии за интегрирано управление на почви и води при ядкови видове“ (EGIS: Estratégias de gestão integrada do solo e da água em espécies produtoras de frutos secos

Проектът на ОГ се подпомага чрез Програма за развитие на селските райони 2014-2020 на Португалия. Той започва на 01.01.2018 г. и приключва на 31.12.2020 г., а бюджетът е в размер на 300 054 €. Лице за контакт с ОГ: Manuel Ângelo Rosa Rodrigues; e-mail: angelor@ipb.pt.

В България до 17 януари 2020 г. е отворена процедурата по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020. В публикуваното ТУК Резюме на процедурата по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020 можете да намерите основна информация за възможностите, които Програмата предоставя за подкрепа на иновативни проекти, изпълнявани от оперативните групи, сформирани за изпълнение целите на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска продуктивност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ).

 

Решаван от Оператвината група (ОГ) практически проблем:

 • Лошо качество на програмите за препоръки за торове.
 • Покривните култури са се адаптирали към сухите райони.
 • Ефективност в потреблението на вода в контекста на изменението на климата.

Партньори в ОГ са CNCFS, IPB, UTAD, IPC, IPV, INIAV, REFCAST, LCN, ARATM. CAAF, ARBOREA, COAMENDOA, AFLODOUNORTE, Soutos os Cavaleiros, Agro Rio Bom.

Цел на проекта: Липсват проучвания за реакцията на растенията на вар, почвени торове, спрейове за листа или био стимуланти при видовете ядки, особено когато се отглеждат в неполивни условия. Целта на този проект е да се установят особеностите на реакциите на тези видове. Използването на покривни култури е ефективен начин за намаляване на ерозията на почвата и увеличаване на улавянето на въглерод. При сух климат обаче, покриваните култури могат сериозно да намалят производителността на основните култури, затова се опитваме да разработим модели за използване на покривни култури, които са подходящи. Особено внимание ще бъде обърнато на бобовите култури. Извършена е оценка на липсите в стратегиите за поливане, за да се увеличи до максимум производителността на културите, вместо да се увеличи до максимум реколтата на единица земя.

Основни дейности в проекта на ОГ:

 • Полеви проучвания разпределени на широка територия и сред четири растителни вида- кестен, бадем, орех и лешник.
 • Полеви проучвания и лабораторни анализи.
 • Организация на конференции и семинари в северната част на Португалия.
 • Доклади в технически списания и консултативни доклади.
 • Научни доклади в международни списания.

Очаквани резултати:

 • Данни за увеличаване на качеството на програмите за препоръки за торове.
 • Разработване на модели за използване на покривни култури при овощни видове, отглеждани при поливни и неполивни условия.
 • Стратегии за напояване, подходящи за региони с недостиг на вода.

Постигнати резултати / Първи уроци: През първата година на проекта са стартирани полевите проучвания, но все още няма консистентни резултати.

Кой ще има полза от проекта? Земеделските производители и съветническите системи (техници и лаборатории), тъй като ще разполагат с по-качествена информация, за да бъде селското стопанство по-конкурентоспособно, устойчиво и екологосъобразно.

Фокус група на ЕПИ-АГРИ на тема „Води и земеделие: адаптивни стратегии на ниво земеделско стопанство“

Контекст: Експертите събраха практики за управление на стопанствата, целящи увеличаване на наличието на водни ресурси за посевите и животните, ефективното използване на водните ресурси и устойчивостта на стопанството при недостиг на вода. Преди всичко, в търговските стопанства производителността се влияе от множество други фактори, освен водата, и е необходимо първо да бъдат разбрани причините за тези други фактори. Фокус групата на ЕПИ-АГРИ „Води и земеделие: адаптивни стратегии на ниво земеделско стопанство“ търси отговор на въпроса „Какви стратегии за адаптация на ниво земеделско стопанство съществуват или могат да бъдат разработени за справяне с недостига на вода?“

Ключови въпроси, разгледани от Фокус групата: Въз основа на практическия си опит, експертите предоставиха 5 предложения за бъдещи действия:

 • Управление на почвите и остатъците за подобряване на наличието на вода: увеличаване на органичната маса в почвата, консервационно земеделие, мулчиране на почвите, контролирано движение, спорадично третиране на подпочвения слой;
 • Избор на подобрени добре адаптирани култури и въвеждане на нови посеви, устойчиви на суша;
 • Използване на инструменти за подобряване на управлението на посевите/стопанствата (модели и системи, подкрепящи вземането на решения);
 • Използване на инструменти за подобряване на графиците за напояване: сензори за растения; онлайн услуги за графици за напояване; регулирано напояване при дефицит; прецизно напояване;
 • Управление на качеството и солеността на водите.

Основни констатации на Фокус групата на ЕПИ-АГРИ:  За улесняване на приемането на най-добрите практики:

 • Ползите от опазването на водите от икономическа и/или екологична гледна точка в краткосрочен и дългосрочен план трябва да бъдат ясно идентифицирани и описани;
 • Необходим е обмен на информация между всички действащи лица, за да се идентифицират и разрешат всички технически и оперативни проблеми, свързани с практиката;
 • Практиките трябва да бъдат показани в демонстрационни парцели в земеделски условия;
 • Трябва да са налице ясни ръководства за ползване при популяризиране на комплексни техники.

Идеи за оперативни групи от Фокус групата на ЕПИ-АГРИ:

 • Адаптиране на консервационното земеделие на местно ниво: перманентно покритие на земната повърхност и подходящи практики за оран;
 • Подобряване на сеитбооборота и диверсификацията на култури: ароматни и медицински растения; пролетно- летни култури, устойчиви на ниски температури за по-ранна сеитба;
 • Местни отправни точки и информация за напояването и поведението на културите;
 • Оптимизиране на напояването чрез воден баланс на културите: подкрепа чрез сензори за почва или растения, допълващо напояване и/или регулирано напояване при дефицит, прецизно напояване, подпомагано от дистанционни сензори;
 • Разработване на иновативни решения за използване на алтернативни водоизточници, може би с по-ниско качество на водата;
 • Изследване на въздействието на управлението на водите, отпечатък и гъвкавост на ценообразуването върху водите, използвани в земеделските стопанства.

Потребности от изследвания от практиката, установени от Фокус групата на ЕПИ-АГРИ:

 • Изследвания в рамките на земеделските стопанства за оценка на стратегии по отношение на консервацията на водите: от селскостопанска, икономическа и екологична гледна точка;
 • Дългосрочни проучвания, показващи ползите от стратегиите за увеличаване на органичната маса в почвите: консервационно земеделие, мулчиране, покривни култури, зелено торене, ротация на културите;
 • Системи, подкрепящи вземането на решения за местните условия; да се направят по-лесни за използване и да се покажат ясните ползи при използването им;
 • Икономически ефективни и лесни за използване сензори за растения за наблюдение на действителното количество вода за различните видове култури;
 • Конкретни за обекта поливни системи с вариращо ниво на напояване спрямо местните условия, разработване на протоколи и ясни предписания за вземане на решения.

Всички констатации от Фокус групата, както и допълнителни идеи за Оперативни групи и потребности от изследвания, са налични в окончателния доклад на уебсайта на EПИ-АГРИ: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en.

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!