Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 публикува актуализирина Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014 – 2020 (ИГРП) за календарната 2021 г., чието писмено съгласуване с членовете на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 приключи на 28 юни 2021 г.

Съгласно актуализираната ИГРП 2021 до края на настоящата година се очаква да стартират приеми по следните 8 подмерки:

  • Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“- в периода октомври- декември 2021 г., с общ бюджет от 15 млн. евро, максимален размер на допустимите разходи за инвестиции на проект- до 100 хил. евро и максимален % на съфинансиране до 100 %; допустими бенефициенти- организации, провеждащи научно-изследователска дейност или образователна дейност в областта на селското или горското стопанство, или в областта на хранителните технологии; 100% максимален интензитет на финансиране;
  • Подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“- в периода октомври- декември 2021 г., с общ бюджет от 1 599 218.74 евро; помощта е за пакет А2Б и се определя като стандартен разход с размер на сумата 814 евро за консултантския пакет; максималният размер на помощта за индивидуалните консултантски услуги в рамките на един консултантски пакет по приоритетна област е 1500 евро, а в случай на консултантски пакети само с базови модули максималният размер на консултантския пакет е 1000 евро; максимален % на съфинансиране- до 100 %; предложението на УО е за провеждане на прием на проектни предложения по подмярката, отворен както за публични, така и за частни консултантски организации;
  • Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“-  в периода юли- ноември 2021 г., с общ бюджет от 197 956 861 евро, с минимален размер на допустимите раходи- 15 хил. евро и максимален – до 3 млн. евро, максимален % на съфинансиране 35-75 %;
  • Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“- в периода септември- ноември 2021 г., с общ бюджет от 12.5 млн. евро, максимален размер на БФП за проект е 25 хил. евро;
  • Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП)- в периода септември- ноември 2021 г., с общ бюджет от 20 млн. евро, максимален размер на БФП за проект е 15 хил. евро;
  • Подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“- в периода октомври- декември 2021 г., с общ бюджет от 6.5 млн. евро, 450 хил. евро максимален размер на допустимите раходи на проектно предложение, максимален % на съфинансиране 60- 100 %;
  • Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“- в периода септември- декември 2021 г., с общ бюджет от 3.5 млн. евро; допустими кандидати ще са: 1/ Местни общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР/ВОМР в периоди 2007-2013 г. и 2014 – 2020 г. (не са изпълнявали подмерки 431-2, 431-1, 41, 19.1, 19.2 и 19.4 на  територията си); 2/ МИГ или местни общности, прилагали подхода ЛИДЕР/ВОМР през програмни периоди 2007-2013 г. и 2014 – 2020 г. на територия или част от територия, за която се кандидатства, (изпълнявали са подмерки 431-2, 431-1, 41, 19.1, 19.2 и 19.4); максимален размер на допустимите раходи на проектно предложение е: 1/ 25 хил. евро за общности, прилагали подхода ВОМР, 2/ 30 хил. евро за общности, не прилагали подхода ВОМР; максимален % на съфинансиране до 100 %;
  • Подмярка 19.3  „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“- текущо през 2021 г., с  бюджет от 4.47 млн. евро и максимален % на съфинансиране до 100 %; допустими кандидати са одобрени МИГ; максималният размер на БФП за проект за подготвителна помощ е: 10 хил.евро за проекти за вътрешно териториално сътрудничество и 25 хил. евро за проекти за транснационално сътрудничество; максималният размер на БФП за проект за изпълнение на проекти за сътрудничество е: 100 хил.евро за транснационално сътрудничество и 50 хил. евро за вътрешно териториално сътрудничество.

👉Запознайте се с 👉Актуализирана ИГРП 2021_14.07.2021

Към настоящия момент отворени са следните процедури по подмерки на ПРСР 2014-2020:

Крайният срок за подаване на проектни предложения по 2-те процедури на подмярка 19.3 е до 31.08.2021 г. до 17:00 ч. Крайният срок за подаване на проектни предложения е последният ден до 17:00 часа на всеки втори календарен месец след 30 юни 2020 г. до 31 декември 2021 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

В сайта на Единната информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 можете да откриете отворените процедури на МИГ към различните европейски програми.

През 2021 г. са реализирани 6 приема по следните 5 подмерки на ПРСР 2014-2020:

Приемите на заявления за подпомагане по мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива за водите“, 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ и 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г. не се включват в ИГРП за 2021 г., тъй като приемът на заявления се извършва по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, а редът и изискванията на ПМС № 162 от 2016 г. не са приложими за тях.

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg; https://ruralnet.bg/

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!