Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува 👉Разяснения по Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020.

Публикуваните днес (11.02.2022 г.) разяснения на УО съдържат отговори на общо 133 запитвания, изпратени в периода 15.10.2021 г. – 04.02.2022 г.

Разясненията на УО са задължителни за всички кандидати!

25 февруари 2022 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН!

 

 

👉 Основна информация, свързана с отворената процедура за подбор BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2 на ПРСР 2014-2020 можете да откриете в изготвеното от Звеното за управление на Национална селска мрежа 👉РЕЗЮМЕ📌

Изтече крайният срок за задаване на въпроси към УО на ПРСР 2014-2020 за разяснения по Условията за кандидатстване

Кандидатите можеха да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси можеха да се задават на електронната пощаrdd@mzh.government.bg и в ИСУН 2020. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

👉Пълният пакет документи по процедурата е публикуван на официалната страница на МЗм и в 👉ИСУН 2020.

Източник: https://eumis2020.government.bg/; www.mzh.government.bg; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ: АКТУАЛНИ възможности за подкрепа по ПРСР 2014-2020

 

Отворени процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

👉Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!