Правителството прие изменение на Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г.

След обнародване на изменението в Държавен вестник, МЗХГ ще обяви процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел в частна полза. Желаещите ще бъдат включени като членове в състава на Тематичната работна група (ТРГ) за изготвяне на Стратегическия план по ОСП. В рамките на процедурата всички заинтересовани лица ще могат да подадат документи.

Това става ясно от прессъобщението на МЗХГ днес.С изменението се предоставя възможност в състава на ТРГ за разработване на Стратегическия план по ОСП за периода 2021-2027 г. да се включи и реалния земеделски бранш, който е представен от юридически лица с нестопанска цел в частна полза и кооперативните съюзи.

Причините за приемане на промените

В мотивите към проекта на постановлението министър Десислава Танева посочва: „Необходимостта от приемане на нормативния акт се обуславя от осигуряване на широко участие на заинтересованите страни в процеса по програмиране на средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. С проекта на постановление се въвежда промяна на допустимите членове в състава на тематичната работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021-2027 г. В проекта са определени критериите, на които трябва да отговоря юридически лица в частна полза и кооперативните съюзи, както и процедурата за избор.“

Целите

Министър Танева посочва в доклада си, че целта на промените в ПМС № 142 от 2019 г. е „гарантиране на възможност за участие на всички заинтересовани страни, за разлика от тематичните работни групи за разработване на другите програми, финансирани от европейски фондове за периода 2021 – 2027 г. е предвидено участие на юридически лица в частна полза и кооперативни съюзи. За да се избегне изкривяване на подпомагането и за да се разработят приложими на практика интервенции е необходимо те да бъдат консултирани с реалния земеделски бранш, който е представен от юридически лица с нестопанска цел в частна полза и кооперативните съюзи. С оглед всеобхватността, мащаба и разнородността на подпомагането включването като членове на тематичната работна група на юридически лица с нестопанска цел в частна полза и кооперативни съюзи ще се изготви документ, който най-ефективно и балансирано да отразява и адресира потребностите и приоритетите от финансиране както в земеделския сектор и в хранително-вкусова промишленост.“

Източник: МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!